Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan EPSTE dotyczący rozwoju technologii niskoemisyjnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Plan EPSTE dotyczący rozwoju technologii niskoemisyjnych

Jako część strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unia Europejska przyjęła cele polityki w zakresie energetyki i klimatu do 2020 r. Technologia może odegrać bardzo ważną rolę w realizacji tych celów. Plan EPSTE jest filarem technologicznym polityki UE w zakresie energetyki i klimatu.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) (KOM(2009) 519 wersja ostatecznaz 7 października 2009 r.)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE PLANU?

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) ma na celu wspieranie rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych do 2020 r. Promuje współpracę między krajami UE, firmami i placówkami badawczymi, która dzięki łączeniu umiejętności i obiektów może obniżyć koszty. Pomaga również w finansowaniu projektów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Europejskie inicjatywy przemysłowe są realizowane dla różnych rodzajów energii. Dzięki nim można wyprodukować do 2020 r. następującą ilość energii elektrycznej: energii wiatrowej 20%, energii słonecznej 15% i bioenergii 14%.
  • Europejska inicjatywa na rzecz sieci elektrycznej ma na celu umożliwienie w 50% sieci w Europie zintegrowanie odnawialnych źródeł energii i skuteczne dopasowanie do siebie podaży i popytu do 2020 r.
  • Inicjatywa wychwytywania i składowania dwutlenku węgla ma na celu zapewnienie, aby stosowane technologie były opłacalne ekonomicznie.
  • Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozszczepiania jądrowego ma na celu wprowadzenie prototypowych technologii IV generacji do 2020 r.
  • Inicjatywa na rzecz racjonalizacji zużycia energii powinna zapewnić, że 25-30 inteligentnych miast (czyli miast, które korzystają z technologii cyfrowych, pozwalających na oferowanie mieszkańcom lepszego poziomu usług publicznych oraz na lepsze wykorzystanie zasobów przy mniejszym wpływie na środowisko) wysunie się na czoło w dążeniu do przejścia na niskoemisyjne technologie przyszłości.
  • Europejskie stowarzyszenie badań nad energią wspiera skoordynowaną współpracę między krajowymi placówkami badawczymi w ramach wspólnych programów. Towarzyszą temu działania na rzecz tworzenia ośrodków naukowo-badawczych.
  • Komisja bada inne rozwiązania technologiczne, takie jak morska energia odnawialna (np. energia wiatrowa, elektrownie pływowe), przechowywanie energii, ogrzewanie i chłodzenie za pomocą energii odnawialnej. W dziedzinie energii jądrowej zajmuje się wyzwaniami dotyczącymi przedłużenia okresu eksploatacji obiektów i usuwania odpadów radioaktywnych.
  • UE współpracuje aktywnie z wieloma międzynarodowymi partnerami, np. ze Strategicznym Forum ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowo-Technicznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Technologie i innowacje w dziedzinie energii (COM(2013) 253 final z 2.5.2013)

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2015

Top