Help Print this page 
Title and reference
Agencja Praw Podstawowych (FRA) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agencja Praw Podstawowych (FRA) - EUR-Lex

Aby rozszerzyć mandat Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC), ustanowiono na mocy tego rozporządzenia Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Celem agencji, która rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 marca 2007 r., jest zapewnianie instytucjom unijnym i państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Celem agencji jest zapewnianie instytucjom i organom unijnym oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa UE. Agencja została stworzona, aby pomagać instytucjom, organom i państwom członkowskim w pełni szanować te prawa.

Agencja gromadzi dane dotyczące kwestii praw podstawowych w dziedzinach należących do kompetencji UE określonych w wieloletnich ramach prac. W pracach agencji mogą uczestniczyć kraje kandydujące. Dodatkowo Rada może zaprosić do uczestnictwa w pracach agencji państwa, z którymi UE zawarła układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, aby ułatwić stopniowe dostosowanie ich ustawodawstwa z prawem UE i wspierać ich wysiłki na drodze do integracji europejskiej.

Tematyczne dziedziny działalności agencji określone są w wieloletnich ramach prac obejmujących okres pięciu lat. Obejmują one zwalczanie rasizmu, ksenofobii i podobnych form nietolerancji.

Swoje zadania agencja musi wykonywać w ramach tematycznych dziedzin działalności. Zaliczają się do nich:

 • niezależne gromadzenie, analiza, rozpowszechnianie i ocena istotnych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji oraz danych dotyczących konkretnych skutków dla praw podstawowych, jakie wywołują na nie działania podejmowane przez UE, oraz dotyczących wzorcowych sposobów szanowania i propagowania tych praw,
 • opracowywanie, we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi, standardów poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na szczeblu europejskim,
 • prowadzenie badań naukowych i sondaży oraz badań przygotowawczych i wykonalności,
 • formułowanie i publikowanie wniosków i opinii na tematy szczegółowe i na temat rozwoju sytuacji w zakresie praw podstawowych w ramach wdrażania polityk, przeznaczonych dla instytucji europejskich i państw członkowskich wdrażających prawo UE,
 • publikacja rocznego sprawozdania na temat kwestii praw podstawowych, objętych zakresem działania agencji,
 • publikacja sprawozdań tematycznych opartych na prowadzonych przez agencję analizach,
 • publikacja rocznego sprawozdania ze swojej działalności,
 • opracowanie strategii komunikacyjnej oraz propagowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w celu zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie praw podstawowych.

Agencja koordynuje swoją działalność i tworzy sieć współpracy ze społeczeństwem obywatelskim (platforma praw podstawowych), angażując różnych graczy w zakresie praw podstawowych. Platforma służy wymianie informacji, gromadzeniu wiedzy i zapewnieniu współpracy między agencją a właściwymi zainteresowanymi stronami.

Agencja zarządza bliskimi stosunkami instytucjonalnymi na szczeblu międzynarodowym, europejskim i krajowym, zwłaszcza z Radą Europy, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), właściwymi agencjami UE i organizacjami rządowymi oraz organami publicznymi, w tym z krajowymi instytucjami zajmującymi się ochroną praw człowieka. Celem jest współpraca i unikanie powielania prac.

Organy agencji to:

 • zarząd (odpowiedzialny za planowanie i monitorowanie), w którego skład wchodzi jeden niezależny ekspert mianowany przez każde państwo członkowskie, jedna niezależna osoba mianowana przez Radę Europy i dwaj przedstawiciele Komisji. Kadencja członków zarządu trwa pięć lat i nie jest odnawialna. Zarząd przyjmuje roczny program prac i roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Mianuje i w razie konieczności odwołuje dyrektora agencji. Sporządza projekt i ostateczną wersję rocznego budżetu agencji,
 • rada wykonawcza składająca się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu, dwóch innych członków zarządu wybranych przez zarząd i jednej z osób reprezentujących w zarządzie Komisję. Członek zarządu, który mianowany został przez Radę Europy, też może uczestniczyć w posiedzeniach rady wykonawczej. Rada wykonawcza ma za zadanie wspierać zarząd,
 • komitet naukowy składa się z 11 niezależnych osób o wysokich kompetencjach w dziedzinie praw podstawowych. Członkowie komitetu mianowani są przez zarząd po przeprowadzeniu przejrzystej procedury wyboru oraz po konsultacji z odpowiednią komisją Parlamentu Europejskiego. Ich kadencja trwa pięć lat i nie jest odnawialna. Komitet naukowy zapewnia wysoką wartość merytoryczną prac agencji.

Dyrektor agencji mianowany jest przez zarząd z listy kandydatów sporządzonej przez Komisję, przy uwzględnieniu opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Dyrektor odpowiada przede wszystkim za sprawy związane z bieżącą administracją, wykonanie zadań agencji i wykonanie jej budżetu.

Personel i dyrektor agencji podlegają regulaminowi i zasadom mającym zastosowanie wobec urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej. Obowiązkiem agencji jest opracowanie wzorcowych praktyk administracyjnych służących zapewnieniu jak największej przejrzystości jej działań.

W 2013 r. budżet agencji wyniósł 21,3 mln euro, a jej personel liczył 78 osób. Środki na budżet pochodzą z dotacji od Wspólnoty, płatności otrzymywanych za świadczone usługi i wkładów finansowych organizacji, z którymi agencja współpracuje, krajów kandydujących i państw, z którymi UE zawarła układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Wydatki agencji obejmują koszty operacyjne, wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne i koszty infrastruktury.

Kontekst

Agencja rozpoczęła swoją działalność 1 marca 2007 r. Jest następcą prawnym Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii i w związku z tym przejęła wszystkie prawa i obowiązki centrum oraz jego zobowiązania finansowe. Rozporządzenie (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii zostało wraz z dniem 1 marca 2007 r. uchylone. Siedziba agencji mieści się w Wiedniu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 168/2007

23.2.2007

-

Dz.U. L 53 z 22.2.2007

AKTY POWIĄZANE

Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy [Dz.U. L 186 z 15.7.2008].

Umowa ustanawia ramy współpracy pomiędzy FRA a Radą Europy. Jej celem jest po pierwsze uniknięcie powielenia działań, a po drugie zapewnienie komplementarności i wartości dodanej ich działaniom. Współpraca opiera się na regularnych kontaktach, w ramach których obie organizacje wyznaczają w swoich strukturach osobę kontaktową. Przedstawiciele każdej z nich mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w posiedzeniach drugiej. FRA i Rada Europy zapewniają wymianę wszelkich istotnych i niepoufnych danych oraz szerokie upowszechnianie wyników swoich działań. Aby zapewnić większą komplementarność, prowadzone są między nimi regularne konsultacje w celu koordynacji działań FRA. Te konsultacje mogą prowadzić do realizacji wspólnych lub uzupełniających się działań w kwestiach będących przedmiotem wspólnego interesu.

Decyzja Rady 2008/203/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012 [Dz.U. L 63 z 7.3.2008].

Na mocy tej decyzji ustanowiono wieloletnie ramy prac, określające działania w dziedzinach tematycznych agencji na lata 2007–2012. W decyzji zawartych zostało dziewięć dziedzin tematycznych: rasizm, ksenofobia i nietolerancja, dyskryminacja, odszkodowanie dla ofiar, prawa dziecka, azyl, imigracja i integracja migrantów, wizy i kontrola granic, udział obywateli UE w demokratycznym funkcjonowaniu UE, społeczeństwo informacyjne, dostęp do skutecznego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji Agencja może podejmować działania wykraczające poza wymienione dziedziny tematyczne.

Decyzja Rady nr 252/2013/EU ustanawiająca wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013-2017 [Dz.U. L 79 z 21.3.2013].

Na mocy tej decyzji ustanowiono wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013-2017. Ramy te obejmują dziewięć dziedzin tematycznych: (i) dostęp do wymiaru sprawiedliwości, (ii) ofiary przestępstw, w tym odszkodowania dla ofiar przestępstw, (iii) społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych, (iv) integracja Romów, (v) współpraca wymiarów sprawiedliwości, z wyjątkiem spraw karnych, (vi) prawa dziecka, (vii) dyskryminacja, (viii) imigracja i integracja migrantów, wizy, kontrola graniczna i azyl, (ix) rasizm i ksenofobia. Agencja może zajmować się działalnością wykraczającą poza te dziedziny tematyczne na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji.

W celu wdrożenia ram prac agencja zapewnia właściwą współpracę i koordynację z odpowiednimi organami, biurami i agencjami Unii, z państwami członkowskimi, z organizacjami międzynarodowymi oraz ze społeczeństwem obywatelskim.

12.11.2013

Top