Help Print this page 
Title and reference
Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin

Unia Europejska (UE) dostosowuje swój system klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin do globalnie zharmonizowanego systemu (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z tym międzynarodowym systemem substancje chemiczne i ich mieszaniny należy klasyfikować ze względu na ich właściwości niebezpieczne oraz umieszczać na etykiecie piktogramy i inne zwroty. Przepisy wprowadzone przez GHS włączone są w niniejsze rozporządzenie, które będzie stopniowo zastępować obecnie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Na mocy tego rozporządzenia zharmonizowane zostają wymagania dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin zgodnie z międzynarodowym systemem przyjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzięki harmonizacji zwiększona zostaje ochrona zdrowia i środowiska oraz ułatwiony swobodny przepływ substancji chemicznych i ich mieszanin.

Zgodnie z tym rozporządzeniem przedsiębiorstwa muszą klasyfikować, znakować i pakować swoje substancje i mieszaniny przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Zakres

Rozporządzenie obejmuje substancje chemiczne i ich mieszaniny, które składają się z co najmniej dwóch substancji chemicznych.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

 • substancji i mieszanin radioaktywnych objętych dyrektywą 96/29/Euratom,
 • substancji i mieszanin, które podlegają nadzorowi celnemu i które są tymczasowo magazynowane, znajdują się w wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym i mają zostać reeksportowane lub są w trakcie przewozu tranzytem,
 • półproduktów (substancji, które są produkowane do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia ich w inną substancję) niewyodrębnianych,
 • substancji i mieszanin na potrzeby badań naukowych i rozwojowych, które nie są wprowadzane do obrotu,
 • odpadów,
 • produktów leczniczych,
 • produktów kosmetycznych,
 • niektórych wyrobów medycznych,
 • żywności,
 • transportu towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacja

Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin oparta jest na kategoriach uwzględniających stopień zagrożenia i specyficzny charakter niebezpiecznych właściwości. Zaliczają się do nich substancje lub mieszaniny łatwopalne, o toksyczności ostrej, stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego itd. W załączniku I wymieniono kryteria w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

W załącznikach do rozporządzenia zawarto ponadto wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności, piktogramy dla każdej klasy zagrożenia i wykazy zharmonizowanej na poziomie wspólnotowym klasyfikacji i oznakowania.

Etykietowanie

Na etykiecie zawarte muszą być następujące informacje:

 • nazwa substancji lub mieszaniny lub numer identyfikacyjny,
 • nazwa, adres i numer telefonu dostawcy,
 • nominalna ilość substancji lub mieszaniny.

W stosownych przypadkach etykiety muszą zawierać:

 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (zob. załącznik V do rozporządzenia),
 • hasła ostrzegawcze Niebezpieczeństwo lub Uwaga,
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, takie jak Materiał wybuchowy, Połknięcie grozi śmiercią itd. (zob. załącznik III do rozporządzenia),
 • zwroty określające środki ostrożności, takie jak Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, Chronić przed wilgocią, Chronić przed dziećmi itd. (zob. załącznik IV do rozporządzenia),
 • dodatkowe informacje, np. o właściwościach fizycznych lub właściwościach wypływających na zdrowie (zob. załącznik II do rozporządzenia).

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Mają czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem, na tyle szerokim, aby było wyraźnie widoczne. Każdy piktogram powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą powierzchni ujednoliconej etykiety, jednakże minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 cm2.

Wymiary etykiety są następujące:

Pojemność opakowania

Wymiary (w milimetrach)

Nieprzekraczająca 3 l

W miarę możliwości co najmniej 52 × 74

Większa niż 3 l, ale nieprzekraczająca 50 l

Co najmniej 74 × 105

Większa niż 50 l, ale nieprzekraczająca 500 l

Co najmniej 105 × 148

Większa niż 500 l

Co najmniej 148 × 210

Etykietę sporządza się w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa(-w) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej.

Dostawca może ustalić kolejność umieszczenia na etykiecie zwrotów określających zagrożenie, haseł ostrzegawczych, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów określających środki ostrożności, z zastrzeżeniem, że wszystkie zwroty grupuje się na etykiecie według języków.

Opakowania

Opakowania zawierające substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:

 • opakowanie musi być tak zaprojektowane i skonstruowane, by jego zawartość nie mogła się wydostać na zewnątrz,
 • opakowanie składa się z materiałów, które nie są podatne na uszkodzenie na skutek kontaktu z zawartością,
 • opakowanie musi być mocne i trwałe,
 • opakowanie musi być zaopatrzone w szczelne urządzenie do zamykania.

W niektórych przypadkach wymagane są zamknięcia z zabezpieczeniem przed dziećmi i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

Procedura harmonizowania

W celu rozpoczęcia procedury harmonizowania klasyfikacji i oznakowania substancji państwa członkowskie czy też producenci, importerzy lub użytkownicy substancji mogą przedłożyć Europejskiej Agencji Chemikaliów wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji zawierający informacje, o których mowa w części 1 załącznika VI do tego rozporządzenia. Zasadniczo tylko substancje spełniające kryteria klasyfikacji w odniesieniu do działania uczulającego na drogi oddechowe – kategoria 1, działania mutagennego, rakotwórczości lub szkodliwego działania na rozrodczość, lub substancje czynne w odniesieniu do środków ochrony roślin lub substancje biobójcze podlegać będą takiej harmonizacji. Inne substancje mogą takiej harmonizacji podlegać, jeżeli przedstawione zostanie uzasadnienie dowodzące, że istnieje potrzeba takiego działania.

W terminie 18 miesięcy od daty otrzymania wniosku Komitet do spraw oceny ryzyka, będący komitetem Agencji, wydaje opinię na temat wniosku.

Agencja przekazuje tę opinię Komisji. W przypadku gdy Komisja uzna, że harmonizacja jest właściwa, zobowiązuje się do włączenia tej substancji, wraz z elementami klasyfikacji i oznakowania, do części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia (zob. zmiany załączników).

Wykaz klasyfikacji i oznakowania

Najpóźniej w terminie jednego miesiąca od wprowadzenia substancji do obrotu producent lub importer przekazuje Agencji własne dane identyfikacyjne, informacje identyfikujące substancję, klasy zagrożenia, stężenia graniczne itd. Wszystkie te informacje zostaną zawarte w wykazie klasyfikacji i oznakowania, który jest przez Agencję regularnie aktualizowany.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie stanowi uzupełnienie systemu REACH w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń dotyczących substancji chemicznych.

Na mocy tego rozporządzania dyrektywa 67/548/EWG dotycząca substancji chemicznych i dyrektywa 1999/45/WE dotycząca mieszanin zostają zmienione i uchylone ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

20.1.20091.12.2010 (tytuły II, III i IV w doniesieniu do substancji)1.6.2015 (tytuły II, III i IV w odniesieniu do mieszanin)

-

Dz.U. L 353 z 31.12.2008

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 790/2009

25.9.2009

-

Dz.U. L 235 z 5.9.2009

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011

19.4.2011

-

Dz.U. L 83 z 30.3.2011

Rozporządzenie (WE) nr 618/2012

31.7.2012

-

Dz.U. L 179 z 11.7.2012

ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I – Wymagania w zakresie klasyfikacji i oznakowania

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 [Dz.U. L 83 z 30.3.2011].

Załącznik II – Szczególne zasady dotyczące oznakowania i pakowania

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 [Dz.U. L 83 z 30.3.2011].

Załącznik III – Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 [Dz.U. L 83 z 30.3.2011].

Załącznik IV – Wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 [Dz.U. L 83 z 30.3.2011].

Załącznik V – Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 [Dz.U. L 83 z 30.3.2011].

Załącznik VI – Zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie niektórych substancji stwarzających zagrożenie

Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 [Dz.U. L 235 z 5.9.2009],

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 [Dz.U. L 83 z 30.3.2011],

Rozporządzenie (UE) nr 618/2012 [Dz.U. L 179 z 11.7.2012].

Załącznik VII – Tabela przełożenia

Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 [Dz.U. L 83 z 30.3.2011].

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014

Top