Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Kontrola zużycia energii oraz zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych są kluczowe dla rozwiązania problemu zmian klimatycznych. W tym zakresie Unia Europejska ustanawia wspólne ramy dla wytwarzania energii odnawialnej i promowania ich wykorzystania.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

STRESZCZENIE

Kontrola zużycia energii oraz zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych są kluczowe dla rozwiązania problemu zmian klimatycznych. W tym zakresie Unia Europejska ustanawia wspólne ramy dla wytwarzania energii odnawialnej i promowania ich wykorzystania.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa, zmieniająca i uchylająca wcześniejsze dyrektywy 2001/77/WE i 2003/30/WE, ustanawia wspólne ramy wykorzystania energii odnawialnej, a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania bardziej ekologicznego transportu. W tym kontekście dyrektywa ustanawia dla wszystkich krajów UE cele zmierzające do osiągnięcia do 2020 r. ogólnego udziału odnawialnych źródeł energii na poziomie 20% całkowitego zużycia energii w UE oraz na poziomie 10% energii zużywanej w sektorze transportu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Każdy kraj UE jest zobowiązany do opracowania krajowego planu działań do 2020 r., ustalającego udział odnawialnych źródeł energii w transporcie, ogrzewaniu i produkcji energii elektrycznej.
  • Aby pomóc w osiągnięciu celów w sposób efektywny pod względem kosztów, kraje UE mogą wymieniać energię ze źródeł odnawialnych*. Aby zrealizować swoje plany działań, kraje UE mogą również pobierać energię odnawialną z krajów spoza UE, pod warunkiem że energia jest zużywana w UE i jest wytwarzana w nowoczesnych i wydajnych instalacjach.
  • Każdy kraj UE musi być w stanie zagwarantować pochodzenie energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii.
  • Kraje UE powinny budować infrastrukturę niezbędną do wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze transportu.
  • Biopaliwa i biopłyny muszą być wytwarzane w sposób zrównoważony, bez stosowania surowców uzyskiwanych z terenów o wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności. Wniosek Komisji Europejskiej mający na celu zmianę prawa UE w zakresie jakości benzyny i olejów napędowych stara się ograniczyć udział biopaliw w realizacji celów krajowych.

KONTEKST

Niniejsza dyrektywa ustanawia jeden z celów 20-20-20. Pozostałymi dwoma celami wyznaczonymi na 2020 r. jest ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.) oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Energia ze źródeł odnawialnych: oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, np. energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy czy gazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków (np. metanu).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej energii odnawialnej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/28/WE

25.6.2009

5.12.2010

Dz.U. L140 z 5.6.2009, s. 16-62

AKTY POWIĄZANE

Wniosek - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2012) 595 final z 17 października 2012 r.)

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2015

Top