Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.: decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.: decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego

Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego ustanawia wiążące cele w zakresie obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej na lata 2013-2020. Cele te dotyczą emisji z większości sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami(EU ETS), takich jak transport (z wyjątkiem lotnictwa i międzynarodowego transportu morskiego), budownictwo, rolnictwo i gospodarowanie odpadami.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

STRESZCZENIE

Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego ustanawia wiążące cele w zakresie obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej na lata 2013-2020. Cele te dotyczą emisji z większości sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami(EU ETS), takich jak transport (z wyjątkiem lotnictwa i międzynarodowego transportu morskiego), budownictwo, rolnictwo i gospodarowanie odpadami.

Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego stanowi element zestawu polityk i środków w zakresie zmiany klimatu i energii - znanych pod nazwą pakietu klimatyczno-energetycznego - które umożliwią Europie przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

JAKIE SĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ DECYZJI?

W decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego określono krajowe cele w zakresie obniżenia poziomu emisji do 2020 r., wyrażone jako zmiana procentowa w stosunku do poziomu emisji w 2005 r. Ustalono także, ile ton emisji gazów cieplarnianych każdy kraj UE może emitować w każdym roku w okresie od 2013 do 2020 r. w sektorach objętych decyzją.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele w zakresie obniżania poziomu emisji na 2020 r. ustalono na podstawie względnej zamożności krajów UE (mierzonej wg produktu krajowego brutto - PKB na mieszkańca). Wahają się one od obniżenia do 2020 r. poziomu emisji o 20% (w porównaniu z poziomem z 2005 r.) w przypadku najbogatszych krajów UE do zwiększenia emisji o 20% w przypadku najmniej zamożnego kraju - Bułgarii.

Aby zapewnić stały postęp w realizacji celu do 2020 r., w decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego przewidziano również pułapy emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju na każdy rok. Te pułapy są zwane rocznymi limitami emisji.

Jednocześnie elastyczne podejście do realizacji celów umożliwia krajom UE obniżenie emisji w efektywny kosztowo sposób: kraje UE mogą pożyczyć 5% rocznych limitów emisji na następny rok, a także odkupić roczne limity emisji od innych krajów UE lub zakupić jednostki pochodzące z projektów, np. z projektu, który ma pomóc krajom najsłabiej rozwiniętym w obniżeniu poziomu emisji. Jeżeli kraj UE obniży poziom emisji o więcej, niż jest to wymagane, czyli przekroczy swój cel na dany rok, może zachować nadwyżkę rocznych limitów emisji do późniejszego wykorzystania (do 2020 r.) lub odsprzedać ją innym krajom UE.

Wszystkie kraje muszą każdego roku przedłożyć Komisji sprawozdanie dotyczące poziomu emisji i postępów w realizacji swojego celu.

Jeżeli kraj w ciągu jednego roku przekroczy limit emisji gazów cieplarnianych, musi przedstawić Komisji plan działań naprawczych oraz ponieść „koszt” w postaci bardziej wymagającego celu w zakresie obniżenia emisji na następny rok.

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Od 2013 do 2020 r.

KONTEKST

W ramach zmagania się z problemem globalnego ocieplenia Unia Europejska zobowiązała się do obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Aby osiągnąć ten cel, UE przyjęła dwa podstawowe akty prawne:

1.

Unijny system handlu emisjami obejmujący ponad 11 tys. elektrowni i zakładów przemysłowych, a także linie lotnicze.

2.

Decyzję dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego zobowiązującą każdy z 28 krajów UE do wniesienia określonego wkładu w osiągnięcie ogólnego celu Unii, czyli obniżenia poziomu emisji o 20%. Odbywa się to przez obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych w większości sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 406/2009/WE

25.6.2009

-

Dz.U. L 140 z 5.6.2009

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 90 z 28.3.2013, s. 106-110)

Decyzją wykonawczą Komisji 2013/634/UE z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 19-22)

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015

Top