Help Print this page 
Title and reference
Identyfikowalność i etykietowanie GMO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Identyfikowalność i etykietowanie GMO

Unia Europejska gwarantuje identyfikowalność i etykietowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz produktów wytworzonych z tych organizmów w ramach całego łańcucha dostaw żywności. Identyfikowalność GMO umożliwia kontrolę i weryfikację oznaczeń umieszczonych na etykietach, kontrolę wpływu na środowisko oraz wycofanie produktów z rynku, w przypadku, gdy nowe informacje naukowe wykażą, że użyte w tym produkcie GMO wykazują pewne ryzyko dla zdrowia lub środowiska naturalnego.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Unia Europejska wprowadza ramy działania zapewniające identyfikowalność GMO na każdym szczeblu łańcucha dostaw żywności, w tym w produktach przetworzonych, w których sposób przetwarzania zniszczył lub zmienił DNA genetycznie zmodyfikowane (np. oleje). Niniejsze zasady odnoszą się nie tylko do GMO, ale także do tych produktów, które są przeznaczone do uprawy (materiał siewny).

Cele

Unia Europejska przyjmuje dwa główne cele:

  • informowanie konsumentów dzięki obowiązkowemu etykietowaniu, umożliwiającemu im dokonanie wyboru,
  • stworzenie sieci zabezpieczeń dzięki identyfikowalności GMO na każdym etapie produkcji oraz podczas wprowadzania na rynek. Taka sieć zabezpieczeń umożliwia kontrolę etykietowania, monitorowania potencjalnego wpływu na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne oraz wycofanie produktu w przypadku nieoczekiwanego ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

GMO

Niniejsze rozporządzenie obejmuje:

  • wszelkie produkty zawierające lub składające się z GMO (obejmuje to różne dziedziny, jak i produkty przeznaczone do włączenia do łańcucha pokarmowego ludzi lub zwierząt, produkty przeznaczone do przetwarzania przemysłowego w celach innych niż konsumpcja (np. produkcja biopaliw) lub produkty przeznaczone do użytku dekoracyjnego (np. produkcja kwiatów ciętych),
  • żywność oraz paszę dla zwierząt produkowane na bazie GMO.

Etykietowanie oraz możliwość śledzenia

Wszystkie produkty, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają obowiązkowemu etykietowaniu, które umożliwia konsumentowi lepszą informację oraz wolny wybór zakupu (lub nie) produktów zawierających lub wyprodukowanych z GMO.

Specyficzne wymogi niniejszego rozporządzenie w zakresie etykietowania nie są stosowane w sposób odosobniony, gdyż zasady te są dołączone do następujących reguł dotyczących również etykietowania:

  • ogólnych zasad etykietowania stosowanych w przypadku produktów żywnościowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (dyrektywa 2000/13/WE),
  • ogólnych zasad etykietowania dotyczących wprowadzania do obrotu materiałów paszowych i mieszanek paszowych (rozporządzenie (WE) nr 767/2009),
  • szczegółowych zasad etykietowania stosowanych na produktach spożywczych oraz paszach wytworzonych na bazie GMO (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003).

Identyfikowalność umożliwia odnajdywanie GMO oraz ich produktów w ramach całego łańcucha produkcji. System ten bazuje na przekazywaniu oraz zachowywaniu informacji przez każdy podmiot gospodarczy.

GMO oraz produkty zawierające GMO

Podmioty muszą przekazywać pisemnie następujące informacje:

Jeśli produkt jest mieszanką GMO, podmiot przemysłowy może przekazać oświadczenie użycia tychże produktów dołączone do listy niepowtarzalnych identyfikatorów przypisanych wszystkim GMO, które zostały użyte do mieszanki.

Niniejsze informacje muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

Podmioty, które wprowadzają na rynek produkt paczkowany jednostkowo, który składa się z GMO lub który je zawiera, muszą, na każdym etapie łańcucha produkcji oraz dystrybucji, zamieszczać na etykiecie produktu następujące zdanie „Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie” lub „Wyprodukowany z GMO (nazwa organizmu)”. W przypadku produktów, w tym w dużych ilościach, które nie są paczkowane i jeśli użycie etykiety jest niemożliwe, podmiot musi przekazać wyżej wskazane informacje wraz z produktem. Mogą być one zawarte w formie dokumentów dołączonych do produktu.

Produkty wyprodukowane z GMO

Podczas wprowadzania na rynek podmiot musi przekazywać pisemnie podmiotowi odbierającemu produkt następujące informacje:

  • wyszczególnienie każdego składnika pokarmowego wyprodukowanego z GMO,
  • wskazanie każdego surowca lub dodatku do pasz dla zwierząt wyprodukowanych z GMO,
  • jeśli nie ma listy składników, produkt musi być opatrzony informacją, że jest wyprodukowany z GMO.

Niniejsze informacje muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

Limit niezamierzonego występowania GMO

Wszelkie produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, w tym przeznaczone bezpośrednio do przetworzenia, podlegają obowiązkowi etykietowania w momencie, gdy zawierają i są wyprodukowane z GMO. Jedynie śladowe ilości GMO mogą być wykluczone z niniejszego obowiązku, jeśli nie przekraczają progu 0,9 % oraz jeśli ich obecność jest nieumyślna i technicznie nieunikniona.

Państwa członkowskie zapewniają dochodzenie i środki kontroli produktów, w tym kontrolę próbek, oraz analizy ilościowe i jakościowe produktów żywnościowych. Takie postępowanie zapewnia, że państwa członkowskie mogą wycofać z rynku produkt, który nie spełnia warunków niniejszego rozporządzenia.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie ujednolica istniejące prawne środki dotyczące identyfikowalności, w szczególności dyrektywę 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania organizmów zmodyfikowanych genetycznie do środowiska.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003

7.11.2003

16.1.2004

Dz.U. L 268, 18.10.2003

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311, 21.11.2008

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2011

Top