Help Print this page 
Title and reference
Pojazdy wycofane z eksploatacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy silnikowe, które zostały wycofane z eksploatacji i nie nadają się już do użytku generują miliony ton odpadów. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko, zapewnienia lepszego ponownego wykorzystania materiałów oraz oszczędzenia energii ustawodawstwo Unii Europejskiej określa sposób projektowania nowych pojazdów oraz sposoby zbierania i przetwarzania generowanych odpadów.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

STRESZCZENIE

Pojazdy silnikowe, które zostały wycofane z eksploatacji i nie nadają się już do użytku generują miliony ton odpadów. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko, zapewnienia lepszego ponownego wykorzystania materiałów oraz oszczędzenia energii ustawodawstwo Unii Europejskiej określa sposób projektowania nowych pojazdów oraz sposoby zbierania i przetwarzania generowanych odpadów.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Reguluje środki mające na celu zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części oraz zapewnienie, że w miarę możliwości zostaną one ponownie użyte, poddane recyklingowi lub odzyskowi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Podczas projektowania i wytwarzania swoich produktów producenci pojazdów i wyposażenia muszą uwzględnić kwestie związane z demontażem, ponownym użyciem oraz odzyskiem tych produktów. Muszą zapewnić, że nowe pojazdy:

nadają się do ponownego użytku i/lub recyklingu w co najmniej 85% w przeliczeniu na masę pojazdu;

nadają się do ponownego użytku i/lub odzysku w co najmniej 95% w przeliczeniu na masę pojazdu.

Nie mogą używać niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, rtęć, kadm i chrom sześciowartościowy.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą utworzyć systemy zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz, w stopniu technicznie możliwym, części zużytych usuniętych w trakcie naprawy samochodów osobowych.

Właściciele pojazdów wycofanych z eksploatacji dostarczonych do przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem odpadów otrzymują certyfikat złomowania. Jest on wymagany do wyrejestrowania pojazdu.

Producenci pokrywają wszystkie lub znaczną część kosztów dostarczenia pojazdu do przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem odpadów. Właściciel pojazdu nie ponosi żadnych kosztów, poza rzadkimi przypadkami, gdy pojazd wycofany z eksploatacji nie posiada silnika lub zawiera odpady.

Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów muszą otrzymać zezwolenie lub zostać zarejestrowane przez właściwe władze.

Pojazdy wycofane z eksploatacji są rozbierane przed dalszym przetwarzaniem. Materiały i elementy niebezpieczne są usuwane i oddzielane. Zwraca się uwagę na możliwości ponownego użycia, odzysku lub recyklingu odpadów.

Ustalono docelowe poziomy ponownego użycia i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które muszą być zgłaszane Komisji Europejskiej w rocznych sprawozdaniach. Stają się one coraz bardziej wymagające.

Co trzy lata kraje UE przedkładają Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące postępów we wdrażaniu dyrektywy.

Przepisy mają zastosowanie do samochodów osobowych i małych samochodów ciężarowych, ale nie obejmują dużych samochodów ciężarowych, pojazdów zabytkowych ani pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Oddzielne przepisy mają zastosowanie do ponownego użycia, recyklingu i odzysku części i materiałów pojazdów.

KONTEKST

Każdego roku pojazdy wycofane z eksploatacji generują od ośmiu do dziewięciu mln ton odpadów w UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2000/53/WE

21.10.2000

21.4.2002

Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34-43

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/33/WE

21.3.2008

-

Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 62-64

Dyrektywa 2008/112/WE

12.1.2009

-

Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 68-74

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2000/53/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. U. L 310 z 25.11.2005, s. 10-27)

Decyzja Komisji 2005/293/WE z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, s. 30-33)

Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 282 z 26.10.2001, s. 77-80)

Decyzja Komisji 2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiająca normy kodowania części i materiałów dla pojazdów na mocy dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 58-59)

Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia minimalnych wymogów, jakim powinno odpowiadać świadectwo złomowania wystawione zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 50 z 21.2.2002, s. 94-95)

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2015

Top