Help Print this page 
Title and reference
Maszyny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maszyny

Zadaniem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie swobodnego przepływu maszyn oraz akcesoriów do nich i jednoczesne stworzenie wymagań pozwalających zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i konsumentów. Opiera się ona na zasadach nowego podejścia w zakresie harmonizacji technicznej i normalizacji. Zgodnie z tym nowym podejściem projektowanie oraz wykonanie maszyn i akcesoriów do nich podlegają istotnym wymogom z zakresu bezpieczeństwa.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie głównych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa związanych z koncepcją i konstrukcją w celu poprawienia bezpieczeństwa maszyn dostępnych na rynku europejskim.

Zakres zastosowania

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie nie tylko do maszyn w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale również do następujących produktów:

 • wyposażenie wymienne,
 • elementy bezpieczeństwa,
 • osprzęt do podnoszenia,
 • łańcuchy, liny i pasy,
 • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu.

Ma ona także zastosowanie do maszyn nieukończonych .

Wprowadzenie do obrotu, swoboda przepływu oraz nadzór rynku

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu producent musi zapewnić, że:

 • maszyna jest zgodna z najważniejszymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa,
 • dokumentacja techniczna jest dostępna. Dokumentacja ta ma dowodzić, że maszyna spełnia wymogi niniejszej dyrektywy. Musi opisywać projekt, wykonanie oraz działanie maszyny w stopniu pozwalającym na ocenienie zgodności,
 • potrzebne informacje są dostępne,
 • przestrzegane są procedury oceny zgodności,
 • sporządzona zostaje deklaracja zgodności WE,
 • nanoszone zostaje oznaczenieCE.

Przed wprowadzeniem do obrotu nieukończonej maszyny producent musi:

 • upewnić się, że sporządzona została wymagana dokumentacja techniczna,
 • sporządzić instrukcję montażu,
 • sporządzić deklarację włączenia.

Państwa członkowskie nie mogą zabraniać, ograniczać czy utrudniać wprowadzania do obrotu i/lub uruchamiania na swoim terytorium maszyn, które będą spełniać wymogi niniejszej dyrektywy. Podejmują one wszystkie niezbędne działania, aby maszyny mogły zostać wprowadzone do obrotu wyłącznie wówczas, gdy spełnią wymogi niniejszej dyrektywy oraz jeśli nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych czy mienia.

Domniemanie zgodności i zharmonizowane normy

Państwa członkowskie uznają, że maszyny oznaczone symbolem CE oraz posiadające deklarację zgodności WE są zgodne z postanowieniami niniejszej dyrektywy.

Maszyna wyprodukowana zgodnie z jedną ze zharmonizowanych norm, której zapisy były przedmiotem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest z założenia zgodna z najważniejszymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętymi taką normą zharmonizowaną.

Komisja ma możliwość zastosowania środków pozwalających na ograniczenie czy zakazanie wprowadzenia do obrotu maszyn, które mogłyby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych czy mienia.

Najważniejsze wymagania i ocena zgodności

Producent maszyny powinien zadbać, aby przeprowadzona została ocena ryzyka, co pozwoli na określenie wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które będą miały zastosowanie do maszyny. Następnie maszyna musi być zaprojektowana i zbudowana z uwzględnieniem wyników otrzymanych po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Za pomocą procesu oceny i ograniczenia ryzyka producent:

 • określa ograniczenia dotyczące maszyny, w tym zamierzonego używania i możliwego do przewidzenia w uzasadniony sposób niewłaściwego jej użycia,
 • określa zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna i związane z tym niebezpieczne sytuacje,
 • szacuje ryzyko, biorąc pod uwagę stopień możliwych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu i prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
 • ocenia ryzyko,
 • eliminuje zagrożenia lub zmniejsza ryzyko związane z takimi zagrożeniami poprzez zastosowanie środków ochronnych.

Producent, aby potwierdzić zgodność maszyny z postanowieniami niniejszej dyrektywy, stosuje jedną z procedur oceny zgodności przedstawionych w załączniku do dyrektywy.

Jednostki notyfikowane

Państwa członkowskie przekazują Komisji oraz pozostałym państwom członkowskim informację o jednostkach organizacyjnych, które zostały wyznaczone do przeprowadzenia oceny zgodności maszyn w związku z ich wprowadzeniem do obrotu.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2006/42/WE

29.6.2006 (termin wdrożenia 29.9.2009)

29.6.2008

Dz.U. L 157 z 9.6.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Dyrektywa 2009/127/WE

15.12.2009

15.6.2011

Dz.U. L 310 z 25.11.2009

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 2006/42/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE [Dz.U. C 348 z 28.11.2013].

W komunikacie tym Komisja publikuje tytuły i odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn.

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2014

Top