Help Print this page 
Title and reference
Jednolity formularz wizowy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jednolity formularz wizowy

W ramach harmonizacji polityki wizowej i promowania swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej ustanowiony został jednolity formularz wizowy.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Jednolity formularz wizowy

Na mocy rozporządzenia ustanowiono dla wszystkich państw członkowskich jednolity formularz wizowy.

Do celów rozporządzenia wiza oznacza udzielone przez państwo członkowskie zezwolenie lub decyzję przez to państwo podjętą, wymagane do wjazdu na jego terytorium w celu:

  • zamierzonego pobytu w danym państwie członkowskim lub w kilku państwach członkowskich przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące ogółem,
  • tranzytu przez terytorium lub port lotniczy danego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich.

Informacje zawarte na jednolitym formularzu wizowym muszą być zgodne z:

  • specyfikacjami technicznymi wymienionymi w załączniku do rozporządzenia, na podstawie których jednolity formularz wizowy ma być rozpoznawalny przez wszystkie państwa członkowskie dzięki oznaczeniom widocznym gołym okiem,
  • dodatkowymi specyfikacjami technicznymi, które mają na celu zapobieganie podrabianiu i fałszowaniu wiz, i określającymi metody wypełnienia wizy.

Jeżeli dodatkowe specyfikacje techniczne mają pozostać tajne, dostępne są tylko:

  • organom odpowiedzialnym za drukowanie wiz,
  • osobom upoważnionym przez Komisję lub państwo członkowskie.

Dodatkowe środki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa przyjęte zostały przez Komisję w dniu 7 lutego 1996 r. i 27 grudnia 2000 r.

Każde państwo członkowskie wyznacza tylko jeden organ odpowiedzialny za druk wiz i podaje Komisji i pozostałym państwom członkowskim nazwę tego organu.

Jak określono w dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, osoba, której wizę wydano, może, w miarę potrzeb, zażądać poprawek swoich danych osobowych, które na wizie zostały umieszczone.

W swoich działaniach w zakresie jednolitego formularzu wizowego Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli państw członkowskich, na którego czele stoi przedstawiciel Komisji.

Państwa członkowskie mogą używać jednolitego formularza wizowego do innych celów niż określone powyżej, pod warunkiem że takie wizy nie będą mylone z wizą jednolitą.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1683/95

3.8.1995

-

Dz.U. L 164 z 14.7.1995

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 334/2002

15.3.2002

-

Dz.U. L 53 z 23.2.2002

Rozporządzenie (WE) nr 856/2008

22.9.2008

-

Dz.U. L 235 z 2.9.2008

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę wydawanego przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz [Dz.U. L 53 z 23.2.2002].

  • W rozporządzeniu ograniczono się do opisu jednolitego wzoru w celu uczynienia go bardziej bezpiecznym. Wzór formularza przedstawiony jest w załączniku. Ustanowione zostają szczegóły techniczne zapewniające określony poziom zabezpieczenia na wypadek podrobienia, fałszerstwa czy kradzieży. Są one tajne, nieopublikowane i zostają udostępnione jedynie organom wyznaczonym przez państwa członkowskie do drukowania jednolitego wzoru.
  • Państwa członkowskie używają jednolitego wzoru formularza nie później niż dwa lata po przyjęciu wyżej wymienionych szczegółów.
  • Wprowadzenie nowego wzoru formularza nie narusza ważności pozwoleń już przyznanych, o ile odpowiednie państwo członkowskie nie zadecyduje inaczej. W zakresie ochrony danych osobowych wzięte zostały pod uwagę postanowienia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), konwencję wykonawczą do układu z Schengen, rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 i (WE) nr 539/2001 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 i (WE) nr 810/2009 [Dz.U. L 182 z 29.6.2013].

Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/2013 dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, sieci transeuropejskie, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, środowisko, unia celna, stosunki zewnętrzne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony oraz instytucje w tej dziedzinie, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji [Dz.U. L 158 z 10.6.2013].

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014

Top