Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrona dzikiej fauny i flory przed wyginięciem spowodowanym handlem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrona dzikiej fauny i flory przed wyginięciem spowodowanym handlem

Unia Europejska (UE) stanowi jeden z większych rynków dla nielegalnego handlu dzikimi roślinami i zwierzętami. UE dąży do ochrony i zachowania zagrożonych gatunków poprzez kontrolę ich wprowadzania i przewozu.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) stanowi jeden z większych rynków dla nielegalnego handlu dzikimi roślinami i zwierzętami. UE dąży do ochrony i zachowania zagrożonych gatunków poprzez kontrolę ich wprowadzania i przewozu.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) musi zostać wprowadzona w sposób jednolity we wszystkich krajach UE z uwagi na jednolity rynek UE i brak systematycznych kontroli granicznych. Konwencja CITES jest wdrażana w UE poprzez zbiór rozporządzeń zwanych rozporządzeniami UE w sprawie handlu dziką fauną i florą. Kraje UE stosują zasady przywozu i wywozu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, a także otrzymywanych z nich produktów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kontrola handlu

  • Przywóz okazów zagrożonych gatunków do UE wymaga zezwolenia wydanego przez organ administracyjny kraju UE przeznaczenia lub zawiadomienia o przywozie.
  • Wywóz z UE wymaga zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu wydanego przez organ administracyjny kraju UE, w którym znajdują się okazy.
  • Kategorie okazów opisano w załącznikach od A do D do rozporządzenia.
  • Handel komercyjny okazami wskazanymi w załączniku A, np. gepardami, jest zabroniony, natomiast przewóz żywych zwierząt w obrębie UE wymaga uprzedniego zezwolenia.
  • Przewóz żywych okazów gatunków wskazanych w załączniku B i C, takich jak kobra lub mangusta, podlega zasadom certyfikacji oraz odpowiedniego przetrzymywania i opieki, natomiast załącznik D dotyczy tranzytu pozostałych żywych zwierząt, całych skór i produktów roślinnych.
  • W szczególnych okolicznościach można nakładać dodatkowe ograniczenia, a kraje UE mogą wprowadzać własne, bardziej surowe zasady.

Istnieją odstępstwa dla okazów urodzonych i wychowanych w niewoli, sztucznie rozmnażanych, stanowiących dobra osobiste lub przeznaczonych dla instytucji naukowych.

Organizacja i przekazywanie informacji

Kraje UE muszą:

  • wyznaczyć urzędy celne do przeprowadzania kontroli,
  • wyznaczyć organy administracyjne i naukowe odpowiedzialne za wykonanie rozporządzenia,
  • monitorować przestrzeganie przepisów i karać naruszenia,
  • opracowywać sprawozdania i wymieniać informacje na temat wykonywania rozporządzenia, a także wszelkich odrzuconych wniosków o zezwolenie.

W lutym 2014 r. Komisja wydała komunikat rozpoczynający debatę na temat podejścia UE do handlu dziką fauną i florą.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 czerwca 1997 r.

Więcej informacji zawiera:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez kraje UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 338/97

3.3.1997

-

Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1-69

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez kraje UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1497/2003

30.8.2003

-

Dz.U. L 215 z 27.8.2003, s. 3-84

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003

20.11.2003

-

Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1-53

Rozporządzenie (WE) nr 834/2004

19.5.2004

-

Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 40-42

Rozporządzenie (WE) nr 1332/2005

22.8.2005

-

Dz.U. L 215 z 19.8.2005, s. 1-60

Rozporządzenie (WE) nr 398/2009

10.6.2009

-

Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 5-8

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1). Tekst skonsolidowany

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 (Dz.U. L 242 z 7.9.2012, s. 13). Tekst skonsolidowany

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/57 z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012 w odniesieniu do reguł dotyczących wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006 ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (Dz.U. L 10 z 16.1.2015, s. 19)

Decyzja Rady (UE) 2015/451 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (Dz.U. L 75 z 19.3.2015, s. 1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/736 z dnia 7 maja 2015 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 117 z 8.5.2015, s. 25)

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie podejścia UE do nielegalnego handlu dziką fauną i florą (COM(2014) 64 final z 7.2.2014)

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2015

Top