Help Print this page 
Title and reference
Przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

W ramach zmiany prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych („pakiet higiena”) dyrektywa ma na celu ustanowienie warunków dla wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczeń stosowanych dla produktów pochodzących z państw lub regionów trzecich, podlegających ograniczeniom sanitarnym.

AKT

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa harmonizuje i wzmacnia wymagania w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego znajdujące się w przepisach. Wzmocnienie dotyczy dokładniejszego stosowania zasad sanitarnych i poszerzenia pola zastosowania.

Dyrektywa dotyczy wszystkich etapów produkcji produktu pochodzenia zwierzęcego: produkcji podstawowej, przetwarzania, transportu, magazynowania i sprzedaży. Ma także zastosowanie do żywych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ustanawia także warunki sanitarne stosowane na tych wszystkich etapach.

Ogólne wymagania zdrowotne dla zwierząt

W niniejszej dyrektywie potwierdza się, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za środki, które należy wdrożyć w celu wykorzenienia przekazywania chorób zwierzęcych. Dyrektywa ustanawia także warunki, które mają być spełnione w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, zakazując ich, jeśli pochodzą ze stref lub terenów poddanych ograniczeniomw zakresie zdrowia. W ostatnim przypadku dyrektywa przewiduje warunki ewentualnego odchylenia od tego środka.

Świadectwa i kontrole weterynaryjne

Dyrektywa ustala, kiedy państwa członkowskie muszą wymagać świadectw weterynaryjnych oraz sposoby ich zastosowania.

Z drugiej strony właściwy organ państw członkowskich jest odpowiedzialny za urzędowe kontrole weterynaryjne i środki stosowane w przypadku wykrycia naruszenia zasad sanitarnych.

Import z państw trzecich

Państwa członkowskie przyjmują konieczne przepisy, aby importowane produkty pochodzenia zwierzęcego spełniały wymagania stosowane w przypadku produktów wspólnotowych.

Dyrektywa przewiduje stworzenie i uaktualnianie wykazów państw trzecich lub regionów państw trzecich, z których dozwolony jest import. Ustanawia warunki, jakie muszą być spełnione, aby dane państwo znalazło się na tych wykazach. Do wymagań ustanowionych przez dyrektywę zalicza się obowiązek przejścia kontroli wspólnotowej przez państwa i regiony trzecie oraz obowiązek posiadania odpowiedniego świadectwa weterynaryjnego, zgodnego z procedurą podaną w dyrektywnie.

Inspekcje i/lub audyty wspólnotowe mogą dotyczyć całego łańcucha żywieniowego w państwach trzecich wpisanych do wykazów.

Klauzula przeglądowa

Dyrektywa wprowadza klauzulę przeglądową w celu zmiany załączników, gdzie wyliczone są: choroby zwierzęce, które mają być uwzględnione (załącznik I), opis obowiązkowych elementów, z których ma się składać znak identyfikacyjny dla mięsa pochodzącego z terytorium poddanego ograniczeniom w zakresie zdrowia (załącznik II) oraz ogólne zasady certyfikacji (załącznik III).

Kontekst

W styczniu 2000 r. Komisja przedstawiła całkowitą zmianę przepisów dotyczących higieny środków spożywczych oraz kwestii weterynaryjnych – „pakiet higiena”. Reorganizacja ta składa się z pięciu aktów dotyczących:

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2002/99/WE

1.1.2005

31.12.2004

Dz.U. L 18 z 23.1.2003

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011

Top