Help Print this page 
Title and reference
Priorytety operacyjne Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Priorytety operacyjne Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Utworzony na mocy traktatu rzymskiego i założony w 1958 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem udzielającym kredytów długoterminowych w Unii Europejskiej (UE). EBI przyczynia się do integracji europejskiej i rozwoju regionalnego najmniej uprzywilejowanych regionów. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) został stworzony w 1994 r. w celu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o szybkim tempie wzrostu i/lub działających w sektorze nowych technologii. EBI jest większościowym udziałowcem i operatorem EFI. W 2000 r. zostaje ustanowiona Grupa EBI, w której skład wchodzą EBI i EFI. W ramach Grupy EBI udziela kredytów bankowych średnio- i długoterminowych, zaś EFI specjalizuje się w operacjach związanych z kapitałem podwyższonego ryzyka oraz w gwarancjach dla MŚP.

W swym planie działań EBI określa swoją politykę średniookresową i priorytety operacyjne w odniesieniu do celów wyznaczonych przez jego członków zarządu. Na lata 2011–2013 działalność kredytowa jest ukierunkowana zgodnie z następującymi priorytetami:

 • spójność i konwergencja (DE) (EN) (FR),
 • wsparcie dla gospodarki opartej na wiedzy (DE) (EN) (FR),
 • rozwój sieci transeuropejskich (TEN) (DE) (EN) (FR),
 • ochrona środowiska naturalnego (DE) (EN) (FR),
 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (DE) (EN) (FR),
 • promowanie zrównoważonego, konkurencyjnego i bezpiecznego sektora energetyki (DE) (EN) (FR),
 • kapitał ludzki (DE) (EN) (FR).

Spójność gospodarcza i społeczna w rozszerzonej Unii Europejskiej

Polityka spójności UE ma na celu zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych między poszczególnymi regionami UE. Ponadto Komisja realizuje tę politykę w ramach funduszy strukturalnych, które udzielają dotacji regionom europejskim.

EBI uzupełnia działania funduszy strukturalnych pożyczkami udzielanymi w ramach polityki spójności. Pożyczki te stanowią drugie źródło finansowania dla projektów podejmowanych na poziomie lokalnym lub regionalnym.

Wsparcie dla gospodarki opartej na wiedzy

EBI pracuje nad tworzeniem gospodarki opartej na wiedzy w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach tego celu EBI wspiera inwestycje w trzech obszarach:

 • edukacji,
 • badań i rozwoju,
 • innowacyjności.

Rozwój sieci transeuropejskich

EBI zapewnia ponadto znaczące wsparcie dla finansowania sieci transeuropejskich (TEN). Są to sieci infrastruktury transportowej, energetycznej i komunikacyjnej.

Ochrona środowiskap>

Projekty wspierane przez EBI w tym zakresie dotyczą ochrony środowiska w następujących obszarach:

 • środowisko miejskie,
 • zrównoważony transport,
 • zarządzanie zasobami wodnymi (zaopatrzenie i oczyszczanie),
 • walka ze zmianami klimatu,
 • odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Ponadto wszystkie projekty finansowane przez EBI, bez względu na ich charakter, muszą być zgodne z zasadami, praktykami i standardami europejskimi w dziedzinie środowiska.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Europejski Bank Inwestycyjny umożliwia średnio- i długoterminowe finansowanie MŚP poprzez linie kredytowe przyznawane pośrednikom – bankom i innym instytucjom finansowym. Dzięki tym liniom kredytowym pośrednicy mogą wspierać projekty inwestycyjne o ograniczonej wielkości realizowane przez MŚP.

Ze swojej strony EFI wspiera MŚP bezpośrednio poprzez zapewnienie funduszy własnych dzięki finansowaniu kapitałem podwyższonego ryzyka lub pośrednio poprzez zapewnienie MŚP portfeli kredytów będących w posiadaniu instytucji finansowych lub publicznych instytucji gwarancyjnych.

Promowanie zrównoważonego, konkurencyjnego i bezpiecznego sektora energetyki

Wsparcie potrzeb energetycznych UE jest jednym z priorytetów dla kredytów EBI. W związku z tym EBI koncentruje swoje działania na pięciu priorytetowych dziedzinach:

 • odnawialne źródła energii,
 • efektywne wykorzystanie energii,
 • barania, rozwój i innowacyjność,
 • różnicowanie i bezpieczeństwo dostaw wewnętrznych,
 • bezpieczeństwo dostaw zewnętrznych i rozwój gospodarczy.

Kapitał ludzki

EBI przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez udzielanie pożyczek w dziedzinie zdrowia i edukacji. Pożyczki udzielane przez EBI mogą być wykorzystywane np. do finansowania nowych budynków i wyposażenia, a nawet mogą być inwestowane w badania uniwersyteckie.

See also

Europejski Bank Inwestycyjny (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2011

Top