Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dane statystyczne o handlu między krajami UE - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Dane statystyczne o handlu między krajami UE - Intrastat

Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej - gromadzi różnego typu informacje, m.in. na temat wewnątrzunijnego handlu towarami (Intrastat). Niniejsze rozporządzenie ustanawia metodologię i procedury systemu Intrastat i ma na celu zapewnienie, aby kraje UE gromadziły porównywalne i wiarygodne dane, przekazywane później do Eurostatu.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91.

STRESZCZENIE

Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej - gromadzi różnego typu informacje, m.in. na temat wewnątrzunijnego handlu towarami (Intrastat). Niniejsze rozporządzenie ustanawia metodologię i procedury systemu Intrastat i ma na celu zapewnienie, aby kraje UE gromadziły porównywalne i wiarygodne dane, przekazywane później do Eurostatu.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu uproszczenie ustanowionego w 1993 r. systemu Intrastat oraz poprawę porównywalności danych statystycznych dotyczących krajów UE. Dostarczanie tego typu danych statystycznych o handlu ma kluczowe znaczenie dla kształtowania polityk na jednolitym rynku unijnym oraz w kontekście analiz rynkowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Niniejsze rozporządzenie odnosi się do handlu towarami. Handel towarami oznacza wszelkie przepływy towarów z jednego do drugiego kraju UE, natomiast towar oznacza wszelkie mienie ruchome, łącznie z prądem elektrycznym.

Unijne przedsiębiorstwa, które zarejestrowane są jako płatnicy podatku od wartości dodanej (VAT) i których roczna wartość wymiany handlowej przekracza określone progi, muszą przekazywać szczegółowe dane na temat transakcji prowadzonych z innymi krajami UE. Dane te odnoszą się zarówno do przywozów (nabywanie, kupno lub import), jak i wysyłek (odsyłanie, sprzedaż lub eksport). Pozostałe przedsiębiorstwa nie są objęte tym obowiązkiem.

Kraje UE każdego roku określają wartość progów, uwzględniając oddzielne wartości dla przywozów i wysyłek (co pozwala na gromadzenie minimalnej ilości danych o każdym przepływie handlowym).

Rejestrowanie

Krajowe urzędy statystyczne każdego z krajów UE zarządzają rejestrem podmiotów wewnątrzunijnych (tj. przedsiębiorstw) obejmującym nadawców i odbiorców.

Dane gromadzone dla systemu Intrastat

Przedsiębiorstwa, które mają obowiązek przesyłania deklaracji na potrzeby systemu Intrastat, muszą przekazać następujące informacje:

numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa,

okres referencyjny,

rodzaj obrotu (przywóz, wysyłka),

odnośny towar (wykorzystując ośmiocyfrowy kod Nomenklatury scalonej UE),

partnerski kraj UE,

wartość towarów w walucie krajowej,

ilość towarów w masie netto (waga bez opakowania) i, jeśli ma to zastosowanie, uzupełniające jednostki miary (litr, m2, liczba artykułów itp.),

rodzaj transakcji.

Poufność

Strony przekazujące informacje mogą wnioskować o zachowanie poufności dostarczanych danych statystycznych. W takim przypadku organy krajowe postanawiają, czy dane statystyczne umożliwiające identyfikację takich podmiotów mają być rozpowszechniane, czy też mają zostać zmodyfikowane w taki sposób, by ich rozpowszechnianie nie naruszało prawa do poufności danych statystycznych.

Przekazywanie danych do Eurostatu

Kraje UE przekazują do Eurostatu miesięczne dane statystyczne w zakresie handlu towarami pomiędzy krajami UE.

Są one odpowiedzialne za zapewnienie jakości przesyłanych danych zgodnie z obowiązującymi normami. Dane statystyczne muszą spełniać określone kryteria jakości:

przydatność,

dokładność,

aktualność,

terminowość,

dostępność i przejrzystość,

porównywalność,

spójność.

Komisja Europejska wspierana przez komitet, w którego skład wchodzą przedstawiciele krajów UE, może przyjmować określone zmiany techniczne do niniejszego rozporządzenia.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 stycznia 2005 r.

KONTEKST

System Intrastat został ustanowiony 1 stycznia 1993 r. - w dniu ustanowienia jednolitego rynku UE. System Intrastat zastąpił deklaracje celne w funkcji źródła danych dotyczących handlu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

27.4.2004

-

Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1-8

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 222/2009

20.4.2009

-

Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 160-163

Rozporządzenie (UE) nr 659/2014

17.7.2014

-

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 128-134

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 638/2004 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2015

Top