Help Print this page 
Title and reference
Zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna

Nielegalne pozyskiwanie drewna* stanowi globalny problem, który ma znacząco negatywny wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. W celu zwalczania tego zagrożenia Unia Europejska (UE) przyjęła odpowiednią ustawę.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

STRESZCZENIE

Nielegalne pozyskiwanie drewna* stanowi globalny problem, który ma znacząco negatywny wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. W celu zwalczania tego zagrożenia Unia Europejska (UE) przyjęła odpowiednią ustawę.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Zakazuje wprowadzania do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna oraz określa warunki wstępne obrotu drewnem i produktami z drewna w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zgodnie z rozporządzeniem podmioty wprowadzające po raz pierwszy drewno i produkty z drewna do obrotu na rynku wewnętrznym muszą zachować należytą staranność*, aby zapewnić, że dostarczane przez nich drewno i pochodzące z niego produkty zostały pozyskane legalnie. W tym celu podmioty te muszą stosować system zasad należytej staranności.

Podmioty mogą ustanowić własny system zasad należytej staranności lub stosować system utworzony przez organizację monitorującą.

Organizacje monitorujące są uznawane przez Komisję Europejską. Ich zadaniem jest pomoc podmiotom w spełnianiu wymogów niniejszego rozporządzenia.

Aby ułatwić identyfikowalność produktów z drewna, wszystkie podmioty handlowe, które skupują i sprzedają drewno na rynku muszą prowadzić ewidencję dostawców i klientów.

Rozporządzenie, które dotyczy zarówno drewna pozyskiwanego w UE, jak i drewna importowanego, obejmuje szeroki wachlarz produktów z drewna wymienionych w załączniku i zgodnych z unijnym kodeksem celnym.

Zgodnie z rozporządzeniem drewno i produkty z drewna są uznawane za legalnie pozyskane, jeżeli posiadają zezwolenie FLEGT (ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005) lub zezwolenie CITES (ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 338/97).

Zasady proceduralne w odniesieniu do uznawania i cofania uznania organizacji monitorujących zostały rozszerzone na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 363/2012, natomiast szczegółowe przepisy dotyczące systemu należytej staranności zostały ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 607/2012.

KONTEKST

Nielegalne pozyskiwanie drewna jest powszechnym problemem dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, który przyczynia się do zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, utraconych przychodów, konfliktów (czasami zbrojnych) dotyczących ziemi i zasobów, a także korupcji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej nielegalnego pozyskiwania drewna.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Nielegalne pozyskiwanie drewna: pozyskiwanie drewna w sposób naruszający prawa kraju pozyskania.

* Należyta staranność: stosowanie procedur zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia na rynek UE nielegalnie pozyskanego drewna (lub produktów je zawierających).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010

2.12.2010

-

Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23-34

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 115 z 27.4.2012, s. 12-16)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 177 z 7.7.2012, s. 16-18)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1-6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 23-29)

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015

Top