Help Print this page 
Title and reference
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne ramy dla materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wszelkie materiały i wyroby używane do opakowywania produktów żywnościowych muszą spełniać wymogi niniejszego rozporządzenia. Aby uwzględnić postępy naukowe, nowe ramy przewidują dopuszczenie opakowań aktywnych oraz inteligentnych, których zadaniem jest przedłużenie okresu przydatności do spożycia produktów lub dostarczanie informacji na temat stanu ich świeżości (na przykład, opakowanie inteligentne może zmienić kolor, jeśli produkt spożywczy jest zmieniony).

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz interesów konsumentów w zakresie wprowadzenia na rynek wspólnotowy materiałów i wyrobów do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością.

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie dotyczy wszystkich materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością: wszystkich typów opakowań, butelek (plastikowych i szklanych), nakryć, a nawet klejów oraz tuszów drukarskich etykiet.

Niniejsze rozporządzenie wprowadza również specyficzne przepisy dotyczące opakowań aktywnych * oraz inteligentnych *, które przedłużają okres przydatności do spożycia produktów lub które reagują w momencie, gdy produkt jest popsuty (opakowanie zmieniające, na przykład, kolor).

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

 • materiałów i wyrobów, które dostarczane są jako antyki,
 • materiałów pokrywających lub powlekających, takich jak materiały w postaci skórki pokrywające sery, przetworzone produkty mięsne lub owocowe,
 • stacjonarnych instalacji wodociągowych.

Wymogi stosowane do materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością produkowane są zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną. W jakimkolwiek przypadku nie mogą one powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą:

 • stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka,
 • powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub
 • powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Jeśli aktywne materiały i wyroby powodują zmiany składu lub cech organoleptycznych żywności, muszą być zgodne z dyrektywą 89/107/EWG w sprawie dodatków do żywności i/lub ewentualnymi zasadami krajowymi.

Etykietowanie, reklama oraz prezentacja materiału lub wyrobu nie mogą w jakimkolwiek przypadku wprowadzać konsumentów w błąd.

Szczególne środki prawne odnoszące się do grup materiałów i wyrobów

Załącznik I do niniejszej dyrektywy określa 17 grup materiałów oraz wyrobów, dla których mogą zostać przyjęte szczególne środki prawne. Są to:

Wspomniane powyżejszczególne środki prawne mogą obejmować:

 • wykaz substancji, których zastosowanie w produkcji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością jest dozwolone,
 • normy czystości,
 • szczególne warunki zastosowania,
 • szczegółowe limity migracji niektórych składników w lub na produktach żywnościowych,
 • postanowienia mające na celu ochronę zdrowia człowieka lub dotyczące zapewnienia zgodności z zastosowanymi wymogami do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • podstawowe zasady kontroli zgodności z określonymi wyżej wymogami,
 • zasady dotyczące pobierania próbek,
 • postanowienia mające na celu zapewnienie możliwości śledzenia drogi materiałów i wyrobów,
 • dodatkowe postanowienia dotyczące znakowania aktywnych i inteligentnych materiałów oraz wyrobów,
 • postanowienia zawierające wymóg utworzenia powszechnie dostępnego rejestru wspólnotowego dozwolonych substancji, procesów, materiałów i wyrobów,
 • szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzania procedury do celów udzielania zezwoleń na stosowanie pewnych rodzajów substancji, procedur lub materiałów i wyrobów.

W przypadku braku środków szczególnych niniejsze rozporządzenie nie stanowi przeszkody dla zachowania lub przyjęcia przez państwa członkowskie przepisów krajowych.

Udzielanie zezwoleń na stosowanie substancji

Wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie nowej substancji do produkcji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością należy złożyć we właściwym organie danego państwa członkowskiego, w którym substancja ta zostanie wprowadzona. Wnioski są następnie przekazywane do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, którego zadaniem jest ocena toksyczności substancji w celu wyeliminowania ryzyka dla konsumentów.

Możliwość śledzenia

Niniejsze rozporządzenie określa również wymogi dotyczące śledzenia drogi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością od produkcji do wprowadzenia produktu na rynek.

Oznakowanie lub odpowiednia dokumentacja towarzysząca materiałom i wyrobom wprowadzanym na rynek wspólnotowy musi zagwarantować identyfikowalność wyżej wymienionych materiałów i wyrobów, co przyczynia się do ułatwienia procesu kontroli, wycofywania wadliwych produktów z rynku, udzielania informacji konsumentom oraz przypisania odpowiedzialności.

Oznakowanie

Rodzaj materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest wskazany na etykiecie. Do materiałów i wyrobów, które w chwili wprowadzania do obrotu nie weszły jeszcze w kontakt z żywnością, dołącza się informację „do kontaktu z żywnością” lub symbol, którego wzór zawiera załącznik II (symbol przedstawia kieliszek lub widelec).

Kontekst

Poprzednie przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością chroniły zdrowie konsumentów, zapewniając, że żaden materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością nie powoduje reakcji chemicznych, które mogą wpływać na zmianę składu lub cech organoleptycznych żywności (smak, wygląd, konsystencja, a nawet aromat).

Niniejsze rozporządzenie uchyla te przepisy, aby umożliwić wprowadzenie opakowań aktywnych i inteligentnych. Uchyla ono tym samum dyrektywę 80/590/EWG określającą symbol mogący znajdować się na materiałach lub przedmiotach wchodzących w kontakt ze środkami spożywczymi i uwzględnia ją w załączniku II (zob. powyżej opisu dotyczącego oznakowania).

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Aktywne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością: materiały i wyroby, których zadaniem jest przedłużenie okresu przydatności do sprzedaży lub też zachowanie albo poprawa stanu opakowanej żywności. Z uwagi na ich charakter przewidziano w nich obecność składników, które mogą uwalniać substancje do opakowanej żywności lub jej otoczenia, lub też je absorbować.
 • Inteligentne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością: materiały i wyroby, które monitorują stan opakowanej żywności lub jej otoczenia.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004

3.12.2004

-

Dz.U. L 338 z 13.11.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

See also

 • Bezpieczeństwo chemiczne produktów żywnościowych (DE) (EN) (FR), Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2009

Top