Help Print this page 
Title and reference
Ekoprojekt w odniesieniu do urządzeń wykorzystujących energię - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ekoprojekt w odniesieniu do urządzeń wykorzystujących energię - EUR-Lex

Celem dyrektywy jest ochrona środowiska poprzez redukcję wpływu na środowisko produktów wykorzystujących energię.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (tekst mający znaczenie dla EOG).

AKT ZMIENIAJĄCY

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE i uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowione zostają w Unii Europejskiej wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią .

Dyrektywa nie ma zastosowania do środków przewozu osób lub towarów.

Parametry ekoprojektu dla produktów

Parametry ekoprojektu zależą od poszczególnych etapów cyklu życia produktu:

 • wyboru i wykorzystania surowca,
 • produkcji,
 • pakowania, transportu i dystrybucji,
 • instalacji i konserwacji,
 • użytkowania,
 • końca przydatności.

Dla każdego etapu dokonywana jest ocena następujących aspektów:

 • przewidywanego zużycia materiałów, energii i innych zasobów,
 • przewidywanych emisji do powietrza, wody lub gleby,
 • przewidywanego zanieczyszczenia (hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego),
 • spodziewanego wytworzenia odpadów materiałowych,
 • możliwości ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania materiałów lub energii z uwzględnieniem dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Wprowadzenie do obrotu i oznakowanie CE

Zanim objęty środkami wykonawczymi produkt zostanie wprowadzony do obrotu, należy na nim umieścić oznakowanie CE.

Rynek nadzorują wyznaczone przez państwa członkowskie organy kontroli. Do ich zadań należy:

 • kontrola zgodności produktu,
 • żądanie przedstawienia przez zainteresowane strony niezbędnych informacji,
 • pobieranie próbek produktów i poddawanie ich testom zgodności.

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie nie mają prawa ograniczać wprowadzania do obrotu produktu spełniającego wymagania dotyczące ekoprojektu.

Jeżeli produkt nie jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, państwa członkowskie muszą podjąć odpowiednie środki, mogące nawet prowadzić do ustanowienia zakazu wprowadzania produktu do obrotu. W takim przypadku dane państwo członkowskie musi poinformować Komisję Europejską o swoich intencjach, jeżeli niezgodność wynika z:

 • niespełnienia wymogów obowiązującego środka wykonawczego,
 • nieprawidłowego zastosowania zharmonizowanych norm,
 • braków w zharmonizowanych normach.

Efektywność energetyczna

Dyrektywa 2012/27/UE zmieniająca dyrektywę 2009/125/WE wprowadza również wspólne ramy promowania efektywności energetycznej w Unii. Nowa dyrektywa określa m.in. na rok 2014 mechanizmy zobowiązujące do przestrzegania wymogów w zakresie efektywności energetycznej, przede wszystkim w zakresie budynków.

Wszystkie państwa członkowskie mają ponadto obowiązek ustanowienia krajowej wartości docelowej efektywności energetycznej, opartej na:

 • zużyciu energii pierwotnej lub końcowym zużyciu energii,
 • oszczędności energii pierwotnej i końcowej lub
 • energochłonności.

Ocena zgodności

Przed wprowadzeniem do obrotu produkt musi być poddany ocenie zgodności ze wszystkimi wymogami dotyczącymi ekoprojektu.

Po wprowadzeniu do obrotu produktu producent lub jego autoryzowany przedstawiciel przechowuje wszystkie dokumenty wydane w związku z przeprowadzoną oceną zgodności, aby ułatwić państwom członkowskim ewentualną kontrolę w okresie 10 lat od wyprodukowania tego produktu.

Domniemanie zgodności

Zakłada się, że produkty ze wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu zawarte w obowiązującym środku wykonawczym. Komisja może ponadto zdecydować, że inne oznakowania ekologiczne odpowiadają oznakowaniu ekologicznemu Wspólnoty.

Zharmonizowane normy

W przypadku gdy zharmonizowane normy nie spełniają przepisów tej dyrektywy w pełni, zainteresowane państwo członkowskie lub Komisja informuje o tym Stały Komitet ustanowiony na mocy dyrektywy dotyczącej procedury udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych. Komitet wydaje opinię, którą Komisja bierze pod uwagę.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Komisja może pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom oraz bardzo małym przedsiębiorstwom we włączeniu wymogów środowiskowych w proces projektowania ich produktów a w szczególności dotyczących efektywności energetycznej.

Informacje dla konsumentów

Producenci muszą być w stanie dostarczać konsumentom informacji na temat roli, jaką mogą oni odegrać w zrównoważonym korzystaniu z danego produktu, profilu ekologicznego produktu i korzyści wynikających z ekoprojektu.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 2005/32/WE.

Kontekst

Zbyt dużo rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ekoprojektu dla produktów związanych z energią może hamować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Celem niniejszej dyrektywy jest zwiększenie harmonizacji przepisów krajowych w tej dziedzinie przy jednoczesnym rozszerzeniu jej zakresu stosowania na wszystkie produkty związane z energią.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/125/WE

20.11.2009

20.11.2010

Dz.U. L 285 z 31.10.2009

Akt zmieniający

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2012/27/UE

4.12.2012

5.6.2014

Dz.U. L 315 z 14.11.2012

12.11.2013

Top