Help Print this page 
Title and reference
Walka z nielegalnym wyrębem drewna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Walka z nielegalnym wyrębem drewna

Nielegalne pozyskiwanie drewna i wylesianie przyczyniają się do zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Rozporządzenie to zakazuje wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego drewna, ustanawia wstępne warunki wprowadzania drewna i produktów z drewna do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz określa wymogi dotyczące organizacji monitorujących.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

STRESZCZENIE

Nielegalne pozyskiwanie drewna obejmuje wszelkie formy pozyskiwania, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu drewna z naruszeniem ustawodawstwa kraju pozyskania. Skutki podobnych praktyk, będących częścią procesu wylesiania i związanej z tym degradacji lasów, są poważne i wiążą się z utratą różnorodności biologicznej i wzrostem emisji CO2. Nielegalne pozyskiwanie drewna pociąga również za sobą skutki gospodarcze i społeczne.

Produkty, których dotyczy rozporządzenie: drewno i produkty z drewna

Rozporządzenie to ma zastosowanie nie tylko do drewna importowanego, lecz także drewna pozyskiwanego na terenie Unii Europejskiej. Obejmuje swoim zakresem wiele rodzajów produktów z drewna, wymienionych w załączniku zgodnie z nomenklaturą wspólnotowego kodeksu celnego.

Drewno i produkty z drewna objęte zezwoleniem FLEGT (system zezwoleń ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005) lub zezwoleniem CITES (system zezwoleń ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 338/97) są jednak uznawane są spełniające wymogi przedmiotowego rozporządzenia.

Obowiązki podmiotów

W rozporządzeniu ustanowiono trzy zasadnicze obowiązki:

  • zakaz wprowadzania do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna i pochodzących z niego produktów,
  • zobowiązanie podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna do stosowania systemu zasad należytej staranności. System zasad należytej staranności to system zarządzania ryzykiem mający na celu ograniczenie do minimum ryzyka obecności nielegalnie pozyskiwanego drewna w łańcuchu dostaw. Podmioty muszą być w stanie udzielić pewnych informacji na temat wprowadzanego do obrotu drewna i produktów z drewna oraz przeprowadzić analizę ryzyka,
  • zobowiązanie podmiotów handlowych nabywających lub sprzedających drewno lub pochodzące z niego produkty będące już w obrocie do identyfikacji dostawców lub klientów w celu zapewnienia minimalnej identyfikowalności drewna.

System zasad należytej staranności i organizacje monitorujące

Na mocy rozporządzenia podmioty uzyskują możliwość stosowania systemów zasad należytej staranności ustanowionych przez organizacje monitorujące. Organizacje te dysponują wiedzą specjalistyczną i potencjałem analitycznym, by pomagać swoim członkom w przestrzeganiu właściwych zasad.

Aby organizacja mogła zostać uznana przez Komisję za organizację monitorującą, musi zademonstrować, że posiada nie tylko odpowiednią wiedzę specjalistyczną i system zasad należytej staranności z procedurami niezbędnymi do ich właściwego stosowania, ale także strategię, której celem jest unikanie konfliktów interesów.

Stosowanie rozporządzenia

Datą wejścia w życie tego rozporządzenia jest 3 marca 2013 r. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 995/2010

2.12.2010

-

Dz.U. L 295 z 12.11.2010

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Tekst mający znaczenie dla EOG.

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2014

Top