Help Print this page 
Title and reference
Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami UE

Wytwarzanie odpadów było dotychczas nieuniknionym i niefortunnym produktem ubocznym działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Przy wsparciu nowoczesnej technologii i starannego gospodarowania można przerwać te powiązania.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

STRESZCZENIE

Wytwarzanie odpadów było dotychczas nieuniknionym i niefortunnym produktem ubocznym działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Przy wsparciu nowoczesnej technologii i starannego gospodarowania można przerwać te powiązania.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ona ramy prawne dotyczące przetwarzania odpadów w Unii Europejskiej (UE). Ma to na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez podkreślanie znaczenia właściwego gospodarowania odpadami oraz technik odzysku i recyklingu na rzecz redukcji zapotrzebowania na zasoby oraz lepszego ich wykorzystywania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przepisy ustanawiają hierarchię postępowania z odpadami: zapobieganie, ponowne użycie, recykling i odzysk dla wykorzystania w innych celach, takich jak wytwarzanie energii lub unieszkodliwianie.

Zgodnie z nimi stosuje się zasadę „zanieczyszczający płaci”, zaś pierwotny wytwórca odpadów musi pokryć koszty gospodarowania odpadami.

Wprowadzają one koncepcję rozszerzonej odpowiedzialność producenta. Mogą one obejmować producentów obowiązkiem przyjmowania i unieszkodliwiania produktów zwracanych po wykorzystaniu.

Na mocy dyrektywy rozróżnia się odpady od produktów ubocznych*.

Gospodarowanie odpadami musi być przeprowadzane w sposób niestanowiący ryzyka dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt, niepowodujący uciążliwości przez hałas lub zapachy oraz bez uszczerbku dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu.

Wytwórcy lub posiadacze odpadów muszą je przetwarzać na własną rękę lub zlecić ich przetwarzanie oficjalnie uznanemu operatorowi. Muszą oni posiadać zezwolenie i poddawani są regularnym inspekcjom.

Właściwe organy krajowe muszą opracować plany gospodarki odpadami i programy zapobiegania powstawaniu odpadów.

W przypadku odpadów niebezpiecznych, olejów odpadowych i bioodpadów zastosowanie mają warunki specjalne.

Dyrektywa określa poziomy recyklingu i odzysku odpadów z gospodarstw domowych (50%) i odpadów z budowy i rozbiórki (70%), mają one zostać osiągnięte do 2020 r.

Przepisy nie obejmują niektórych rodzajów odpadów, takich jak pierwiastki promieniotwórcze, wycofane z użytku materiały wybuchowe, odchody, ścieki i zwłoki zwierzęce.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 12 grudnia 2008 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Produkt uboczny: jest wynikiem procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest jego produkowanie. W przeciwieństwie do odpadów, musi on nadawać się do dalszego wykorzystania. Dyrektywa pozwala Komisji Europejskiej na określanie kryteriów, jakie muszą być spełnione przez substancje, aby mogły zostać uznane za produkty uboczne, a nie za odpady.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/98/WE

12.12.2008

12.12.2010

Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3-30

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1357/2014

8.1.2015

-

Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 89-96

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2008/98/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2014/955/WE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dziennik Urzędowy L 370 z 30.12.2014, s. 44-86)

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015

Top