Help Print this page 
Title and reference
Pestycydy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pestycydy

Unia Europejska (UE) ustanawia ramy wspólnotowe dla zapewnienia zrównoważonego stosowania pestycydów. Proponowane środki dotyczą głównie zwiększenia działań monitorujących, szkoleń i informowania użytkowników profesjonalnych oraz obejmują specjalne środki dotyczące stosowania tych substancji.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

STRESZCZENIE

Pestycydy stosowane są w rolnictwie do kontroli wzrostu roślin na obszarach pozarolniczych lub do innych celów (np. produkty biobójcze stosowane są do konserwacji drewna, dezynfekcji lub niektórych zastosowań domowych). Stosuje się je też do zabijania lub kontroli organizmów szkodliwych.

Zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa ramowa obejmuje jedynie pestycydy będące środkami ochrony roślin i nie ma zastosowania do produktów biobójczych.

Państwa członkowskie mogą stosować zasadę ostrożności, aby ograniczyć lub zakazać stosowania pestycydów w szczególnych okolicznościach lub na określonych obszarach.

Krajowe plany działania

Krajowe plany działania muszą zawierać cele, środki i harmonogramy zmierzające do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów dla zdrowia ludzi i środowiska. Ich celem jest też wspieranie stosowania alternatywnych metod lub technik, które są bardziej ekologiczne.

Krajowe plany działania zawierają wskaźniki służące monitorowaniu zużycia środków ochrony roślin zawierających substancje czynne szczególnie niebezpieczne.

Szkolenia, sprzedaż pestycydów i informowanie

Państwa członkowskie tworzą system szkoleniowy przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych, dystrybutorów i doradców. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat. Certyfikat stanowi dowód wystarczającej wiedzy zdobytej przez użytkowników profesjonalnych, dystrybutorów i doradców na temat: obowiązujących przepisów prawnych, niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z pestycydami, metod identyfikacji i kontroli, procedur przygotowania do prac sprzętu do aplikacji pestycydów, działań w sytuacjach wyjątkowych w razie wypadku itd.

Osoby odpowiedzialne za sprzedaż pestycydów dopuszczonych do stosowania profesjonalnego muszą posiadać wymieniony wyżej certyfikat.

Państwa członkowskie muszą informować ogół społeczeństwa oraz wspierać dostarczanie informacji i programy na rzecz podnoszenia świadomości, w szczególności informacji dotyczących wynikających ze stosowania pestycydów zagrożeń dla zdrowia ludzi, organizmów niebędących celem zwalczania i środowiska.

Kontrola sprzętu do aplikacji pestycydów

Używany profesjonalnie sprzęt do aplikacji pestycydów musi być poddawany kontroli co pięć lat przez organy wyznaczone przez państwa członkowskie. Od roku 2020 okres pomiędzy kolejnymi kontrolami nie będzie przekraczał trzech lat. Kontrole mają służyć weryfikacji, czy sprzęt działa niezawodnie i czy jest stosowany odpowiednio do zamierzonego celu, zapewniając dokładne dozowanie i rozprowadzanie pestycydów.

Kontrolą objęte są: elementy przeniesienia napędu, pompy, urządzenia mieszające, zbiorniki cieczy roboczej, systemy pomiarowe, kontrolne i regulacyjne, rury, węże, filtry itd.

Opryski z powietrza

Zabrania się oprysków pestycydami z powietrza. Odstępstwa są możliwe, gdy brakuje innych wykonalnych metod alternatywnych lub gdy opryski z powietrza przynoszą korzyści pod względem ograniczenia wpływu na zdrowie i środowisko, w porównaniu z aplikacją pestycydów sprzętem naziemnym. W przypadku zezwolenia na odstępstwo należy podjąć środki w zakresie informowania i zwiększenia ochrony.

Ochrona środowiska wodnego i wody pitnej

Państwa członkowskie przyjmują specjalne środki służące ochronie środowiska wodnego i zasobów wody pitnej. W ramach tych środków przyznawane jest pierwszeństwo najmniej niebezpiecznym produktom, najefektywniejszym technikom, urządzeniom antyznoszeniowym dla pestycydów i utworzeniu stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. Celem tych środków jest ograniczenie lub zakazanie stosowania pestycydów w pobliżu dróg, linii kolejowych, powierzchni, które mogą zostać łatwo skażone przez infiltrację lub spływanie wód powierzchniowych lub podziemnych.

Ochrona obszarów wrażliwych

Na niektórych obszarach wrażliwych stosowanie pestycydów jest zabronione lub znacznie ograniczone. Ma to na celu ochronę obszarów objętych dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową oraz obszarów użytkowanych przez ogół społeczeństwa lub grupy szczególnie narażone (parki, ogrody publiczne, tereny sportowe, rekreacyjne itd.).

Integrowana ochrona roślin

W ramach integrowanej ochrony roślin przyznawane jest pierwszeństwo substancjom najmniej niebezpiecznym dla zdrowia i środowiska. W celu zwalczania szkodników użytkownicy profesjonalni muszą tym samym wziąć pod uwagę wszystkie metody ochrony roślin. Muszą oni w pierwszej kolejności brać pod uwagę te metody, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie ekosystemu rolniczego, i zachęcać do stosowania naturalnych sposobów zwalczania szkodników. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wskaźniki ryzyka

Komisja ustala zharmonizowane wskaźniki ryzyka na podstawie danych statystycznych zgromadzonych przez państwa członkowskie. Wskaźniki te pozwalają oszacować tendencje w zakresie ryzyka wynikającego ze stosowania pestycydów.

Państwa członkowskie mogą stosować, oprócz wskaźników zharmonizowanych na szczeblu Wspólnoty, własne wskaźniki krajowe.

Kontekst

Niniejsza dyrektywa ramowa stanowiła pierwotnie jeden z dwóch wniosków legislacyjnych, które zostały dołączone do komunikatu z roku 2006 zatytułowanego Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Drugi wniosek legislacyjny doprowadził do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/128/WE

25.11.2009

14.12.2011

Dz.U. L 309 z 24.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2010

Top