Help Print this page 
Title and reference
Nowa żywność i składniki żywności

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nowa żywność i składniki żywności

Przepisy dotyczące zezwoleń na wprowadzenie nowej żywności oraz nowych składników żywności zostały zharmonizowane na poziomie europejskim. Przed wprowadzeniem do obrotu te produkty muszą, w czasie kontroli przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, dowieść swojej nieszkodliwości dla zdrowia i środowiska.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Nowa żywność czy składniki, których dotyczy to rozporządzenie, to środki, które nie są jeszcze regularnie stosowane w przemyśle żywieniowym dla ludzi.

Nowa żywność i składniki żywności

Rozporządzenie ma zastosowanie do żywności i składników żywności następujących kategorii:

 • żywność i składniki żywności o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej białka,
 • żywność i składniki żywności składające się z drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów,
 • żywność i składniki żywności składające się z, lub wyekstrahowane z roślin i składniki żywności pochodzące od zwierząt,
 • żywność i składniki żywności, których wartość odżywcza, metabolizm czy zawartość substancji niepożądanych zostały w znaczący sposób zmienione w czasie procesu produkcyjnego.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do suplementów żywnościowych, do aromatów spożywczych, do rozpuszczalników ekstrakcyjnych ani do enzymów spożywczych (które są przedmiotem rozporządzenia (WE) nr 1332/2008).

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) nie podlegają temu rozporządzeniu, ale rozporządzeniu (WE) nr 1823/2003.

Skądinąd żywność czy składniki żywności, które podlegają niniejszemu rozporządzeniu, nie mogą:

 • stanowić zagrożenia dla konsumenta,
 • wprowadzać konsumenta w błąd,
 • powodować zaburzeń żywieniowych.

Procedura ewaluacyjna

Żywność i składniki żywności, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, są, przed wprowadzeniem do obrotu, przedmiotem wspólnotowej procedury ewaluacyjnej.

Zgodnie z tą procedurą odpowiednia instytucja w danym państwie członkowskim, do której zwrócono się z odpowiednim wnioskiem, musi przeprowadzić ocenę wstępną i stwierdzić ewentualnie konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny. Jeśli Komisja lub pozostałe państwa członkowskie nie zgłoszą sprzeciwu, oraz jeśli nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowej oceny, państwo członkowskie informuje wnioskodawcę, iż może on wprowadzać produkt do obrotu. W przeciwnym wypadku konieczne jest wydanie zezwolenia. To zezwolenie zostaje przyjęte zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Decyzja określa zakres zezwolenia i, jeśli jest to konieczne, szczegółowo wyjaśnia warunki używania, nazwę, specyfikacje oraz wymogi w zakresie etykietowania danej żywności czy składnika żywności.

Wszystkie decyzje czy postanowienia dotyczące nowej żywności bądź składnika żywności, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne, muszą być przedmiotem konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Żywności.

Etykietowanie

Rozporządzenie ustala wymagania dotyczące etykietowania nowej żywności tudzież składników, które dołączają do ogólnych wymogów europejskich w zakresie etykietowania środków spożywczych.

Nie naruszając ogólnych wymogów prawodawstwa unijnego dotyczącego etykietowania środków spożywczych, etykiety nowej żywności czy składników żywności muszą informować o:

 • wszystkich cechach, tj. składzie, wartości odżywczej czy przeznaczeniu danej żywności,
 • obecności substancji mogących wpływać na zdrowie niektórych grup osób,
 • obecności substancji mogących spowodować wątpliwości natury etycznej.

Procedura zawieszenia

Państwo członkowskie ma prawo na swoim terytorium zawiesić lub czasowo zabronić sprzedaży i używania nowej żywności lub składnika żywności, jeśli uzna, że jego używanie niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego. Informuje ono o tym Komisję, która, zgodnie z procedurą zezwolenia wprowadzenia do obrotu, podejmuje odpowiednie kroki.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 258/97

14.5.1997

15.5.1997

Dz.U. L 43 z 14.2.1997

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003

11.7.2003

Dz.U. L 268 z 18.10.2003

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003

20.11.2003

Dz.U. L 284 z 31.10.2003

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 258/97 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

See also

 • Nowa żywność oraz składniki żywności, strona Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (EN)

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2011

Top