Help Print this page 
Title and reference
Pojazdy wycofane z eksploatacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Unia Europejska chce przeciwdziałać powstawaniu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz promować ponowne użycie i recykling ich części, tak aby chronić środowisko. Aby osiągnąć te cele, ustanawia nowe wymogi dla europejskich producentów pojazdów. Muszą oni m.in. produkować pojazdy, których recykling będzie łatwy do zrealizowania.

AKT

Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Dyrektywa ma zastosowanie do pojazdów oraz do pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym także do ich części i materiałów. Obejmuje ona przede wszystkim:

 • pojazdy silnikowe, które mają co najmniej cztery koła, są przeznaczone do transportu ludzi oraz posiadają maksymalnie dziewięć miejsc siedzących (kategoria M1),
 • pojazdy silnikowe, które mają co najmniej cztery koła, są przeznaczone do transportu towarów, których maksymalny ciężar nie przekracza 3,5 tony (kategoria N1),
 • pojazdy silnikowe trójkołowe.

Ograniczenie powstawania odpadów

Celem dyrektywy jest ograniczenie ilości odpadów pochodzących z pojazdów. Zachęca ona producentów i importerów pojazdów z Unii Europejskiej do:

 • ograniczenia używania substancji niebezpiecznych w nowych pojazdach,
 • tworzenia i produkowania pojazdów, które ułatwią recykling i ponowne użycie,
 • rozwoju zakresu wykorzystywania materiałów pochodzących z odzysku.

Użycie rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu i ołowiu w częściach pojazdów wprowadzanych na rynek jest zakazane od 1 lipca 2003 r. Jednakże substancje te są dopuszczalne, jeśli ich użycie jest konieczne (zob. załącznik II do dyrektywy 2000/53/EWG).

Organizowanie zbiórki odpadów

Państwa członkowskie muszą wdrożyć system zbiórki odpadów pochodzących z pojazdów. Zapewniają one także przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do uprawnionych zakładów przetwarzania.

Właściciel lub posiadacz pojazdu wycofanego z eksploatacji otrzymuje świadectwo złomowania w momencie przekazania pojazdu do uprawnionego zakładu przetwarzania. Świadectwo to jest wydawane przez zakład. Pozwala ono właścicielowi lub posiadaczowi wyrejestrować pojazd we właściwym organie publicznym. Koszty bądź ich część wynikające z przekazania pojazdu do zakładu przetwarzania są ponoszone przez producenta.

Organizowanie przetwarzania odpadów

Państwa członkowskie muszą zorganizować przechowywanie i przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z wymogami zawartymi w dyrektywnie ramowej w sprawie odpadów oraz wymogami załącznika I do niniejszej dyrektywy. Uprawnione zakłady przetwarzania muszą oczyścić pojazdy wycofane z eksploatacji przed rozpoczęciem operacji przetwarzania oraz odzyskać wszystkie części, które są szkodliwe dla środowiska.

Wspieranie ponownego użycia i odzyskiwania odpadów

Ponownie użycie i odzyskiwanie (recykling, odzyskiwanie, regeneracja itp.) części pojazdów muszą mieć charakter priorytetowy. Celem niniejszej dyrektywy jest zwiększenie poziomu ponownego użycia i odzyskiwania.

Poziom ponownego użycia musi wynosić (w odniesieniu do średniej masy na pojazd i na rok):

 • 85% najpóźniej do 1 stycznia 2006 r.,
 • 95% najpóźniej do 1 stycznia 2015 r.

Poziom ponownego użycia i recyklingu musi wynosić (w odniesieniu do średniej masy pojazdu i roku):

 • 80% najpóźniej do 1 stycznia 2006 r.,
 • 85% najpóźniej do 1 stycznia 2015 r.

W przypadku pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1980 cele są mniej wygórowane.

Ułatwienie demontażu dzięki informacjom o częściach i materiałach

Państwa członkowskie zapewniają, aby producenci stosowali normy znakowania części i materiałów. Te normy pozwalają identyfikować poszczególne części i materiały. Ułatwiają w ten sposób demontaż.

Komisja odpowiada za stworzenie europejskich norm znakowania. W tym celu uwzględnia prace przeprowadzone na forum międzynarodowym.

Producenci są zobowiązani dostarczyć informacje dotyczące demontażu każdego nowego typu pojazdu wprowadzanego do obrotu. Te informacje muszą zostać dostarczone w ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia do obrotu.

Ocena postępów za pomocą sprawozdań dotyczących wdrażania

Podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, dystrybucją czy demontażem muszą opublikować informacje dotyczące:

 • projektowania pojazdów i ich części (ich łatwości do odzyskiwania i recyklingu),
 • przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • rozwoju i optymalizacji sposobów ponownego użycia, recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,
 • postępu osiągniętego w zakresie odzysku i recyklingu.

Co trzy lata państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie oparte na tych informacjach. Każde sprawozdanie ma postać kwestionariusza przygotowanego przez Komisję. Kwestionariusze te pozwalają Komisji na zdobycie wiedzy o ewentualnych zmianach w zakresie sprzedaży pojazdów silnikowych, przemysłu zbierania, demontażu, strzępienia, odzyskiwania i recyklingu. W ciągu dziewięciu miesięcy następujących po otrzymaniu sprawozdań państw członkowskich Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące wdrażania niniejszej dyrektywy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2000/53/WE

21.10.2000

21.4.2002

Dz.U. L 269 z 21.10.2000

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2002/525/WE

1.1.2003

Dz.U. L 170 z 29.6.2002

Decyzja 2005/438/WE

10.6.2005

Dz.U. L 152 z 15.6.2005

Decyzja 2005/673/WE

1.7.2005

Dz.U. L 254 z 30.9.2005

Dyrektywa 2008/33/WE

21.3.2008

Dz.U. L 81 z 20.3.2008

Dyrektywa 2008/112/WE

12.1.2009

Dz.U. L 345 z 23.12.2008

Decyzja 2010/115/UE

23.2.2010

-

Dz.U. L 48 z 25.2.2010

Dyrektywa 2011/37/UE

20.4.2011

-

Dz.U. L 85 z 31.3.2011

Dyrektywa 2013/28/UE

11.6.2013

-

Dz.U. L 135 z 22.5.2013

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2000/53/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące wdrażania dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach 2005–2008 [ COM(2009) 635 wersja ostateczna z dnia 20 listopada 2009 r. nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Z dwudziestu pięciu sprawozdań otrzymanych przez Komisję wynika, że niektóre przepisy tej dyrektywy nie zostały transponowane w pełni lub też zostały transponowane niepoprawnie. Kilka państw członkowskich nie zrealizowało swoich celów dotyczących ponownego użycia/recyklingu/odzysku w 2006 r. Na przykład tylko dziewiętnaście państw członkowskich osiągnęło cel dotyczący ponownego użycia/recyklingu w 80%, a trzynaście cel ponownego użycia/odzysku ustalony na poziomie 85%.

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrażania dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach 2002–2005 [ COM(2007) 618 wersja ostateczna z dnia 17 października 2007 r. nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Dyrektywa dotycząca pojazdów wyłączonych z eksploatacji została generalnie dobrze transponowana przez państwa członkowskie, zwłaszcza w zakresie zakazu używania niektórych szkodliwych substancji w pojazdach lub częściach pojazdów, a także w zakresie obowiązku bezpłatnego odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji. Kilka państw członkowskich ustaliło niższe poziomy ponownego użycia, odzyskiwania i recyklingu dla pojazdów wyprodukowanych przed 1980 r. Jednakże, pomimo znaczącego postępu w zakresie transpozycji dyrektywy, jej wdrożenie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Zatem Komisja wnioskuje, że państwa członkowskie muszą zintensyfikować środki kontroli stosowania przepisów w tym obszarze.

Dyrektywa 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie odbioru poszczególnych typów pojazdów silnikowych zgodnie z możliwościami ich ponownego użycia, recyklingu i odzyskiwania zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG [Dz.U. L 310 z 25.11.2005].

Dyrektywa ustala minimalne poziomy ponownego użycia, recyklingu i odzyskiwania dla części i materiałów nowych pojazdów. Zadaniem tych środków jest ułatwienie ponownego użycia części, ich recykling i odzyskiwanie, tak aby osiągnąć cele ustalone na 2015 r. dotyczące recyklingu i odzyskiwania w przypadku nowych pojazdów, które osiągną kres swoich możliwości eksploatacyjnych. Dyrektywa przewiduje przeprowadzenie wstępnej oceny każdego z konstruktorów zanim przyznana zostanie mu homologacja typu WE lub homologacja krajowa przyznawana przez państwo członkowskie. Począwszy od 15 grudnia 2008 r., pojazd niezgodny z wymaganiami niniejszej dyrektywy nie będzie mógł otrzymać ani homologacji WE, ani homologacji o zasięgu krajowym. Dodatkowo, począwszy od 15 lipca 2010 r., wprowadzanie do obrotu nowych pojazdów, które nie przestrzegają postanowień niniejszych przepisów, jest zabronione.

Decyzja 2005/293/WE [Dz.U. L 94 z 13.4.2005].

Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Decyzja 2003/138/WE [Dz.U. L 53 z 28.2.2003].

Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiająca normy kodowania części i materiałów pojazdów na mocy dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Decyzja 2002/151/WE [Dz.U. L 50 z 21.2.2002].

Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia minimalnych wymogów, jakim powinno odpowiadać świadectwo złomowania wystawione zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2014

Top