Help Print this page 
Title and reference
W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości

Odkąd Internet stał się częścią naszego życia, jego użytkownicy są narażeni na ataki przestępców, często przebywających na innych kontynentach. W związku z gwałtownym wzrostem cyberprzestępczości* Komisja Europejska przygotowała w 2007 r. grunt pod kompleksową politykę do jej zwalczania.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów: W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości (COM(2007) 267 final z 22.5.2007)

STRESZCZENIE

Odkąd Internet stał się częścią naszego życia, jego użytkownicy są narażeni na ataki przestępców, często przebywających na innych kontynentach. W związku z gwałtownym wzrostem cyberprzestępczości* Komisja Europejska przygotowała w 2007 r. grunt pod kompleksową politykę do jej zwalczania.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Komunikat przedstawia ogólną politykę mającą poprawić koordynację walki z cyberprzestępczością.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele i działania

Wzmocnienie walki z cyberprzestępczością na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym poprzez:

1.

Polepszenie operacyjnej współpracy organów ścigania poprzez wzmocnienie i sprecyzowanie obowiązków pomiędzy Europolem, Eurojustem i innymi strukturami.

2.

Skoordynowane i powiązane programy szkoleniowe dla organów ścigania i organów sądowych w krajach UE z udziałem Europolu, Eurojustu, Europejskiego Kolegium Policyjnego oraz Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

3.

Lepszą współpracę i koordynację polityczną między krajami UE poprzez stworzenie stałego punktu kontaktowego UE w celu wymiany informacji oraz unijnej platformy szkoleniowej w zakresie cyberprzestępczości.

4.

Współpracę polityczną i prawną z krajami spoza UE poprzez Konwencję Rady Europy z 2001 r. w sprawie cyberprzestępczości (i jej dodatkowy protokół), Grupę G8 Lyon-Rzym ds. przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii oraz projekty zarządzane przez Interpol.

5.

Poprawę dialogu pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu zbudowania wzajemnego zaufania i wymiany istotnych informacji.

6.

Ujednolicenie prawa i definicji stosowanych w krajach UE odnoszących się do cyberprzestępczości.

7.

Opracowanie środków/wskaźników do pomiaru rozmiarów cyberprzestępczości.

8.

Działania informacyjne o zagrożeniach i kosztach cyberprzestępczości.

9.

Programy badawcze UE, takie jak programy w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

OSIĄGNIĘCIA

Są to:

Dyrektywa w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie oraz pornografii dziecięcej

Dyrektywa w sprawie ataków na systemy informatyczne (2013).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej cyberprzestępczości.

KONTEKST

Artykuł 68 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wszedł w życie w 2009 r., oficjalnie uznał istotną rolę Rady Europejskiej, jako organu stanowiącego prawo w dziedzinie spraw wewnętrznych. Pozwala to na uzupełnienie działań przeciw cyberprzestępczości przez prawo UE i podejmowanie szerzej zakrojonych inicjatyw.

KLUCZOWE POJĘCIA

Cyberprzestępczość: czyny przestępcze dokonane przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowane przeciwko takim sieciom i systemom.

Przejawia się ona w trzech formach:

tradycyjne formy działalności przestępczej, ale przy wykorzystaniu Internetu do popełnienia przestępstwa (takie jak oszustwo czy fałszerstwo). Przybierają one różne formy, od kradzieży tożsamości po „phishing” (tworzenie przez przestępców internetowych fałszywych stron bankowych w celu oszukania klientów, którzy przekazują im swoje hasła lub dane, co umożliwia kradzież ich pieniędzy). Internet zmienił również międzynarodowy handel narkotykami, bronią oraz zagrożonymi gatunkami zwierząt,

publikacja nielegalnych treści, takich jak materiały nakłaniające do terroryzmu, przemocy, rasizmu, ksenofobii lub seksualnego wykorzystywania dzieci,

przestępstwa typowe dla sieci łączności elektronicznej, nowy typ przestępstw, często o dużym zasięgu i na szeroką skalę, nieznany w erze przed powstaniem Internetu. W tym przypadku przestępcy atakują systemy informatyczne, niekiedy zagrażając istotnej infrastrukturze informatycznej państwa i co za tym idzie, również jego obywatelom. Te ataki mogą być przeprowadzane za pośrednictwem „botnetów” (akronim od „sieci robotów”), dzięki którym przestępcy rozpowszechniają złośliwe oprogramowanie, które po jego pobraniu zmienia komputer użytkownika w „bot”. Sieć takich zainfekowanych komputerów jest następnie wykorzystywana do popełniania przestępstw bez wiedzy użytkowników tych komputerów.

AKTY POWIĄZANE

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (JOIN (2013) 01 final z 7 lutego 2013)

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015

Top