Help Print this page 
Title and reference
Charakterystyka energetyczna budynków

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Charakterystyka energetyczna budynków

Sektor budownictwa odpowiada za 40 % całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej (UE). Redukcja zużycia energii w tej dziedzinie stanowi zatem priorytet w ramach celów 20-20-20 w zakresie efektywności energetycznej. Niniejsza dyrektywa wpisuje się w te założenia i proponuje wytyczne dla państw członkowskich dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma na celu promowanie charakterystyki energetycznej budynków , ich części lub modułów budynków. Celem dyrektywy jest wyjaśnienie i wzmocnienie postanowień dyrektywy 2002/91/WE, którą uchyla, w celu rozszerzenia jej zakresu stosowania i zredukowania dużych różnic pomiędzy wynikami państw członkowskich pod względem wydajności energetycznej budynków. Jej postanowienia obejmują potrzeby energetyczne w zakresie ogrzewania, produkcji ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia dotyczące nowych i istniejących budynków, zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków

Państwa członkowskie są zobowiązane przyjąć, na szczeblu krajowym lub regionalnym, metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków, która uwzględnia pewne elementy, m. in.:

 • właściwości cieplne budynku (charakterystyka cieplna, izolacja itp.),
 • wyposażenie grzewcze oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • zintegrowaną instalację oświetleniową,
 • wewnętrzne warunki klimatyczne.

Pozytywne oddziaływanie innych elementów, takich jak lokalne warunki nasłonecznienia, naturalne oświetlenie, wytwarzanie energii elektrycznej drogą kogeneracji oraz miejskie lub zbiorowe systemy grzewcze i chłodnicze, także brane jest pod uwagę.

Ustalanie minimalnych wymagań

Państwa członkowskie są zobowiązane wdrożyć, zgodnie z opisaną powyżej metodologią obliczeniową, minimalne wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej, aby dojść do optymalnego poziomu kosztów. Poziom tych wymagań jest uaktualniany co 5 lat.

Przy ustalaniu minimalnych wymagań państwa członkowskie mogą dokonać rozróżnienia między nowymi i istniejącymi budynkami oraz między różnymi kategoriami budynków.

W przypadku budynków nowych należy respektować te wymagania. W związku z tym powinna zostać sporządzona analiza wykonalności dotycząca instalacji systemów zaopatrywania w energie odnawialne, pomp cieplnych, miejskich lub zbiorczych systemów grzewczych i chłodzących oraz systemów kogeneracji, jeszcze przed ich wybudowaniem.

Jeżeli chodzi o budynki istniejące, które poddawane są znaczącym pracom remontowym, należy zadbać o poprawę charakterystyki energetycznej, tak by spełniały one minimalne wymagania.

Następujące typy budynków mogą zostać zwolnione ze stosowania minimalnych wymagań:

 • budynki urzędowo chronione (na przykład budynki zabytkowe),
 • budynki wykorzystywane jako miejsca kultu,
 • budynki tymczasowe,
 • budynki mieszkalne użytkowane w ograniczonym czasie w trakcie roku,
 • budynki wolno stojące o całkowitej powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2.

Gdy są instalowane od nowa, wymieniane lub modernizowane, także systemy techniczne budynków, takie jak systemy ogrzewania, system ciepłej wody użytkowej, system klimatyzacji oraz duże instalacje wentylacyjne, powinny spełniać wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej.

Elementy budynków, które wchodzą w skład przegród zewnętrznych budynku i mają znaczący wpływ na charakterystykę energetyczną przegród zewnętrznych (na przykład ramy okienne), także powinny spełniać minimalne wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej, gdy są wymieniane lub remontowane, tak by osiągnąć optymalne poziomy w zależności od kosztów.

Za każdym razem, gdy budynek jest budowany lub remontowany, niniejsza dyrektywa silnie zachęca do wprowadzania inteligentnych systemów pomiaru zużycia energii, zgodnie z dyrektywą dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Cel: budynki o niemal zerowym zużyciu energii

Od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki musi cechować niemal zerowe zużycie energii. Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne i będące ich własnością powinny spełniać te same kryteria po 31 grudnia 2018 r.

Komisja zachęca do zwiększania liczby budynków tego rodzaju poprzez wprowadzanie planów krajowych, które uwzględniają:

 • opis sposobu, w jaki państwo członkowskie stosuje definicję budynków o niemal zerowym zużyciu energii,
 • cele pośrednie, które mają poprawić charakterystykę energetyczną nowych budynków do 2015 r.,
 • informacje związane z politykami i środkami finansowymi przyjętymi, by zachęcić do poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

Zachęty rynkowe i bariery finansowe

Państwa członkowskie mają stworzyć listę aktualnych i proponowanych instrumentów, których celem jest promocja poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Lista ta jest uaktualniana co trzy lata.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Państwa członkowskie powinny wprowadzić system wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zawierają one, między innymi, informacje na temat zużycia energetycznego budynków oraz zalecenia w dziedzinie obniżania kosztów.

Kiedy budynek lub moduł budynku jest wystawiany na sprzedaż lub wynajmowany, wskaźnik charakterystyki energetycznej ze świadectwa charakterystyki energetycznej powinien pojawiać się w reklamach publikowanych w mediach komercyjnych.

Przy budowie, sprzedaży albo wynajmie budynku lub modułu budynku należy okazać to świadectwo nowemu lokatorowi lub potencjalnemu nabywcy, a następnie przekazać je nabywcy lub nowemu lokatorowi.

Jeśli chodzi o budynki, w których powyżej 500 m2 zajmuje organ władzy publicznej, i te, w których całkowita powierzchnia powyżej 500 m2 jest często odwiedzana przez ludność, świadectwo charakterystyki energetycznej należy wywiesić w miejscu wyraźnie widocznym dla ogółu (ten limit zostanie obniżony do 250 m2 od 9 lipca 2015 r.).

Państwa są zobowiązane wdrożyć system regularnych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji budynków.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2010/31/UE

8.7.2010

9.7.2012

Dz. U. L 153 z 18.6.2010

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków [Dz.U. L 81 z 21.3.2012].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Wsparcie finansowe na rzecz efektywności energetycznej budynków [( COM(2013)0225 final ) - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE w sprawie wydajności energetycznej budynków, Komisja ma obowiązek sporządzać sprawozdanie na temat postępów państw członkowskich w zwiększaniu liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Sprawozdanie ma być publikowane co trzy lata.

W sprawozdaniu stwierdzono, że państwa członkowskie nie osiągnęły wystarczających postępów w odniesieniu do budynków o niemal zerowym zużyciu energii zgodnie z celami wyznaczonymi na rok 2020, a ponadto do końca listopada 2012 r. tylko dziewięć państw członkowskich poinformowało Komisję o swoich krajowych planach w tym zakresie.

Dokonane postępy, które następują powoli i częściowo, zwiększają ryzyko niedochowania przez państwa członkowskie terminów w celu zapewnienia, że zużycie energii budynków jest bliskie zeru. Ponadto, brak przejrzystych definicji, celów śródokresowych i szczególnych środków wsparcia przejawia się jako niepewność w sektorze budowlanym dotycząca ram regulacyjnych i politycznych, co z kolei opóźnia niezbędne inwestycje w technologie, procesy i szkolenia i szkodzi konkurencyjności sektora.

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2014

Top