Help Print this page 
Title and reference
Dobrostan zwierząt podczas transportu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dobrostan zwierząt podczas transportu

Unia Europejska (UE) prowadzi całkowitą reorganizację przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu. W tych nowych przepisach UE określa wszystkie zainteresowane strony i ich obowiązki, wzmacnia środki nadzoru i przewiduje surowsze przepisy odnoszące się do długich podróży i stosowanych pojazdów.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE i rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

STRESZCZENIE

Niniejszy akt dąży do uregulowania transportu żywych zwierząt kręgowych w Unii Europejskiej (UE), gdy transport jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Celem aktu jest zapobieganie ranieniu lub niepotrzebnym cierpieniom zwierząt i zapewnienie im warunków odpowiednich do ich potrzeb.

Niniejsze rozporządzenie wzmacnia przepisy o dobrostanie zwierząt podczas transportu przez określenie zainteresowanych stron i zakresów ich odpowiedzialności, ustanowienie wzmocnionych środków zezwolenia i kontroli, jak również określenie ostrzejszych przepisów dotyczących transportu.

Zainteresowane strony i ich obowiązki

Rozporządzenie rozszerza odpowiedzialność za dobrostan zwierząt na wszystkie osoby biorące udział w procesie, w tym na osoby biorące udział w operacjach przed i po transporcie. Wszystkie te osoby są odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania prawa przy wykonywaniu operacji wynikających z ich kompetencji.

Dotyczy to przewoźników (objętych już przepisami poprzednich przepisów), a także organizatorów transportu i kierowców oraz „opiekunów przewożonych zwierząt” (personel punktów skupu, targów i rzeźni oraz hodowcy).

Wszystkie zainteresowane strony i ich pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni. W szczególności kierowcy i osoby towarzyszące muszą posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych wydane na podstawie kompletnych szkoleń dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu, potwierdzonych pomyślnym wynikiem egzaminu przeprowadzanego przez niezależny organ upoważniony przez właściwe władze.

Zezwolenia i kontrole

Dla wszystkich przejazdów na odległość powyżej 65 km przewoźnicy muszą posiadać zezwolenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo. W celu uzyskania tego zezwolenia wnioskodawca musi w szczególności wykazać, że dysponuje wystarczającą liczbą właściwego personelu, wyposażenia i procedur operacyjnych.

W przypadku długotrwałych przewozów (ponad 8 godzin) wnioskodawca musi również dostarczyć:

  • odpowiednie dokumenty: świadectwa kwalifikacji zawodowych dla kierowców i osób towarzyszących, świadectwa zatwierdzenia środka transportu do użytku, informacje na temat monitorowania i rejestrowania ruchu pojazdu, plany kryzysowe,
  • dowód, że stosuje systemy nawigacji satelitarnej, od dnia 1 stycznia 2007 r. dla nowych pojazdów i od roku 2009 dla pojazdów starszych.

Zezwolenia te są ważne przez pięć lat. Mają one standardowy format europejski i są rejestrowane w elektronicznej bazie danych dostępnej dla władz wszystkich państw członkowskich.

W przypadku długotrwałych przejazdów przez terytoria wielu państw przewoźnicy muszą także posiadać dziennik podróży sporządzony przez organizatora transportu zgodnie ze standardowym modelem i zawierający pewne informacje dotyczące przejazdu (identyfikacja zwierząt i odpowiedzialnych za nie osób, miejsce wyjazdu i miejsce przeznaczenia, kontrole przeprowadzane podczas transportu itp.).

Kontrole powinny być organizowane przez właściwe organy w kluczowych momentach transportu, w szczególności w punktach wyjazdu i w punktach kontroli granicznej. Ponadto na każdym etapie podróży mogą być przeprowadzane dodatkowe kontrole w sposób losowy lub ukierunkowany.

Podczas kontroli właściwy organ musi sprawdzić ważność zezwoleń, świadectw homologacji i certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz informacje podane w dzienniku podróży. Urzędowy lekarz weterynarii sprawdza również stan zwierząt oraz ich zdolność do kontynuowania podróży. W przypadku transportu morskiego należy również sprawdzić stan i zgodność z przepisami statku transportowego.

Wymogi techniczne dla transportu zwierząt

Rozporządzenie wprowadza surowsze normy mające zastosowanie do przewozów trwających więcej niż osiem godzin. Zasady te dotyczą pojazdów i zwierząt.

Rozporządzenie przewiduje wyposażenie wyższej jakości w pojazdach, w tym w szczególności regulację temperatury (wentylacja mechaniczna, rejestracja temperatury, system ostrzegania w kabinie), stałą możliwość pojenia, poprawę warunków transportu na pokładzie statków do przewozu zwierząt (wentylacja, urządzenia do pojenia, system homologacji itd.).

Transport niektórych zwierząt jest zabroniony. Dotyczy to zwierząt bardzo młodych (cielęta w wieku do dziesięciu dni, świnie w wieku poniżej trzech tygodni i jagnięta w wieku poniżej tygodnia), chyba że trasa jest krótsza niż 100 km. Rozporządzenie zakazuje również transportu ciężarnych samic w końcowej fazie ciąży i w tygodniu następującym po porodzie.

Ponadto poprawione zostały warunki długotrwałego transportu koni, w szczególności przez obowiązek stosowania osobnych stanowisk.

Przepisy dotyczące czasu przejazdu oraz miejsca przewidzianego dla zwierząt nie uległy zmianie od poprzedniej regulacji. Rozporządzenie uzależnia czas transportu od rodzaju zwierząt: zwierzęta nieodstawione od matki, tj. nadal ssące mleko (9 godzin jazdy, następnie godzina odpoczynku na pojenie, następnie 9 godzin jazdy), świnie (24 godziny jazdy, jeśli możliwe jest stałe pojenie), konie (24 godziny jazdy z pojeniem co 8 godzin), bydło, owce i kozy (14 godzin jazdy, następnie odpoczynek przez 1 godzinę na pojenie, następnie 14 godzin jazdy). Wymienione powyżej sekwencje mogą być powtarzane, jeżeli zwierzęta zostały rozładowane, nakarmione, napojone i pozostawione do odpoczynku przez co najmniej 24 godziny w zatwierdzonej stacji kontroli.

Kontekst

Kwestia zmiany maksymalnego czasu przejazdu i gęstości obsady zwierząt (obie dziedziny pozostają niezmienione w stosunku do poprzednich przepisów) powinna stanowić przedmiot nowego wniosku, który zostanie przedłożony nie później niż cztery lata po wejściu w życie rozporządzenia i opracowany w oparciu o zastosowanie nowych zasad przez państwa członkowskie.

Niniejsze rozporządzenie uchyla i zastępuje dyrektywę 91/628/EWG z dniem 5 stycznia 2007 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1/2005

25.1.2005zastosowanie: 5.1.2007(z wyjątkiem art. 6, ust. 5: 5.1.2008)

-

Dz.U. L 3 z 5.1.2005

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2004/544/WE z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona) [Dz.U. L 241 z 13.7.2004]. Europejska konwencja o ochronie zwierząt w czasie transportu międzynarodowego weszła w życie w 1971 r. W 1995 r. umawiające się strony podjęły decyzję o aktualizacji przepisów w celu uwzględnienia rozwoju naukowego i doświadczeń w tej dziedzinie. Zmieniona Konwencja określa szczegółowe zasady, które dotyczą wszystkich gatunków zwierząt, a także odzwierciedlają zmiany w prawodawstwie UE. Obecnie stronami konwencji jest 15 starych państw członkowskich UE oraz Cypr, Islandia, Norwegia, Polska, Czechy, Rumunia, Rosja, Szwajcaria i Turcja.

Rozporządzenie (WE) nr 1255/97 dotyczące kryteriów wspólnotowych wymaganych dla punktów postoju i zmieniające plany tras, o których mowa w załączniku do dyrektywy 91/628/EWG [Dz.U. L 174 z 2.7.1997].

Unia Europejska określa wspólne kryteria dla punktów kontrolnych (lub „punktów postoju”), w których zwierzęta muszą zostać rozładowane, jeżeli przewóz jest długotrwały. Zasady te mają na celu zapewnienie zdrowia i dobrostanu zwierząt podczas tych postojów.

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2011

Top