Help Print this page 
Title and reference
Dyrektywa o odpadach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dyrektywa o odpadach

Aby przerwać powiązanie między wzrostem gospodarczym i wytwarzaniem odpadów, Unia Europejska (UE) ustanawia ramy prawne, mające na celu kontrolowanie całego cyklu życia odpadów, od ich wytwarzania po unieszkodliwianie, skupiając się na odzysku i recyklingu.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy prawne dotyczące postępowania z odpadami wewnątrz UE. Jej celem jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi.

Do zakresu zastosowania dyrektywy nie są włączone:

 • wyziewy gazowe,
 • odpady promieniotwórcze,
 • wycofane z użytku materiały wybuchowe,
 • odchody,
 • ścieki,
 • produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego,
 • zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój,
 • odpady pochodzące z zasobów mineralnych.

Hierarchia postępowania z odpadami

Aby jak najlepiej chronić środowisko, państwa członkowskie muszą przyjąć środki dotyczące postępowania z odpadami zgodnie z następującą hierarchią, która zastosowuje kolejność priorytetów:

 • zapobieganie ,
 • przygotowywanie do ponownego użycia,
 • recykling ,
 • inne metody odzysku , np. odzysk energii,
 • unieszkodliwianie.

Państwa członkowskie mogą podjąć środki legislacyjne, aby zwiększyć rolę hierarchii w postępowaniu z odpadami. Muszą jednak zapewnić prowadzenie gospodarowania odpadami bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska.

Gospodarowanie odpadami

Każdy wytwórca odpadów lub posiadacz odpadów musi dokonywać przetwarzania odpadów samodzielnie lub zlecać przetwarzanie dealerowi, zakładowi lub przedsiębiorstwu. Jeżeli jest to konieczne, państwa członkowskie mogą współpracować, aby ustanowić sieć instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Taka sieć ma pozwolić Unii Europejskiej na niezależność w zakresie postępowania z odpadami.

Odpady niebezpieczne należy magazynować i przetwarzać w warunkach gwarantujących ochronę środowiska i zdrowia. Nie można ich pod żadnym pozorem mieszać z innymi odpadami niebezpiecznymi i należy je pakować i znakować zgodnie z normami międzynarodowymi i wspólnotowymi.

Zezwolenia i rejestracja

Wszystkie zakłady lub przedsiębiorstwa, które zamierzają dokonywać przetwarzania odpadów, uzyskują zezwolenie od właściwego organu, w którym określona jest ilość i rodzaj przetwarzanych odpadów, stosowana metoda oraz czynności w zakresie monitorowania i kontroli.

Metody spalania lub współspalania, w ramach których przewidziany jest odzysk energii, można stosować tylko, jeżeli odzyskiwanie energii ma się odbywać przy wysokim poziomie efektywności energetycznej.

Plany i programy

Właściwe organy zobowiązane są do opracowywania co najmniej jednego planu gospodarki odpadami, które pokrywają cały obszar danego państwa członkowskiego. W planach tych zawarte są w szczególności rodzaj, ilość, źródło odpadów, obowiązujące dotychczas systemy zbierania odpadów i kryteria lokalizacji.

Należy również opracować plany zapobiegania, aby przerwać powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów mających wpływ na środowisko.

Państwa członkowskie informują Komisję Europejską o tych planach.

Kontekst

Ponieważ wewnątrz Unii Europejskiej wytwarza się coraz więcej odpadów, sprawą pierwszorzędnej wagi jest zdefiniowanie kluczowych pojęć, takich jak odzysk i unieszkodliwianie, aby lepiej organizować działalność w ramach gospodarowania odpadami.

Należy rozwijać niezbędne środki w celu zapobiegania oraz zmniejszania oddziaływania, jakie na środowisko wywiera wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi, oraz zachęcać do poddawania odpadów odzyskowi w celu ochrony zasobów naturalnych.

Niniejszą dyrektywą uchylone zostają dyrektywy 75/439/EWG, 91/689/EWG i 2006/12/WE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2008/98/WE

12.12.2008

12.12.2010

Dz.U. L 312 z 22.11.2008

AKTY POWIĄZANE

Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem, na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2013) 502 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014

Top