Help Print this page 
Title and reference
Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasze (GMO) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasze (GMO)

Specjalna procedura wydawania zezwoleń reguluje obrót organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (GMO) oraz zawierającymi je produktami spożywczymi, niezależnie, czy są stosowane w żywieniu ludzi czy zwierząt.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy [Akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie jest bardziej restrykcyjne niż poprzednie przepisy. Stanowi ono uzupełnienie rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

Produkty objęte rozporządzeniem

Rozporządzenie stosuje się do trzech rodzajów produktów:

  • organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do spożycia przez zwierzęta bądź przez ludzi,
  • produkty spożywcze i pasze zawierające GMO,
  • produkty spożywcze i pasze wyprodukowane ze składników wyprodukowanych z GMO lub zawierających takie składniki.

Procedura zatwierdzania

Rozporządzenie przewiduje jednolitą procedurę zatwierdzania dla produktów spożywczych zawierających GMO.

Przedsiębiorstwo przemysłowe może złożyć wniosek zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dla każdego produktu spożywczego zawierającego GMO, przestrzegając przepisów dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Przedsiębiorstwo przemysłowe składa jeden wniosek dla zastosowań spożywczych i uprawy. Oznacza to, że GMO, który uzyskał zatwierdzenie, może być stosowany nie tylko w żywności, ale także w uprawach lub w celu zamierzonego uwalniania do środowiska.

Ocena (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, EFSA) i zarządzanie ryzykiem (Komisja)

Po złożeniu wniosku przez przedsiębiorstwo przemysłowe właściwy krajowy organ potwierdza pisemnie otrzymanie wniosku w terminie 14 dni i informuje o tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka w sektorze spożywczym. Ocena ta powinna być dokonana w terminie 6 miesięcy.

Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem. Na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez EFSA Komisja przygotowuje projekt decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w terminie 3 miesięcy. Następnie Komisja przesyła projekt do Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Jeśli Komitet przyjmie wniosek, Komisja zatwierdza go ostateczne, w przeciwnym przypadku propozycja jest rozpatrywana przez Radę Ministrów. Jeśli Rada nie wypowie się w sprawie wniosku w ciągu trzech miesięcy lub jeśli nie uda jej się osiągnąć kwalifikowanej większości głosów za lub przeciw, Komisja przyjmuje wniosek.

Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu jest ważne 10 lat i jest odnawialne.

Etykietowanie

Produkty spożywcze zawierające GMO powinny być oznakowane. Etykiety muszą być opatrzone wyraźnym oznaczeniem Genetycznie zmodyfikowane lub Wyprodukowano z [nazwa organizmu] genetycznie zmodyfikowanego.

Produkty spożywcze zawierające GMO w ilości mniejszej niż 0,9% każdego składnika nie są oznaczone jako GMO, pod warunkiem że obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest przypadkowa lub technicznie nieunikniona.

Wszystkie organizmy genetycznie zmodyfikowane i ich produkty pochodne przeznaczone do użytku spożywczego muszą spełniać wymogi dotyczące etykietowania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu i ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania GMO.

Próg przypadkowej obecności GMO

Obecność GMO w tradycyjnych uprawach jest trudna do uniknięcia. Śladowe ilości GMO w żywności są tolerowane, jeśli ich obecność jest przypadkowa lub wynika z technicznie nieuniknionego wystąpienia podczas uprawy, zbioru plonów, transportu lub przetwarzania.

Podmiot gospodarczy jest odpowiedzialny za udowodnienie właściwym organom przypadkowego lub technicznie nieuniknionego charakteru występowania GMO w żywności.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie harmonizuje przepisy dotyczące etykietowania GMO poprzez zmianę lub uchylenie obowiązującego prawodawstwa.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003

11.7.2003

18.4.2004

Dz.U. L 268 z 18.10.2003

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1981/2006

12.1.2007

-

Dz.U. L 368 z 23.12.2006

Rozporządzenie (WE) nr 298/2008

10.4.2008

-

Dz.U. L 97 z 9.4.2008

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 503/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosków o zatwierdzenie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 641/2004 i (WE) nr 1981/2006.

Rozporządzenie precyzuje ogólne wymagania dotyczące przedstawienia i przygotowania wniosków składanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, tj. wymagania dotyczące dostarczania informacji ogólnych i naukowych, tak aby wnioski spełniały warunki ustanowione w rozporządzeniu.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014

Top