Help Print this page 
Title and reference
System ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

System ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

W ramach systemu EMAS europejskie organizacje, bez względu na to, czy są nimi spółki prywatne czy organy publiczne, mają być zachęcane do poprawy ogólnych efektów swojej działalności środowiskowej. Nowe rozporządzenie ma na celu rozwijanie istniejącego systemu i zachęcanie większej liczby organizacji do uczestnictwa w nim. Oznacza bowiem duże korzyści: przynosząc zwłaszcza wartość dodaną w postaci kontroli regulacyjnej, redukcji kosztów i poprawy wizerunku publicznego, jeżeli organizacje te są w stanie wykazać poprawę efektów swojej działalności środowiskowej.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

STRESZCZENIE

System ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) jest instrumentem dopuszczającym dobrowolny udział organizacji znajdujących się we Wspólnocie lub poza nią. Jego celem jest wspieranie ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej tych organizacji, wywodzących się ze wszystkich sektorów działalności gospodarczej, poprzez:

 • przegląd środowiskowy wszystkich aspektów środowiskowych,
 • ustanawianie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego w oparciu o wyniki przeglądu środowiskowego,
 • systematyczną, obiektywną i okresową ocenę takich systemów,
 • wymianę informacji o efektach działalności środowiskowej,
 • prowadzenie konsultacji ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami,
 • aktywne zaangażowanie pracowników oraz odpowiednie szkolenia.

Rejestracja organizacji

Wnioski o rejestrację organizacje w danym państwie członkowskim składają organowi właściwemu w tym państwie członkowskim. Organy te wyznaczane są przez państwa członkowskie. Możliwe jest złożenie wniosku tylko o jedną rejestrację. Jeżeli organizacja posiada inne obiekty wewnątrz Wspólnoty lub w krajach trzecich, składa wniosek o jedną rejestrację zbiorową.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację, każda organizacja musi:

 • przeprowadzić przegląd środowiskowy wszystkich aspektów środowiskowych organizacji (zob. załącznik I oraz II pkt A.3.1),
 • dokonać przeglądu, opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego (zob. załącznik II),
 • przeprowadzić audyt wewnętrzny (zob. załącznik II pkt. A.5.5 i załącznik III),
 • przygotować deklarację środowiskową (zob. załącznik IV),
 • udowodnić, że spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania prawne dotyczące środowiska,
 • poddać weryfikacji przez akredytowanego weryfikatora środowiska wstępny przegląd środowiskowy, system zarządzania środowiskowego, procedurę audytu i jej wdrożenie oraz poddać walidacji deklarację środowiskową przez takiego weryfikatora.

Wniosek o rejestrację zawiera:

 • poddaną walidacji przez weryfikatora środowiska deklarację środowiska ,
 • deklarację weryfikatora środowiska (zob. załącznik VII),
 • wypełniony formularz zawierający informacje wymagane do rejestracji (zob. załącznik VI),
 • w stosownych przypadkach, dowód uiszczenia mających zastosowanie opłat.

Obowiązki zarejestrowanych organizacji

Organizacje, które zostały zarejestrowane, muszą przynajmniej co trzy lata:

 • poddać weryfikacji cały system zarządzania środowiskowego i program audytu oraz jego wdrożenie,
 • przygotować zaktualizowaną deklarację środowiskową i uzyskać walidację przez weryfikatora środowiskowego,
 • przekazać uaktualnioną i poddaną walidacji deklarację środowiskową organowi właściwemu,
 • przekazać organowi właściwemu wypełniony formularz zawierający informacje wymagane do rejestracji (zob. załącznik VI),
 • w stosownych przypadkach, uiścić opłatę za odnowienie rejestracji na rzecz organu właściwego.

Organizacje, które zostały zarejestrowane, muszą każdego roku pośredniego przeprowadzić audyt wewnętrzny efektów swojej działalności środowiskowej i zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska oraz przygotować zaktualizowaną deklarację środowiskową, która, po uzyskaniu walidacji, musi być przekazana organowi właściwemu wraz, w stosownych przypadkach, z opłatą za utrzymanie rejestracji.

Przygotowane przez organizacje deklaracje środowiskowe muszą być udostępnione publicznie.

Stosowanie logo EMAS

Zarejestrowane organizacje mogą stosować logo EMAS tylko w okresie ważności ich rejestracji (zob. załącznik V).

Logo opatrzone jest zawsze numerem rejestracyjnym organizacji, chyba że jest użyte w celu promocji EMAS.

Logo można opatrzyć każdą informację dotyczącą środowiska, której weryfikator środowiskowy dokonał walidacji. Logo nie można stosować na produktach lub ich opakowaniach, w połączeniu z twierdzeniami porównawczymi dotyczącymi innych działań i usług, lub w sposób, który mógłby doprowadzić do pomylenia z oznakowaniem ekologicznym dla produktów.

Zadania weryfikatorów środowiskowych

Weryfikatorzy środowiskowi oceniają, czy przegląd środowiskowy, polityka środowiskowa, system zarządzania, procedury audytu organizacji i ich wdrażanie oraz deklaracja środowiskowa spełniają wymogi tego rozporządzenia. Weryfikatorzy sprawdzają również, czy organizacje spełniają wymagania prawne dotyczące środowiska, poprawiają nieustannie efekty swojej działalności środowiskowej oraz czy dane i informacje zawarte w dokumentach są rzetelne.

Weryfikatorzy środowiskowi, w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy, walidują wszelkie uaktualnione informacje zawarte w deklaracji środowiskowej.

W celu uzyskania akredytacji lub licencji kandydat na weryfikatora środowiska składa wniosek do wybranej przez siebie jednostki akredytującej lub jednostki licencjonującej.

Sankcje

Państwa członkowskie podejmują stosowne środki prawne lub administracyjne w przypadku nieprzestrzegania przepisów tego rozporządzenia. Mogą wykorzystać przepisy wprowadzone zgodnie z dyrektywą 2005/29/WE dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych.

Informowanie

Komisja prowadzi i udostępnia publicznie:

 • rejestr weryfikatorów środowiskowych i rejestr organizacji zarejestrowanych w EMAS,
 • bazę danych zawierającą deklaracje środowiskowe,
 • bazę danych zawierającą najlepsze praktyki w zakresie EMAS,
 • wykaz zasobów wspólnotowych służących finansowaniu EMAS.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie (WE) nr 761/2001, na mocy którego w ramach systemu EMAS dopuszczono udział wszystkich publicznych i prywatnych sektorów gospodarki.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009

11.1.2010

-

Dz.U. L 342 z 22.12.2009

AKT POWIĄZANY

Decyzja Komisji nr 2013/131/UE z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [Dz.U. L 76 z 19.3.2013] : decyzja ustanawia przewodnik użytkownika EMAS, którego celem jest dostarczenie jasnych, prostych rad organizacjom zainteresowanym tym systemem oraz łatwych do przestrzegania instrukcji typu krok po kroku. W przewodniku przedstawiono główne elementy i kroki, jakie powinna podjąć organizacja zamierzająca uczestniczyć w systemie.

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013

Top