Help Print this page 
Title and reference
Zapewnienie odpowiedniej kontroli żywności i paszy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zapewnienie odpowiedniej kontroli żywności i paszy

Żywność spożywana przez ludzi i pasza spożywana przez zwierzęta muszą być bezpieczne i pełnowartościowe. W celu zapewnienia przestrzegania wysokich standardów Unii Europejskiej przeprowadzane są urzędowe kontrole sprawdzające, czy poszczególne elementy prawodawstwa są w pełni wdrażane.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

STRESZCZENIE

Żywność spożywana przez ludzi i pasza spożywana przez zwierzęta muszą być bezpieczne i pełnowartościowe. W celu zapewnienia przestrzegania wysokich standardów Unii Europejskiej przeprowadzane są urzędowe kontrole sprawdzające, czy poszczególne elementy prawodawstwa są w pełni wdrażane.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie wypełnia luki w dotychczasowym prawodawstwie poprzez reorganizację kontroli urzędowych w taki sposób, aby były zintegrowane na wszystkich etapach produkcji i we wszystkich sektorach. Rozporządzenie ustanawia zakres odpowiedzialności kontrolerów krajowych i unijnych. Jego celem jest także zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt, gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz ochrona interesów konsumenta.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Organy krajowe muszą przeprowadzać urzędowe kontrole, regularnie i bez wcześniejszego uprzedzenia, w oparciu o określone zagrożenie, przeszłe dane w zakresie zgodności dotyczące podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe, a także wszelkie informacje, które mogą wskazywać na niezgodność.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnych stadiach produkcji, przetwarzania lub dystrybucji.

Rząd każdego z krajów UE musi wyznaczyć organ krajowy odpowiedzialny za skuteczność i bezstronność kontroli.

Rządy są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla zapewnienia niezbędnego personelu i innych niezbędnych zasobów.

Kraje muszą posiadać sprawne krajowe plany awaryjne na wypadek sytuacji alarmowych, gdy okaże się, że żywność lub pasza stanowią poważne ryzyko dla zwierząt lub ludzi.

Krajowe wieloletnie plany kontrolne zawierają ogólne informacje na temat struktury i organizacji posiadanych systemów kontroli. Są one przedmiotem corocznego sprawozdania przedstawianego Komisji.

Opinia publiczna powinna mieć dostęp do informacji na temat przeprowadzanych kontroli, z wyjątkiem tych objętych tajemnicą zawodową, takich jak materiały poufne i dane osobowe.

Wyznaczono laboratoria, których zadaniem jest analizowanie próbek pobranych podczas kontroli.

Kontrole obejmują także żywność i pasze importowane do UE.

Komisja Europejska przeprowadza audyty ogólne i szczegółowe w krajach UE, które weryfikują, czy wdrażane są krajowe wieloletnie plany kontrolne.

Rozporządzenie (UE) nr 652/2014 przewiduje przekazanie środków z budżetu UE, które mają pomóc w pokryciu kosztów ponoszonych przez organy krajowe, kraje spoza UE oraz organizacje międzynarodowe. Kwota na lata 2014-2020 wynosi 1 891 936 000 euro.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 20 maja 2004 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej kontroli urzędowych i egzekwowania.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004

20.5.2004

-

Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1-52

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1029/2008

10.11.2008

-

Dz.U. L 278 z 21.10.2008, s. 6

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14-92

Rozporządzenie (WE) nr 1162/2009

4.12.2009

-

Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 10-12

Rozporządzenie (UE) nr 87/2011

23.2.2011

-

Dz.U. L 29 z 3.2.2011, s. 1-4

Rozporządzenie (UE) nr 208/2011

23.3.2011

-

Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 29-35

Rozporządzenie (UE) nr 563/2012

1.7.2012

-

Dz.U. L 168 z 28.6.2012, s. 24-25

Rozporządzenie (UE) nr 702/2013

27.7.2013

-

Dz.U. L 199 z 24.7.2013, s. 3-4

Rozporządzenie (UE) nr 652/2014

30.6.2014

-

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1-32

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015

Top