Help Print this page 
Title and reference
Small Business Act dla małych i średnich przedsiębiorstw europejskich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Small Business Act dla małych i średnich przedsiębiorstw europejskich

Small Business Act (SBA), czyli dokument o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), tworzy strategiczne ramy, które mają umożliwić lepsze wykorzystanie wzrostu i potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Powinno to sprzyjać konkurencyjności Unii Europejskiej (UE) oraz jej przejściu do gospodarki opartej na wiedzy.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2008 r.Najpierw myśl na małą skalę Program Small Business Act dla Europy [COM(2008) 394 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Inicjatywa zatytułowana Small Business Act (SBA) dla Europy stawia sobie za zadanie stworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu wzrostowi oraz konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Polityki wspólnotowe oraz krajowe muszą uwzględniać rolę odgrywaną przez MŚP w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

SBA opiera się na dziesięciu zasadach, które mają tworzyć ramy dla kształtowania polityki wspólnotowej i krajowej, a także na praktycznych rozwiązaniach pozwalających na ich wdrożenie.

Stworzenie otoczenia sprzyjającego przedsiębiorcom, tak aby ułatwić tworzenie MŚP, a także aby zachęcać do przekazywania przedsiębiorstw zwłaszcza rodzinnych.

Komisja musi propagować kulturę przedsiębiorczości, m.in. dzięki stworzeniu sieci przedsiębiorstw oraz wymianie doświadczeń. Państwa członkowskie muszą podjąć działania w obszarach kształcenia, szkolenia, systemu podatkowego oraz systemu wspierania przedsiębiorców, a w szczególności określonych grup, takich jak kobiety lub młodzi ludzie.

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą ponownie uruchomić działalność po wcześniejszym ogłoszeniu upadłości.

Komisja zachęca do rozwijania polityki drugiej szansy. W tej perspektywie państwa członkowskie muszą wdrożyć systemy wsparcia i ograniczyć czas trwania procedury bankructwa niezwiązanego z nieprzestrzeganiem prawa.

Opracowanie przepisów zgodnych z zasadami Programu dla MŚP (Najpierw myśl na małą skalę)

Przed przyjęciem nowych przepisów Komisja i państwa członkowskie muszą ocenić ich wpływ za pomocą testu MŚP oraz przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami. Należy przewidzieć specjalne działania dla przedsiębiorstw małych i mikroprzedsiębiorstw w zakresie wymogów informacyjnych i dotyczących sprawozdawczości.

Dostosowanie się administracji publicznej do potrzeb MŚP i likwidacja przeszkód administracyjnych.

Państwa członkowskie muszą w większym stopniu stosować uproszczone procedury, administrację online oraz z systemu jednego okienka. Zobowiązują się do przyspieszenia procedur zakładania przedsiębiorstwa i uruchamiania działalności gospodarczej.

Adaptacja narzędzi, które są w posiadaniu władz publicznych i dotyczą przyznawania zamówień publicznych i przyznawania pomocy państwa.

Komisja ma przedstawić kodeks najlepszych praktyk przeznaczony dla instytucji zamawiających oraz vademecum dotyczące pomocy udzielanej MŚP przez państwo. Państwa członkowskie muszą dostosować odpowiednie narzędzia dla MŚP i udzielać lepszych informacji o dostępnych możliwościach.

Korzystanie z różnorodnych form finansowania, np. kapitał podwyższonego ryzyka, mikrokredyt czy finansowanie typu mezzanine.

Komisja musi stworzyć warunki sprzyjające inwestowaniu, m.in. na szczeblu transgranicznym. Państwa członkowskie muszą uruchamiać nowe programy zachęcające, a jednocześnie wykorzystywać możliwości oferowane przez fundusze wspólnotowe, takie jak program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013 (CIP), programy polityki spójności oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Dostosowanie polityki rynku wewnętrznego do specyfiki MŚP oraz poprawa sposobu prowadzenia tej polityki i dostrzegalności.

Komisja zapewnia, aby MŚP korzystały z okazji, jakie oferuje wspólny rynek, przede wszystkim za pomocą certyfikatów czy marki wspólnotowej. Oprócz tego państwa członkowskie muszą dbać o przestrzeganie zasady wzajemnego uznawania oraz właściwego działania sieci SOLVIT.

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego w zakresie badań i rozwoju MŚP przede wszystkim dzięki nabywaniu przez przedsiębiorców i ich pracowników niezbędnych kwalifikacji, łączeniu się przedsiębiorstw w klastry oraz dzięki koordynowaniu inicjatyw krajowych.

Komisja musi wspierać udział MŚP w programach wspólnotowych, takich jak program Leonardo Da Vinci na rzecz mobilności młodych uczniów czy program ramowy badań i rozwoju (program ramowy B+R). Musi także ułatwiać im dostęp do pomocy państwa.

Przekształcenie wyzwań ekologicznych w szanse dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek dóbr i usług

Komisja musi, m.in. ułatwiać dostęp do wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Państwa członkowskie zachęcają MŚP do rozwijania nowych produktów i usług, które będą przyjazne dla środowiska, a także do przyjmowania ekowydajnych systemów zarządzania.

Otwarcie się MŚP na rynki zewnętrzne

MŚP muszą mieć lepsze wsparcie, aby mogły pokonywać przeszkody związane z wymianą handlową z państwami trzecimi, przede wszystkim tymi należącymi do rynków wschodzących. W tym celu Komisja tworzy europejskie centra informacji dla przedsiębiorstw na szczeblu międzynarodowym, na początek w Chinach i Indiach, a także wspiera otwieranie rynków zamówień prywatnych i publicznych w krajach trzecich.

Wnioski legislacyjne

SBA oferuje także całą gamę nowych rozporządzeń legislacyjnych odpowiadających potrzebom MŚP. Te propozycje dotyczą możliwości oferowanych MŚP w zakresie pomocy państwowej zgodnej ze wspólnym rynkiem, statutem spółki europejskiej (SPE), obniżeniem niektórych stawek VAT, uproszczeniem procesu ujednolicania przepisów w zakresie fakturowania oraz zwalczania opóźnień w płatnościach.

Kontekst

Środowisko biznesowe MŚP poprawiło się m.in. dzięki wprowadzaniu instrumentów polityk europejskich, takich jak nowoczesna polityka dla MŚP orazEuropejska karta małych przedsiębiorstw. Tymczasem należy udzielić odpowiedniej politycznej odpowiedzi w kontekście nowego rozwoju ekonomicznego wywołanego m.in. światowym kryzysem finansowym i jego rzeczywistym wpływem na gospodarkę.

Small Business Act został formalnie przyjęty we wnioskach Rady ds. konkurencyjności w dniach 1–2 grudnia 2008 r.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Inteligentne regulacje - odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw [ COM(2013) 122 wersja ostateczna].

Komunikat podsumowuje środki podjęte przez Komisję od 2011 r. w celu rozwiązania problemów związanych z obciążeniami małych i średnich przedsiębiorstw. Od przyjęcia Small Business Act, Komisja stara się zmniejszać formalności administracyjne i upraszczać obecne otoczenie regulacyjne. Komunikat ukazuje postępy poczynione w następujących dziedzinach:

  • Zwolnienie mikroprzedsiębiorstw ze stosowania przepisów UE: przy użyciu oceny skutków analizuje się systematycznie koszty regulacyjne ponoszone przez MŚP przed przyjęciem proponowanych uregulowań prawnych przez Komisję. Ocena skutków pozwala określić, czy jest możliwe zwolnienie mikroprzedsiębiorstw ze stosowania przepisów w uzasadnionych przypadkach.
  • Nacisk na mniej rygorystyczne przepisy dla MŚP: jeżeli wprowadzenie odstępstw od przepisów nie jest możliwe, podejmowane są starania mające na celu dostosowanie proponowanych uregulowań prawnych do małych przedsiębiorstw (na przykład w dziedzinie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, higieny żywności, odpadów i sprawozdań rocznych).
  • Tablica wyników dla MŚP: Komisja publikuje co roku tablicę wyników obejmującą inicjatywy regulacyjne, które przypuszczalnie mogą mieć znaczący wpływ na MŚP. Dzięki niej można stwierdzić, jakie postępy dokonują się w zakresie przepisów istotnych dla MŚP. Tablica umożliwia również śledzenie postępów w cyklu legislacyjnym począwszy od wniosku Komisji aż po wdrażanie w państwach członkowskich.
  • Wspieranie i konsultowanie MŚP: za pomocą planów działania Komisja konsultuje się z zainteresowanymi stronami, takimi jak przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, i prowadzi z nimi otwarty dialog, aby jej wnioski odpowiadały rzeczywistej sytuacji. Wdrożenie SBA wspiera sieć przedstawicieli MŚP z państw członkowskich.

Zgodnie z uruchomionym w grudniu 2012 r. nowym programem sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) identyfikacja możliwości uproszczenia, niepotrzebnych kosztów regulacyjnych oraz obszarów dla poprawy wydajności stanie się integralnym i trwałym elementem kształtowania polityki i programowania.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie [COM(2012) 795wersja ostateczna]

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Przegląd programu Small Business Act dla Europy [ COM(2011) 78 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013

Top