Help Print this page 
Title and reference
Jurysdykcja, prawo właściwe i europejskie poświadczenie spadkowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jurysdykcja, prawo właściwe i europejskie poświadczenie spadkowe

Niniejsze rozporządzenie harmonizuje przepisy dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego w zakresie dziedziczenia w UE, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych w tych sprawach. Ustanawia również europejskie poświadczenie spadkowe, przeznaczone dla spadkobierców, zapisobierców i wykonawców testamentu lub zarządców spadku, którzy potrzebują wykazać swój status lub wykonywać swoje prawa w innym państwie UE.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dziedziczenia majątku po osobach zmarłych. Nie stosuje się go do spraw podatkowych, celnych ani administracyjnych.

Jurysdykcja

Sądy państwa UE, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, mają jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. W przypadku gdy miejsce zwykłego pobytu zmarłego w chwili jego śmierci nie znajduje się w państwie członkowskim UE, sądy państwa członkowskiego, w którym znajdują się składniki majątku spadkowego mają jurysdykcję do orzekania w sprawie spadku, jeżeli:

 • zmarły miał w chwili śmierci obywatelstwo tego państwa członkowskiego, lub
 • zmarły miał wcześniej miejsce zwykłego pobytu w tym państwie członkowskim, pod warunkiem że do chwili wniesienia sprawy do sądu upłynęło nie więcej niż pięć lat od chwili zmiany tego miejsca zwykłego pobytu.

W przypadku gdy wybrane przez zmarłego prawo na mocy niniejszego rozporządzenia jest prawem państwa członkowskiego UE, zainteresowane strony mogą umówić się, że sądy tego państwa UE mają wyłączną jurysdykcję do orzekania w każdej sprawie dotyczącej spadku.

Sądy państwa UE, w których zmarły miał w chwili śmierci miejsce zwykłego pobytu, mogą stwierdzić brak swojej jurysdykcji do orzekania w sprawie spadku, jeżeli uznają, że sądy państwa członkowskiego, którego prawo wybrano, mają lepsze możliwości orzekania w danej sprawie spadkowej, biorąc pod uwagę okoliczności praktyczne tej sprawy spadkowej, takie jak miejsce zwykłego pobytu stron oraz położenie składników majątku.

Sądy państwa UE, którego prawo zostało wybrane przez zmarłego, mają jurysdykcję do orzekania w sprawie spadkowej, jeżeli:

 • sąd, do którego wcześniej wniesiono sprawę, stwierdził brak swojej jurysdykcji w tej samej sprawie,
 • strony postępowania zawarły umowę o przyznaniu jurysdykcji sądowi lub sądom tego państwa UE,
 • strony postępowania wyraźnie uznały jurysdykcję sądu, do którego wniesiono sprawę.

Prawo właściwe

Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

Każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlegają sprawy dotyczące jego spadku. Każdy, kto posiada więcej niż jedno obywatelstwo, może wybrać prawo każdego państwa, którego obywatelstwo posiada.

Prawu temu podlegają w szczególności:

 • przyczyny, czas i miejsce otwarcia spadku,
 • określenie beneficjentów, ich udziałów oraz obowiązków, które mógł nałożyć na nich zmarły, a także ustalenie innych praw spadkowych,
 • zdolność do dziedziczenia,
 • wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia,
 • przejście składników majątku, praw i obowiązków wchodzących w skład spadku na spadkobierców oraz, w stosownych przypadkach, na zapisobierców,
 • uprawnienia spadkobierców, wykonawców testamentów i innych zarządców spadku, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących wyznaczenia i uprawnień zarządców spadku w określonych sytuacjach,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • rozrządzalna część spadku, udziały obowiązkowe oraz inne ograniczenia w rozrządzaniu na wypadek śmierci, oraz roszczenia, jakie osoby bliskie zmarłego mogą zgłaszać wobec majątku spadkowego lub spadkobierców,
 • obowiązek zwrotu lub zaliczenia darowizn i zapisów przy określaniu udziałów należnych różnym beneficjentom,
 • dział spadku.

Uznanie i wykonalność orzeczeń

Orzeczenia wydane w państwie członkowskim UE są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Orzeczenia wydane w państwie członkowskim i wykonalne w tym państwie są wykonalne w innym państwie członkowskim, jeżeli na wniosek jakiejkolwiek zainteresowanej strony lokalny sąd lub inny właściwy organ stwierdził ich wykonalność w tym innym państwie członkowskim.

Przyjmowanie i wykonalność dokumentów urzędowych

Dokumenty urzędowe sporządzone w państwie członkowskim wywołują w innym państwie członkowskim takie same skutki dowodowe jak w państwie członkowskim pochodzenia lub skutki dowodowe najbardziej z nimi porównywalne, o ile nie jest to w sposób oczywisty sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Dokumenty urzędowe wydane w państwie członkowskim i wykonalne w tym państwie są wykonalne w innym państwie członkowskim, jeżeli na wniosek jakiejkolwiek zainteresowanej strony lokalny sąd lub inny właściwy organ stwierdził ich wykonalność w tym innym państwie członkowskim.

Europejskie poświadczenie spadkowe

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się europejskie poświadczenie spadkowe, przeznaczone dla spadkobierców, zapisobierców mających bezpośrednie prawa do spadku oraz wykonawców testamentów lub zarządców spadku, którzy potrzebują wykazać w innym państwie członkowskim swój status lub wykonywać, odpowiednio, swoje prawa jako spadkobiercy lub zapisobiercy, lub swoje uprawnienia jako wykonawcy testamentów lub zarządcy spadku. Wydane poświadczenie rodzi skutki we wszystkich państwach UE, bez potrzeby stosowania jakiejkolwiek szczególnej procedury.

Ustalenia końcowe

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r. Wybór prawa i rozporządzenia na wypadek śmierci dokonane przed tym dniem są ważne pod warunkiem spełnienia zasad określonych w rozporządzeniu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 650/2012

16.8.2012

Dz.U L 201 z 27.7.2012

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2013

Top