Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurencyjność przemysłu metalurgicznego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Konkurencyjność przemysłu metalurgicznego

W komunikacie wskazano szereg czynników wpływających na konkurencyjność przemysłu metalurgicznego. Ten wysoce energochłonny sektor obniża swoją konkurencyjność w związku z obowiązującymi w EU ograniczeniami, które są większe niż w innych rejonach świata. Komisja przedstawia szereg ogólnych wytycznych mających na celu zachęcenie przedstawicieli przemysłu metalurgicznego i wszystkich zainteresowanych stron do skupienia wysiłków na poprawie innowacyjności i dostawie energii po konkurencyjnych cenach bez zaniedbywania aspektów ochrony środowiska.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie konkurencyjności przemysłu metalurgicznego – Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [COM(2008) 108 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Przemysł metalurgiczny jest ściśle powiązany z kondycją głównych gałęzi produkcji, takich jak przemysł motoryzacyjny, maszynowy, stoczniowy i lotniczy. W 2005 r. przemysł metalurgiczny w Unii Europejskiej (UE) wygenerował obrót na poziomie około 316 mld euro i zatrudniał 1,1 mln osób.

Mimo procesu restrukturyzacji zmierzającego do ograniczenia kosztów i poprawy wydajności pracy oraz istotnych innowacji w rozwoju nowych zastosowań pozycja przemysłu metalurgicznego ulega osłabieniu wobec światowej konkurencji.

Konkurencyjność sektora i stopień uzależnienia od surowców

Konkurencyjność sektora maleje wobec znacznego wzrostu cen gazu i energii. Proces produkcyjny w przemyśle metalurgicznym jest bardzo energochłonny, a na energię przypada na ogół od 10 do 37% kosztów produkcji. Przemysł metalurgiczny jako istotne źródło emisji CO2 jest również obarczony wysokim kosztem ekologicznym.

Niezmiernie ważne znaczenie dla tego sektora ma kwestia dostępu do nieenergetycznych surowców mineralnych, który jest w dużym stopniu uzależniony od importu rud i koncentratów z państw trzecich. Uzależnienie to zmniejsza się jednak za sprawą recyklingu poprzez obniżenie zużycia energii. Wykorzystanie złomu znacznie się zwiększyło i odpowiada dziś za 40 do 60% produkcji metalu w UE.

Rozwój gospodarczy na wielu rynkach wschodzących zwiększa jednak popyt i przyczynia się do wzrostu cen metali i wyrobów metalurgicznych oraz do bezprecedensowej presji na ceny i dostawę surowców.

Pięć głównych wyzwań dla przyszłości sektora i jego konkurencyjności

Określenie różnorodnych czynników wpływających na konkurencyjność tego sektora skłoniło Komisję do przedstawienia zintegrowanej koncepcji opartej na pięciu wyzwaniach, jakie stoją przed przemysłem metalurgicznym. W komunikacie uwzględniono wyniki konsultacji społecznych zorganizowanych we wrześniu 2006 r.

Komisja we współpracy z zainteresowanymi stronami i państwami trzecimi zbada, w jaki sposób rozwiązać problem związany z konkurencyjnością w kontekście przyszłych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i osiągnięcia celów ekologicznych. Będzie w tym względzie korzystać z następujących środków:

Władze państwowe wzywa się do wzmożenia wysiłków na rzecz inicjatyw dotyczących dostępności dostaw energii po konkurencyjnych cenach, jak podkreślono w:

Komisja pragnie poprawić warunki trwałego dostępu do surowców na poziomie europejskim i międzynarodowym. Uwzględni w tym celu przede wszystkim wyniki konsultacji społecznych rozpoczętych w 2008 r.

Komisja zachęca przemysł metalurgiczny do zachowania badań, rozwoju i innowacji jako sił napędowych konkurencyjności poprzez realizację następujących działań:

  • długoterminowego projektu oszczędności energii oraz „niskoemisyjnej produkcji stali (ULCOS) (DE) (EN) (FR)”,
  • programu strategicznych badań naukowych opracowanego przez właściwe europejskie platformy technologiczne, takie jak Platforma Technologiczna Stali (ESTEP (EN)),
  • działań na rzecz poprawy dostępności wykwalifikowanej siły roboczej.

Komisja zamierza też dalej korzystać z istniejących instrumentów pozwalających eliminować praktyki handlowe, które naruszają międzynarodowe umowy handlowe, i sprzeciwi się nakładaniu przez swoich partnerów handlowych podatków eksportowych na metale i surowce.

Kontekst

Komunikat stanowi część zintegrowanej polityki przemysłowej, która obejmuje środki horyzontalne i sektorowe.

Jest także zgodny z konkluzjami Rady z dnia 14 i 15 maja 2001 r. w sprawie strategii włączenia zrównoważonego rozwoju do polityki w zakresie przedsiębiorczości.

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2008

Top