Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego

Europa jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie. Aby utrzymać wiodącą pozycję Europy, Komisja zachęca do zdefiniowania nowych ram skoordynowanych działań w Unii Europejskiej (UE) mających podnieść konkurencyjność europejskiej turystyki i zwiększyć jej potencjał rozwojowy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego [COM(2010) 352 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Zgodnie z nowymi priorytetami Unii Europejskiej (UE) określonymi w strategii „Europa 2020” oraz w celu utrzymania pozycji Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie Komisja proponuje nowe ramy skoordynowanych działań w zakresie turystyki na szczeblu UE, aby podnieść konkurencyjność europejskiej turystyki i zwiększyć jej potencjał rozwojowy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Turystyka stanowi trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE i według szacunków wytwarza ponad 10% PKB, zapewniając około 12% wszystkich miejsc pracy. Jest więc ważnym sektorem zarówno dla obywateli UE, jak i przemysłu, wywierając pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE.

W traktacie lizbońskim doceniono rolę turystyki, nadając UE uprawnienia, które umożliwiają jej wspieranie, koordynowanie oraz uzupełnianie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w tym sektorze. Zdefiniowanie i wyjaśnienie kompetencji UE w tej dziedzinie umożliwia wprowadzenie spójnych ram działania. Zgodnie z traktatem lizbońskim konkretne działania podejmowane przez UE w sektorze turystycznym powinny być ukierunkowane na:

 • wspieranie tworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw w tym sektorze,
 • wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności przez wymianę dobrych praktyk.

Wyzwania stojące przed europejskim sektorem turystycznym i nowe możliwości

Europejski sektor turystyczny zmagał się niedawno z trudną sytuacją gospodarczą ze względu na kryzys finansowy i gospodarczy w 2008 r., który wywarł znaczący wpływ na popyt na usługi turystyczne. Turystykę dodatkowo pogrążyło zamknięcie przestrzeni powietrznej spowodowane obecnością chmur pyłów wulkanicznych po erupcji wulkanu Ejyafjöll w 2010 r., w związku z czym znacząca liczba turystów zrezygnowała z przyjazdu do Europy, co spowodowało z kolei poważne straty dla sektora przewozów lotniczych, jak również dla sektora hotelarskiego oraz innych związanych z turystyką sektorów.

Nowe ramy działań w europejskiej turystyce

Zgodnie ze strategią gospodarczą „Europa 2020” ramy działań na rzecz turystyki na szczeblu europejskim powinny skupiać się wokół czterech filarów:

 • Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie przez:
  • rozwijanie innowacji w turystyce, na przykład ułatwiając przystosowanie tego sektora i aktywnych w nim przedsiębiorstw do rozwijającego się rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych i innowacji,
  • podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników tego sektora poprzez informowanie o możliwościach, jakie oferują różne programy UE, takie jak Leonardo czy program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji i jego części: „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „E-umiejętności na rzecz innowacji”,
  • znalezienie rozwiązania dla problemu sezonowości popytu poprzez, na przykład, ułatwianie dobrowolnej wymiany turystycznej między państwami członkowskimi, w szczególności poza sezonem turystycznym i dla określonych grup docelowych oraz wspieranie dobrowolnej internetowej wymiany informacji, która usprawni koordynowanie terminów wakacji szkolnych pomiędzy państwami członkowskimi,
  • Zachęcanie do różnicowania oferty turystycznej, w szczególności poprzez intensywniejsze ukierunkowanie się na wspólne europejskie dziedzictwo i promowanie go oraz uwzględnianie dziedzictwa przyrodniczego w strategiach turystycznych,
  • wspieranie lepszej koordynacji między sektorami związanymi z turystyką oraz rozbudowywanie bazy wiedzy społeczno-gospodarczej na temat turystyki na poziomie europejskim.
 • Wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości poprzez:
  • opracowanie systemu wskaźników dla zrównoważonego zarządzania kierunkami turystycznymi, który będzie podstawą do opracowania oznakowania służącego promowaniu zrównoważonych kierunków turystycznych,
  • organizowanie kampanii uświadamiających dla europejskich turystów, które obejmą kwestie wyboru kierunków turystycznych, środków transportu oraz ich związków z miejscową ludnością,
  • stworzenie europejskiego oznakowania turystyki wysokiej jakości na podstawie dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów,
  • pomaganie w identyfikowaniu zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, co pozwoli europejskiemu sektorowi turystycznemu uniknąć nietrafionych inwestycji i zbadać możliwości w zakresie alternatywnej oferty turystycznej,
  • zaproponowanie karty zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki;
  • zaproponowanie strategii dla zrównoważonej turystyki przybrzeżnej i morskiej;
  • nawiązanie lub zacieśnienie współpracy między Unią Europejską a gospodarkami wschodzącymi oraz krajami regionu Morza Śródziemnego na rzecz propagowania modeli rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki oraz wymiany najlepszych praktyk.
 • Konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru zrównoważonych kierunków turystycznych wysokiej jakości poprzez:
  • wspieranie tworzenia europejskiej marki w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, która wspomoże ich działania promocyjne, aby umożliwić europejskim kierunkom turystycznym wyróżnienie się spośród innych atrakcyjnych dla turystów miejsc na świecie,
  • promowanie Europy jako zbioru zrównoważonych kierunków turystycznych wysokiej jakości za pośrednictwem portalu „visiteurope.com” oraz podczas dużych imprez międzynarodowych lub zakrojonych na szeroką skalę targów i salonów turystycznych,
  • zwiększanie aktywności UE na arenie międzynarodowej.
 • Pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki poprzez:
  • pełniejszą integrację i koordynację turystyki z pozostałymi obszarami swojej polityki, takimi jak polityka transportowa, polityka konkurencji, polityka rynku wewnętrznego, polityka podatkowa, polityka ochrony konsumentów, polityka w zakresie ochrony środowiska, polityka zatrudnienia i szkoleń, polityka rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na turystykę,
  • wspieranie i intensywne wykorzystywanie instrumentów i programów pomocy wspólnotowej sprzyjających turystyce, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Rybacki.

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2010

Top