Help Print this page 
Title and reference
Europejska Sieć Migracyjna (ESM)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska Sieć Migracyjna (ESM)

Na mocy decyzji ustanowiona zostaje Europejska Sieć Migracyjna (ESM), której celem jest zaspokajanie zapotrzebowania instytucji Wspólnoty oraz organów i instytucji państw członkowskich na informacje, poprzez dostarczanie aktualnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji o migracji i azylu, które pomogą kształtować politykę Unii Europejskiej (UE). Sieć dostarcza również takich informacji ogółowi społeczeństwa.

AKT

Decyzja Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej.

STRESZCZENIE

Na mocy decyzji ustanowiona zostaje Europejska Sieć Migracyjna (ESM), której celem jest zaspokajanie zapotrzebowania instytucji Wspólnoty oraz organów i instytucji państw członkowskich na informacje, poprzez dostarczanie aktualnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji o migracji i azylu, które pomogą kształtować politykę Unii Europejskiej (UE). Sieć dostarcza również takich informacji ogółowi społeczeństwa.

Aby osiągnąć ten cel, ESM:

 • gromadzi i wymienia aktualne i wiarygodne dane i informacje z wielu różnych źródeł,
 • analizuje te dane i informacje oraz przedstawia wyniki w przystępnej formie,
 • we współpracy z innymi właściwymi organami UE przyczynia się do opracowania wskaźników i kryteriów, które zwiększą spójność informacji i pomogą Wspólnocie przygotować działania dotyczące statystyk migracyjnych,
 • przygotowuje i publikuje okresowe sprawozdania na temat sytuacji migracyjnej i azylowej we Wspólnocie i państwach członkowskich,
 • tworzy i utrzymuje internetowy system wymiany informacji zapewniający dostęp do odpowiednich dokumentów i publikacji z dziedziny migracji i azylu,
 • eksponuje swoją obecność i w tym celu udostępnia zgromadzone informacje i rozpowszechnia wyniki swoich prac, chyba że te informacje mają charakter poufny,
 • koordynuje przepływ informacji i współpracuje z innymi odpowiednimi podmiotami europejskimi i międzynarodowymi.

ESM zapewnia zgodność swoich działań z odpowiednimi aktami wspólnotowymi i ich koordynację z działaniami struktur zajmujących się migracją i azylem.

Pracę ESM koordynuje Komisja we współpracy z wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie krajowymi punktami kontaktowymi, które tworzą krajowe sieci, obejmujące szerokie spektrum organizacji reprezentujących wszystkie zainteresowane strony. Komitet kierowniczy udziela ESM wskazówek politycznych dotyczących prowadzonych przez nią działań, aby, podobnie jak Komisja, zapewnić, że działania te mają odpowiednie przełożenie priorytetów politycznych Wspólnoty w dziedzinie migracji i azylu. W koordynacji zadań Komisję wspiera usługodawca.

Komitet kierowniczy ESM składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego i jednego przedstawiciela Parlamentu Europejskiego ze statusem obserwatora. Komitetowi przewodniczy Komisja. Do obowiązków komitetu w ramach udzielania ESM wskazówek politycznych zalicza się: zatwierdzanie rocznego programu działalności ESM, w tym budżetu (który musi być formalnie przyjęty przez Komisję), weryfikacja postępów poczynionych przez ESM, dostarczanie co najmniej raz do roku zwięzłego sprawozdania, określanie form współpracy strategicznej, doradzanie w razie konieczności krajowym punktom kontaktowym, jak mogą usprawnić swoje działania.

Każdy krajowy punkt kontaktowy składa się co najmniej z trzech ekspertów, którzy mogą pochodzić z tego samego lub innego podmiotu mającego siedzibę w państwie członkowskim i którzy muszą dysponować wspólnie odpowiednią wiedzą fachową o problematyce azylu i migracji, w tym o kształtowaniu polityki, prawie, badaniach i statystyce. Do ich obowiązków należy:

 • uczestnictwo w spotkaniach ESM (mających miejsce co najmniej pięć razy w roku), które służą między innymi temu, by: zweryfikować postępy, wymienić informacje i poglądy, przyczynić się do opracowania programu działalności, zwiększyć porównywalność poprzez np. opracowanie słownika tematycznego i glosariusza,
 • przygotowywanie krajowych sprawozdań według wspólnych specyfikacji, aby ułatwić większą porównywalność tematów dostosowanych do potrzeb decydentów politycznych, w tym w zakresie rozwoju polityki i analizy danych statystycznych,
 • przekazanie porównywalnych informacji krajowych na potrzeby systemu wymiany informacji oraz, poprzez opracowanie glosariusza i słownika tematycznego ESM, ułatwianie wyszukiwania strukturalnego,
 • wypracowanie zdolności wysyłania doraźnych zapytań oraz szybkiego odpowiadania na nie,
 • tworzenie krajowej sieci migracyjnej, która obejmuje szerokie spektrum podmiotów reprezentujących wszystkie odpowiednie zainteresowane strony, w tym organizowanie spotkań.

Komisja, w oparciu o krajowe sprawozdania, opracuje sprawozdanie podsumowujące zawierające najważniejsze wnioski i włączając je w perspektywę polityczną UE (np. łącząc je z najnowszymi inicjatywami politycznymi).

Irlandia i Zjednoczone Królestwo zgłosiły zamiar uczestnictwa w przyjęciu decyzji ustanawiającej ESM. Dania nie uczestniczy w niektórych z działań ESM.

Kontekst

Aby zaspokoić potrzeby w zakresie wymiany informacji dotyczących wszystkich aspektów migracji i wnieść udział w realizację wspólnej polityki azylowej i migracyjnej, Komisja, na zaproszenie Rady Europejskiej, ustanowiła w 2003 r. ESM początkowo jako program pilotażowy. Od roku 2004 do końca 2006 ESM miała charakter działania przygotowawczego.

W programie haskim unaoczniono konieczność wspólnej analizy zjawisk migracyjnych (gromadzenia, dostarczania i wymiany aktualnych informacji oraz skutecznego z nich korzystania); ESM jest środkiem służącym osiągnięciu tego celu.

W wyniku pomyślnego zakończenia okresu przygotowawczego ESM zastosowano publiczne konsultacje w sprawie przyszłej roli i struktury sieci, które rozpoczęto publikacją zielonej księgi z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyszłości europejskiej sieci migracji (COM(2005) 606 wersja ostateczna). Następnie w sierpniu 2007 r. opublikowano projekt decyzji Rady ustanawiającej podstawę prawną ESM, który został później przyjęty jako decyzja Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2008/381/WE

21.5.2008

-

Dz.U. L 131 z 21.5.2008

Ostatnia aktualizacja: 03.09.2008

Top