Help Print this page 
Title and reference
Produkcja i etykietowanie produktów biologicznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkcja i etykietowanie produktów biologicznych

Harmonizacja produkcji, znakowania i kontroli produktów ekologicznych zapewnia uczciwą konkurencję między producentami i wzmacnia zaufanie konsumentów, coraz liczniejszych w Europie.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia nowe ramy prawne dla produktów ekologicznych. Przyjmuje cele i zasady stosowane dla tego rodzaju produkcji i ilustruje zasady dotyczące produkcji, znakowania, kontroli i wymiany z państwami trzecimi. Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2009 r.

Zakres zastosowania

Zakres rozporządzenia:

 • produkty rolne (w tym produkty pochodzące z akwakultury) nieprzetworzone lub przetworzone i przeznaczone do spożycia przez ludzi,
 • pasze dla zwierząt,
 • wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy,
 • drożdże do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Niniejsze rozporządzenie zawiera ogólne cele i zasady, które służą jako podstawa dla rolnictwa ekologicznego. Celem jest rolnictwo zrównoważone i jakość produkcji, która musi odpowiadać potrzebom konsumentów. Ogólne zasady dotyczą między innymi szczegółowych metod produkcji, używania zasobów naturalnych i ścisłego ograniczenia stosowania środków z syntezy chemicznej. Ponadto rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady dotyczące rolnictwa, przetwarzania ekologicznych środków spożywczych i pasz.

Zasady produkcji

Według ogólnych zasad produkcji ekologicznej organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) są zakazane we wszelkiej postaci. Zasady dotyczące znakowania pożywienia pozwalają przedsiębiorcom na upewnienie się o przestrzeganiu tego ograniczenia. Zakazane jest także stosowanie promieniowania jonizującego.

Przedsiębiorcy, którzy chcą jednocześnie prowadzić dwa rodzaje produkcji rolnej (ekologiczną i nieekologiczną), muszą zachować rozdzielenie zwierząt i ziemi.

Ekologiczna produkcja roślinna musi przestrzegać niektórych zasad dotyczących:

 • obróbki gleby, która musi uwzględniać życie i naturalną żyzność gleby,
 • zapobiegania szkodom, które ma się opierać na naturalnych metodach, ale możliwe jest używanie w tym celu ograniczonej liczby środków ochrony roślin dozwolonych przez Komisję,
 • nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, które muszą być produkowane zgodnie z metodą ekologiczną,
 • środków czystości, które muszą być dozwolone przez Komisję.

Rośliny dziko rosnące zbierane w niektórych strefach są także klasyfikowane jako produkty ekologiczne, jeśli są zgodne z pewnymi warunkami dotyczącymi ich zbierania i ich pochodzenia. Algi morskie mogą z kolei być traktowane jak produkty ekologiczne, jeśli ich strefa produkcji oraz ich sposób zbierania są zgodne z poszczególnymi warunkami.

Ekologiczna produkcja zwierzęca musi być zgodna z niektórymi zasadami dotyczącymi:

 • pochodzenia zwierząt, które muszą się rodzić i być hodowane w gospodarstwach ekologicznych,
 • metod chowu zwierząt dotyczących między innymi warunków w pomieszczeniach dla zwierząt,
 • metod reprodukcji zwierząt, głównie naturalnych,
 • pasz, które muszą być ekologiczne,
 • prewencji chorób,
 • czyszczenia i odkażania, które mogą być wykonywane jedynie za pomocą produktów dozwolonych przez Komisję.

Analogiczne szczegółowe przepisy mają zastosowanie w przypadku zwierząt w akwakulturach.

Komisja zezwala na używanie ograniczonej liczby produktów i substancji w rolnictwie ekologicznym. Produkty te mogą być przeznaczone do pielęgnowania roślin, żywienia zwierząt i czyszczenia instalacji używanych do produkcji zwierzęcej i roślinnej. Komisja może także ustanowić pewne limity i warunki dla zastosowania tych produktów.

Gospodarstwa, które rozpoczną działalność w zakresie produkcji ekologicznej, muszą zachować okres konwersji. Zasady ustanowione przez niniejsze rozporządzenie określają także okres konwersji.

Przetworzona pasza ekologiczna musi zawierać surowce ekologiczne i nie może być przetworzona za pomocą chemicznie syntetyzowanych rozpuszczalników. Przetworzone środki spożywcze muszą zawierać głównie składniki pochodzenia rolnego. Inne składniki mogą być stosowane, jeśli zostały dopuszczone przez Komisję. Drożdże ekologiczne muszą być produkowane z substancji ekologicznych i innych dozwolonych składników.

Komisja może przewidzieć odstępstwa od przepisów dotyczących celów, zasad produkcji i znakowania. Odstępstwa te są ograniczone w czasie i dotyczą pewnych szczególnych przypadków.

Znakowanie

Znakowanie, reklamowanie lub dokumenty handlowe mogą zawierać oznaczenia takie jak „eko” i „bio” w celu opisania produktu ekologicznego, jego składników lub surowców.

Znakowanie produktu ekologicznego musi być dobrze widoczne na opakowaniu i zawierać informację o organie kontrolnym, który certyfikuje dany produkt.

Począwszy od dnia 1 lipca 2010 r., używanie logo Unii Europejskiej na produktach spożywczych pochodzących z rolnictwa ekologicznego jest obowiązkowe, podobnie jak informacja o miejscu pochodzenia surowców, z których wyprodukowano produkt. Informacja ta musi być umieszczona w tym samym polu widzenia, co logo wspólnotowe.

Kontrole

Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym rozporządzeniu jest zagwarantowane przez system kontroli działający na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz środków ostrożności i kontroli ustanowionych przez Komisję. System ten gwarantuje identyfikowalność pożywienia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002.

Ocena ryzyka wykroczenia określa rodzaj i częstotliwość kontroli. Są one zarządzane przez władze wyznaczone przez państwa członkowskie. Władze te mogą delegować pod pewnymi warunkami zadania kontroli akredytowanym organom, ale są odpowiedzialne za nadzorowanie wykonywanych kontroli i przyznawanie derogacji. Państwa członkowskie muszą regularnie przekazywać Komisji wykaz władz i organów kontrolnych (wykaz organów lub władz odpowiedzialnych za kontrolę opublikowany w 2007 r.).

Władze muszą także kontrolować działalność każdego przedsiębiorcy biorącego udział w sprzedaży produktu ekologicznego przed jego wprowadzeniem do obrotu. Po kontroli przedsiębiorca otrzymuje świadectwo poświadczające, że przestrzega przepisów niniejszego rozporządzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ kontrolny dba, aby na etykietach produktu nie umieszczano żadnego odniesienia do metody produkcji ekologicznej.

Handel z państwami trzecimi

Produkty pochodzące z państw trzecich mogą także być wprowadzane na rynek wspólnotowy jako produkty ekologiczne, jeśli są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia i były objęte kontrolą. Kontrola może być przeprowadzana przez organ uznany przez Unię Europejską lub akredytowany organ kontrolny.

Sprzedaż i nadzór statystyczny

Sprzedaż produktu ekologicznego nie może być w żaden sposób ograniczona przez władze innego państwa członkowskiego niż państwo, z którego pochodzi jednostka, która kontrolowała produkt.

Komisja prowadzi działalność nadzoru statystycznego opartą na danych dostarczonych przez państwa członkowskie. Stały Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego (EN) pomaga Komisji w zdefiniowaniu polityk dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane w ramach serii inicjatyw na rzecz rolnictwa ekologicznego. W tym samym celu Komisja przyjęła w 2004 r. europejski plan działania na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego.

Pierwsze ramy prawne dotyczące produkcji ekologicznej zostały ustanowione w 1991 r. wraz z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91. Od jego przyjęcia wprowadzono do niego kilka zmian, ponieważ produkcja ekologiczna stale rośnie we wszystkich krajach członkowskich (roczny wzrost tego sektora oceniany jest na około 25% między 1993 i 1998 r. i na około 30% od 1998 r.). Sprawozdanie z produkcji ekologicznej będzie opublikowane do końca roku 2011 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

27.7.2007 (stosowane od 1.1.2009)

Dz.U. L 189 z 20.7.2007

Akt(y) zmieniający(-e)Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 967/2008

10.10.2008

Dz.U. L 264 z 3.10.2008

AKTY POWIĄZANE

Zasady wdrażania

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli [Dz.U. L 250 z 18.9.2008].

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2008

Top