Help Print this page 
Title and reference
Wprowadzanie produktów do obrotu – Oznakowanie zgodności CE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wprowadzanie produktów do obrotu – Oznakowanie zgodności CE

Niniejsza decyzja ustanawia wspólne zasady stosowane w całym prawodawstwie sektorowym w czasie rewizji lub przekształcania. Tworzy ponadto ramy dla przyszłego prawodawstwa, które pozwolą zharmonizować warunki wprowadzania produktów do obrotu. Przyczynia się do wzmocnienia zaufania konsumentów oraz do poprawy swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

AKT

Decyzja nr 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG.

STRESZCZENIE

Wspólne ramy dotyczące wprowadzania produktów do obrotu ustanawiają:

  • wspólne definicje,
  • wspólne procedury oceny zgodności produktów,
  • obowiązki dla podmiotów gospodarczych (producentów, importerów, dystrybutorów itp.),
  • zasady stosowania oznakowania „CE”, które przyczynia się do wzmocnienia zaufania w stosunku do produktów wprowadzanych do obrotu w Unii,
  • kryteria notyfikacji jednostek oceniających zgodność,
  • procedury bezpieczeństwa.

Wspólne ramy stanowią instrumentarium dla przyszłych regulacji sektorowych, mających doprowadzić do zbliżenia prawodawstwa i jego (harmonizacji). Są one oparte na nowym podejściu, wedle którego prawodawstwo ogranicza się do ustanawiania zasadniczych wymagań i korzysta z ujednoliconych norm. I tak, przyszłe sektorowe akty prawne powinny, w miarę możliwości, korzystać z elementów określonych w niniejszej decyzji i określić zasadnicze wymagania niezbędne do wprowadzania produktów do obrotu. W miarę potrzeby szczegółowe akty prawne będą mogły jednakże korzystać z innych rozwiązań.

Definicje

Niniejsza decyzja wprowadza jasne definicje podstawowych pojęć, takich jak „producent”, „dystrybutor”, „importer”, „norma zharmonizowana”, „wprowadzenie do obrotu” i „ocena zgodności”. Wprowadzenie ujednoliconych i jasnych definicji ułatwi interpretację oraz skuteczne stosowanie przyszłych aktów prawnych w tej dziedzinie.

Obowiązki producenta, importera oraz dystrybutora

Aby produkt mógł być wprowadzony do obrotu na rynku, powinien on spełniać pewne zasadnicze wymagania. Producent powinien upewnić się, że jego produkt spełnia mające zastosowanie wymagania, wykonując lub zlecając procedurę oceny zgodności produktu. Jeśli produkt spełnia zasadnicze wymagania, producent może opatrzyć go znakiem „CE” i sporządzić deklarację zgodności „CE”. Producent podaje zatem na produkcie swoje imię i nazwisko, nazwę spółki lub markę oraz swój adres. Powinien zadbać także o zgodność przy produkcji seryjnej. Produktowi powinny towarzyszyć instrukcje i informacje o bezpieczeństwie w języku zrozumiałym dla konsumenta. W razie gdyby w procedurze uczestniczyła zewnętrzna jednostka oceniająca zgodność, producent zamieszcza także numer tej instytucji.

Importer i dystrybutor powinni zadbać o to, by producent dobrze wypełniał swoje obowiązki, czyli upewnić się, że produkt posiada oznakowanie zgodności i że zostały przedłożone wymagane dokumenty.

Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), dystrybutor i importer są zobowiązani przekazać odpowiednim władzom wszelkie niezbędne informacje na temat danego produktu, aby zagwarantować możliwość identyfikowalności produktu.

Zgodność produktu

Niniejsza decyzja ustanawia jaśniejsze ramy dla oceny zgodności. Wprowadza ona serię procedur oceniania zgodności (określonych w załączniku), spośród których prawodawca może wybrać tę najbardziej odpowiednią.

Określa ona ponadto zasady i warunki przyznawania oznakowania „CE”, które podlega zasadom ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008. Państwa członkowskie powinny zadbać o odpowiednie zastosowanie systemu zarządzania oznakowaniem „CE” oraz przewidzieć sankcje w razie wykroczeń.

Ocena zgodności

W niektórych procedurach oceny zgodności zajmują się nią jednostki oceniające zgodność, które są notyfikowane, czyli zgłaszane do Komisji przez państwa członkowskie.

Niniejsza decyzja ustala wspólne kryteria notyfikacji jednostek oceniających zgodność. Jednostki oceniające zgodność powinny gwarantować niezależność, obiektywność, bezstronność, poufność i uczciwość zawodową swoich działań. Muszą one ponadto posiadać kompetencje i środki techniczne niezbędne do odpowiedniego wykonywania powierzonych im zadań.

Komisja koordynuje prace i dba o współpracę pomiędzy notyfikowanymi jednostkami.

Procedury bezpieczeństwa

Wspólnotowa procedura bezpieczeństwa ma zastosowanie do produktów, w przypadku których może wystąpić zagrożenie na szczeblu krajowym. W jej ramach przewidziano informowanie Komisji i pozostałych państw członkowskich. Można ją uruchomić w razie braku zgody pomiędzy państwami członkowskimi na temat środków podjętych przez jedno z nich.

Kontekst

Niniejsza decyzja uchyla decyzję Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., dotyczącą modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach harmonizacji technicznej.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 768/2008/WE

9.7.2008

Dz.U. L 218 z 13.8.2008

See also

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2011

Top