Help Print this page 
Title and reference
Statut agencji wykonawczych Unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statut agencji wykonawczych Unii

Niniejsze rozporządzenie ustanawia statut agencji wykonawczych odpowiedzialnych za zarządzanie programami wspólnotowymi. Określa w szczególności pewne podstawowe kwestie dotyczące struktury, zadań, funkcjonowania, systemu budżetowego, personelu, nadzoru i odpowiedzialności.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi.

STRESZCZENIE

Do Komisji należy dbanie o wdrażanie programów wspólnotowych. Jednak żeby skoncentrować się na zadaniach instytucjonalnych, Komisja zdecydowała się przekazać wykonanie pewnych programów wspólnotowych jednostkom zewnętrznym zwanym agencjami wykonawczymi. Niniejsze rozporządzenie ma na celu określenie statutu tych agencji. Komisja jako instytucja odpowiedzialna za wykonanie programów wspólnotowych musi mieć możliwość ścisłego nadzorowania działań agencji.

Może więc decydować o utworzeniu, przedłużeniu działania lub rozwiązaniu agencji wykonawczej na podstawie analizy kosztów i korzyści. Analiza ta uwzględnia wiele czynników, takich jak:

 • określenie zadań uzasadniających zlecanie zewnętrzne,
 • ocena korzyści i kosztów, w tym zasobów ludzkich,
 • skuteczność i elastyczność w wykonywaniu zadań zleconych na zewnątrz,
 • upraszczanie stosowanych procedur,
 • bliskość zadań zlecanych na zewnątrz w stosunku do końcowych beneficjentów.

Jeśli Komisja stwierdza, że agencja nie jest już konieczna lub że jej istnienie nie jest już zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami, podejmuje decyzję o jej likwidacji.

Komisja powiadamia władzę budżetową o planie utworzenia agencji wykonawczej w momencie przyjmowania programu wspólnotowego.

Statut

Agencja wykonawcza jest organem wspólnotowym pełniącym służbę publiczną. Ma osobowość prawną.

Zadania

Agencja wykonawcza ma za zadanie wykonywać powierzone jej programy wspólnotowe. Agencji można w szczególności powierzyć następujące zadania:

 • zarządzanie etapami projektu i ich kontrolę,
 • przyjmowanie instrumentów wykonania budżetu oraz udzielanie zamówień i przyznawanie dotacji,
 • zbieranie, analizowanie i przekazywanie Komisji informacji dotyczących wykonania programów.

Nie może wykonywać zadań wymagających podejmowania decyzji o charakterze politycznym.

W dokumencie przekazania uprawnień Komisja określa warunki, kryteria, parametry i procedury działania agencji.

Struktura wewnętrzna

Agencja wykonawcza zarządzana jest przez komitet sterujący i dyrektora.

Komitet sterujący składa się z pięciu członków wyznaczonych przez Komisję na dwa lata (z możliwością przedłużenia). Określa roczny plan pracy, uchwala budżet operacyjny, przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności i stosuje środki mające na celu zwalczanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości.

Przewodniczący jest wyznaczany przez Komisję na czteroletnią, odnawialną kadencję. Jest on urzędnikiem Wspólnot Europejskich. Do jego zadań należy:

 • reprezentowanie, nadzór i zarządzanie agencją wykonawczą, a w szczególności zarządzanie personelem,
 • przygotowywanie pracy komitetu sterującego,
 • wdrażanie programu pracy agencji,
 • finansowe wykonanie programów wspólnotowych i budżetu agencji wykonawczej,
 • prognozowanie roczne budżetu operacyjnego agencji wykonawczej,
 • przygotowanie sprawozdań agencji, w szczególności rocznego sprawozdania z działalności.

Personel składa się z urzędników wspólnotowych oddelegowanych przez instytucje w charakterze pracowników tymczasowych oraz innych pracowników zatrudnionych przez agencję na podstawie umów.

Postanowienia finansowe

Budżet operacyjny agencji wykonawczej składa się z dotacji pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, a jej wysokość jest ustalana przez Komisję. Realizacja budżetu podlega przepisom standardowego rozporządzenia finansowego (zob. Akty powiązane) przyjętego przez Komisję.

Co roku dyrektor przedkłada komitetowi sterującemu sprawozdanie dotyczące wszystkich dochodów i wydatków za poprzedni rok. Następnie komitet sterujący przekazuje je księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu. Na koniec Parlament Europejski na podstawie zalecenia Rady udziela agencji wykonawczej absolutorium odnoszącego się do wykonania budżetu.

Nadzór

Agencje wykonawcze nadzorowane są przez:

 • Komisję, a w szczególności jej audytora wewnętrznego,
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
 • Trybunał Obrachunkowy.

Co trzy lata komitetowi sterującemu agencji wykonawczej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu przedstawiane jest zewnętrzne sprawozdanie oceniające. Sprawozdania te mają umożliwić agencji wykonawczej poprawę działań, a Komisji – likwidację agencji, jeśli jej działania nie są już konieczne.

Każdy akt agencji wykonawczej wyrządzający szkodę osobie trzeciej może stanowić przedmiot skargi administracyjnej. Komisja ma dwa miesiące na podjęcie decyzji w sprawie postępowania administracyjnego.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność kontraktowa, pozaumowna lub osobista agencji powstaje zgodnie z zasadami właściwymi dla każdej z tych sytuacji.

Dostęp do dokumentów

Dokumenty agencji wykonawczej są publicznie dostępne pod pewnymi warunkami. Pracownicy agencji wykonawczej zobowiązani są do nieujawniania informacji, które objęte są tajemnicą zawodową.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 [procedura konsultacji CNS/2000/0337]

26.1.2003

Dz.U. L 11 z 16.1.2003

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2007

Top