Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO
Multilingual display
Text

Wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

Unia Europejska przyjmuje środki w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się rzekomego pomoru drobiu. Środki wspólnotowe są natychmiast podejmowane przez państwa członkowskie w przypadku podejrzenia wystąpienia tej choroby. Środki pozostają w mocy aż do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości lub do zwalczenia choroby.

AKT

Dyrektywa 92/66/EWG Rady z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa przewiduje środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu natychmiast po stwierdzeniu podejrzenia wystąpienia choroby w gospodarstwie hodowli drobiu. Podobne środki stosuje się w odniesieniu do gołębi pocztowych i innych ptaków trzymanych w niewoli.

W przypadku podejrzenia rzekomego pomoru drobiu urzędowy lekarz weterynarii jest zobowiązany poinformować właściwy organ i podjąć odpowiednie działania. Środki te obejmują:

 • ustanowienie dozoru nad podejrzanymi gospodarstwami,
 • spis wszystkich kategorii drobiu w danych gospodarstwach,
 • odizolowanie zwierząt w ich pomieszczeniach bytowych,
 • zakaz przemieszczania drobiu,
 • ograniczenie przez właściwy organ ruchu osób, pojazdów, zwierząt i innych materiałów związanych z drobiem podejrzanym o zarażenie,
 • obowiązek przechowywania jaj w gospodarstwie,
 • zastosowanie właściwych środków dezynfekujących w gospodarstwie,
 • prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego.

Środki zapobiegawcze są odwoływane przez lekarza weterynarii, kiedy podejrzenie rzekomego pomoru drobiu zostaje oficjalnie wykluczone.

Gdy wystąpienie rzekomego pomoru drobiu zostanie oficjalnie potwierdzone, właściwy organ nakazuje szereg działań, a mianowicie:

 • cały drób w gospodarstwie poddaje się ubojowi sanitarnemu,
 • wszystkie substancje lub odpady, które mogą być zakażone, zostaną zniszczone lub poddane odpowiednim zabiegom,
 • w przypadku drobiu pochodzącego z gospodarstwa, w którym dokonano uboju w przypuszczalnym okresie inkubacji choroby, mięso pochodzące z tego drobiu podlega zniszczeniu,
 • jaja zniesione podczas przypuszczalnego okresu wylęgania się choroby zostaną zniszczone,
 • budynki, w których przebywał drób, zostają oczyszczone i zdezynfekowane,
 • drób jest ponownie wprowadzany do gospodarstwa po upływie co najmniej 21 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekowania, i
 • przeprowadza się dochodzenie epidemiologiczne.

Niektóre stada drobiu mogą być utrzymywane przy życiu, jeżeli urzędowy lekarz weterynarii potwierdzi, że zwierzęta są zdrowe i zostały całkowicie oddzielone od zarażonych stad.

Po potwierdzeniu rzekomego pomoru drobiu, właściwy organ tworzy strefę ochronną (w promieniu minimum 3 km wokół zakażonego gospodarstwa) i strefę dozoru (w promieniu minimum 10 km wokół zakażonego gospodarstwa), w których są realizowane działania specjalne. Środki te obejmują, m.in. identyfikację wszystkich gospodarstw, na których terenie znajduje się drób, okresowe wizytacje, badania kliniczne i odizolowanie zwierząt. W strefie ochronnej środki te są utrzymywane przez co najmniej 21 dni, licząc od dnia przeprowadzenia czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją zakażonego gospodarstwa. Środki zastosowane w strefie dozoru są utrzymywane co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia przeprowadzenia tych czynności,

Każde państwo członkowskie wyznacza krajowe laboratorium odpowiedzialne za koordynację norm i metod diagnozy, wykorzystania odczynników i testowania szczepionek rzekomego pomoru drobiu. Każde państwo członkowskie podaje następnie do wiadomości państw członkowskich i opinii publicznej dane adresowe swojego laboratorium. Laboratoria krajowe współpracują z laboratorium referencyjnym Wspólnoty z siedzibą w Weybridge (Zjednoczone Królestwo).

Szczepienia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu mogą być wykonywane w sposób określony przez państwa członkowskie. Mogą one także przewidywać program szczepienia gołębi pocztowych. Jeśli obecność choroby zostanie potwierdzona, szczepienia interwencyjne mogą być również stosowane w obszarach i okresach określonych przez właściwy organ.

Państwa członkowskie opracowują plan kryzysowy regulujący krajowe zarządzanie walką z rzekomym pomorem drobiu. Plany te muszą być zgodne z kryteriami określonymi w niniejszej dyrektywie. Na przykład, muszą one przewidywać komórkę kryzysową, wykaz lokalnych centrów zwalczania choroby oraz szczegółowe informacje dotyczące personelu odpowiedzialnego za środki nadzwyczajne.

Niektóre instytucje krajowe mogą być kontrolowane przez ekspertów Komisji.

W celu zwalczania rzekomego pomoru drobiu państwa członkowskie korzystają ze wspólnotowej pomocy finansowej zgodnie z zasadami określonymi w decyzji 90/424/EWG.

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt udziela pomocy Komisji w zarządzaniu zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu. Uczestniczy on, m.in., w określaniu kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 92/66/EWG

25.9.1992

1.10.1993

Dz.U. L 260 z 5.9.1992

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 806/2003

5.6.2003

-

Dz.U. L 122 z 16.5.2003

Dyrektywa 2008/73/WE

3.9.2008

1.1.2010

Dz.U. L 219 z 14.8.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 92/66/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja 2007/24/WE Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu [Dz.U. L 8 z 13.1.2007].

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2008

Top