Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych

Procedury sądowe przewidują przekazywanie dokumentów pomiędzy zainteresowanymi stronami. Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie ujednoliconej procedury przekazywania dokumentów w celu zapewnienia szybkiego i sprawnego doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych między stronami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2008 r. i uchyla rozporządzenie nr 1348/2000.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w sprawach cywilnych i handlowych w sytuacji, dokumenty sądowe i pozasądowe muszą być dostarczone z jednego państwa członkowskiego do innego. Rozporządzenie nie obejmuje spraw skarbowych, celnych czy administracyjnych ani odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania podczas sprawowania władzy publicznej, rozporządzenie nie ma także zastosowania w przypadku gdy nie jest znany adres osoby, której należy doręczyć dokument.

Usprawnienie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych

Niniejsze rozporządzenie ma na celu usprawnienie stosowania rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 (zob. raport COM(2004) 603). Główne zmiany dotyczą wprowadzenia:

  • zasady określającej, że jednostka przyjmująca podejmuje wszelkie konieczne działania, by dokument został doręczony jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż miesiąc od jego wpłynięcia,
  • nowego standardowego formularza w celu poinformowania odbiorcy o prawie do odmowy przyjęcia doręczanego dokumentu w momencie doręczenia lub poprzez zwrócenie go w ciągu tygodnia do jednostki przyjmującej,
  • przepisu przewidującego, że koszty poniesione w wyniku czynności urzędnika sądowego lub innej właściwej osoby na mocy prawa państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty powinny mieć jednolitą postać ryczałtową, której wysokość jest ustalona z góry przez państwo członkowskie z poszanowaniem zasady proporcjonalności i niedyskryminacji,
  • jednolitych warunków doręczania dokumentów drogą pocztową (list polecony za potwierdzeniem odbioru lub przesyłka równoważna).

Zapewnienie przekazywania przez jednostki w państwach członkowskich

Jednostki wyznaczone przez państwa członkowskie są odpowiedzialne za przekazywanie i odbiór dokumentów. Państwa Członkowskie muszą przedstawić Komisji nazwy i adresy jednostek, obszar geograficzny objęty ich właściwością miejscową, dopuszczalne języki oraz środki odbioru dokumentów. Każde państwo członkowskie posiada również organ centralny odpowiedzialny za dostarczanie informacji do jednostek, rozwiązywanie wszelkich mogących zaistnieć trudności oraz przekazywanie — w wyjątkowych wypadkach i na wniosek jednostki przekazującej — wniosku o doręczenie dokumentu właściwej jednostce przyjmującej. Państwa federalne, państwa, w których obowiązuje więcej niż jeden system prawny, oraz państwa posiadające autonomiczne jednostki terytorialne mogą wyznaczyć więcej niż jeden organ centralny. Wyznaczenie takie obowiązuje przez okres pięciu lat i może być co pięć lat ponawiane.

Przyspieszenie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych

Wszelkie koszty związane z tłumaczeniem dokumentu poniesione przed jego przekazaniem pokrywa wnioskodawca przekazujący dokumenty jednostce przekazującej. Jednostka przekazująca powiadamia wnioskodawcę, że jeżeli dokument nie jest sporządzony w języku zrozumiałym dla odbiorcy lub w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym ma zostać doręczony, odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia dokumentu.

Dokumenty są przekazywane między jednostkami bezpośrednio i jak najszybciej z zastosowaniem wszelkich właściwych środków, pod warunkiem że są czytelne i zgodne z oryginałem. Wniosek złożony na standardowym formularzu zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia musi być sporządzony w języku akceptowanym przez państwo członkowskie. Dokumenty są zwolnione z obowiązku uwierzytelnienia lub innych równoważnych formalności. Jednostka przyjmująca musi wysłać potwierdzenie odbioru w terminie siedmiu dni. Jednostka przyjmująca kontaktuje się jak najszybciej z jednostką przyjmującą w celu uzyskania brakujących informacji.

Doręczanie dokumentów zgodnie z prawem państw członkowskich przyjmujących w terminie jednego miesiąca

Jednostka przyjmująca powinna podejmować lub zlecać doręczenie dokumentu w ciągu miesiąca. Jeżeli to nie jest możliwe, jednostka przyjmująca powiadamia jednostkę przekazującą i nadal podejmować próby doręczenia dokumentu. Doręczenie musi zostać dokonane zgodnie z prawem państwa członkowskiego przyjmującego lub w sposób szczególny, jeśli jednostka przekazująca o to wnioskuje, jeśli jest on zgodny z ustawodawstwem krajowym. Po doręczeniu dokumentu poświadczenie potwierdzające dokonanie formalności jest sporządzane w języku dopuszczonym przez państwo członkowskie pochodzenia i przesłane do jednostki przekazującej.

Za datę doręczenia uznaje się datę doręczenia dokumentu zgodnie z prawem państwa członkowskiego, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokument ma być doręczony w określonym terminie zgodnie z przepisami tego państwa. Doręczenie dokumentów sądowych nie wiąże się z koniecznością uiszczenia lub zwrotu opłat bądź kosztów za usługi świadczone przez państwo członkowskie przyjmujące, z wyjątkiem kosztów wykorzystania szczególnej formy doręczenia lub czynności urzędnika sądowego. W tym przypadku koszty są ponoszone przez wnioskodawcę. Państwa członkowskie powinny ustalić uprzednio jednorazową opłatę w stałej wysokości i poinformować o jej wysokości Komisję.

Dokumenty mogą być również doręczane bezpośrednio listem poleconymza potwierdzeniem odbioru lub przez urzędników sądowych, innych urzędników lub inne właściwe osoby w państwie członkowskim, do którego adresowane są dokumenty, jeżeli prawo tego państwa członkowskiego zezwala na tego typu bezpośredni sposób doręczania. W wyjątkowych okolicznościach dokumenty mogą być przekazywane jednostkom innego państwa członkowskiego drogą konsularną lub dyplomatyczną.

Informacja o prawie adresata do odmowy przyjęcia dokumentu

Jednostka przyjmująca informuje adresata o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia dokumentu, jeżeli nie jest on sporządzony w języku, który adresat rozumie ani w języku urzędowym kraju członkowskiego, w którym jest dokonywane doręczenie. Jeżeli adresat chce skorzystać z tego prawa, musi odmówić przyjęcia dokumentu w momencie jego doręczenia lub zwrócić dokument jednostce przyjmującej w terminie tygodnia.

W przypadku dokumentu wszczynający postępowanie lub równoważnego dokumentu pozwany nie stawił się, orzeczenia nie jest wydawane do czasu ustalenia, że dokument został doręczony w sposób przewidziany przez prawo państwa członkowskiego, że dokument został doręczony osobiście i że został doręczony w czasie pozwalającym pozwanemu na obronę. Jednakże orzeczenie może być wydane, jeżeli dokument został doręczony z wykorzystaniem jednego ze sposobów określonych w niniejszym rozporządzeniu i jeśli upłynęło ponad sześć miesięcy i - pomimo należytych starań - nie uzyskano żadnego poświadczenia od właściwych organów państwa członkowskiego, do którego adresowane były dokumenty. Jeżeli pozwany nie zapoznał się z dokumentem w stosownym terminie umożliwiającym stawienie się na rozprawę, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie pozwanego od skutku upływu terminu odwołania w rozsądnym terminie po tym, jak pozwany dowiedział się o orzeczeniu.

Komisja sporządza, a następnie regularnie aktualizuje podręcznik zawierający informacje dostarczone przez państwa członkowskie. Najpóźniej w 2011 r., a następnie raz na pięć lat, Komisja przedstawia sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia, zwracając uwagę w szczególności na skuteczność działania wyznaczonych jednostek.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 [procedura współdecyzji COD/2005/0126]

30.12.2007stosuje się od 13.11.2008,z wyjątkiem art. 23, który stosuje się od 13.8.2008

-

Dz.U. L 324 z 10.12.2007.

See also

  • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Atlasu Sądowniczego w Sprawach Cywilnych: Doręczanie dokumentów

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2008

Top