Help Print this page 
Title and reference
Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej (UE). Jego realizacja opiera się na współpracy państw członkowskich w zakresie polityki społecznej, zatrudnienia, ochrony socjalnej oraz rozwoju gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. W tej perspektywie europejska platforma stworzona przez Komisję stanowi ramy wspólnych działań wszystkich podmiotów zaangażowanych na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 16 grudnia 2010 r. – Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej [COM(2010) 758 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jedną z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020. Jej wdrożenie wspiera działania Unii Europejskiej (UE) mające na celu pomóc co najmniej 20 mln osób wyjść z ubóstwa i wykluczenia społecznego do 2020 r.

Walka z ubóstwem na szczeblu europejskim

Koordynacja polityczna państw członkowskich jest niezbędna do realizacji europejskich wyzwań w zakresie walki z ubóstwem. Współpraca opiera się w szczególności na otwartej metodzie koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i włączenia społecznego, jak również danych statystycznych i wspólnych wskaźników społecznych.

Postępy są monitorowane i poddawane Komisji pod ocenę w kierunku osiągnięcia celów strategii UE 2020.

Bezrobocie jest główną przyczyną ubóstwa i wykluczenia w UE. Jednakże od 2000 r. obserwuje się wzrost liczby osób pracujących dotkniętych ubóstwem. Niektóre grupy ludności są szczególnie narażone na zagrożenie ubóstwem, w tym przede wszystkim:

 • dzieci i młodzież,
 • rodziny niepełne oraz gospodarstwa domowe z osobami zależnymi,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe,
 • osoby ze środowisk migranckich i niektórych mniejszości etnicznych,
 • osoby starsze.

Najdotkliwszymi formami wykluczenia są: wykluczenie mieszkaniowe, wykluczenie finansowe, brak dostępu do energii (zwłaszcza do elektryczności oraz ogrzewania) i innych podstawowych domowych artykułów pierwszej potrzeby.

Cele platformy

Platforma ma skupić wszystkie zaangażowane w tym zakresie podmioty na zasadzie partnerskiej współpracy na rzecz walki z ubóstwem. Podmiotami współpracującymi mogą być państwa członkowskie, instytucje unijne, organy władzy krajowej, regionalnej i lokalnej, jak również partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe oraz osoby dotknięte zjawiskiem ubóstwa.

Współpraca partnerska służy wypracowaniu wspólnego podejścia we wszystkich dziedzinach związanych z włączeniem społecznym, w szczególności związanego z:

 • dostępem do zatrudnienia, dzięki ocenie krajowych strategii włączania oraz europejskiej strategii na rzecz rozwoju nowych miejsc pracy i umiejętności pracowników,
 • dostępem do podstawowych usług oraz ochrony socjalnej, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu sytuacji wykluczenia społecznego,
 • edukacją i młodzieżą w kierunku zredukowania liczby osób przedwcześnie kończących naukę oraz nierówności w systemie edukacji,
 • integracją ekonomiczną i społeczną migrantów poprzez nową strategię europejską,
 • walką z dyskryminacją, w szczególności mniejszości, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, a także poprawą niezależności ekonomicznej i równego traktowania kobiet,
 • dostępem do technologii informacyjno-komunikacyjnych, usług sieciowych, finansowych oraz energetycznych.

Komisja promuje również innowacyjność społeczną oraz modernizację polityki społecznej dzięki wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk. Platforma wspiera wdrożenie innowacyjnych programów społecznych, jak również rozwój narzędzi współpracy między państwami członkowskimi.

Ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarki społecznej w perspektywie poprawy ram prawnych oraz dostępu do unijnych programów finansowania, w tym opierając się na europejskiej inicjatywie na rzecz przedsiębiorczości społecznej 2011 (EN). Sektor przedsiębiorstw społecznych stanowi 10% wszystkich przedsiębiorstw europejskich oraz zatrudnia za wynagrodzeniem ponad 11 mln pracowników, przede wszystkim osób dotkniętych wykluczeniem.

Cele platformy powinny zostać uwzględnione również w państwach, których dotyczy proces rozszerzenia UE oraz europejska polityka sąsiedztwa.

Finansowanie

Większość założeń europejskiej platformy współpracy będzie finansowanych przez państwa członkowskie oraz przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak również programu Progres na rzecz zatrudnienia i solidarności.

Ze wsparcia europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress będą mogły skorzystać osoby gotowe do utworzenia mikroprzedsiębiorstwa lub wykonywania działalności na własny rachunek.

Kontekst

Platforma współpracy stwarza również właściwe ramy do zagwarantowania ciągłości działań europejskich w zakresie walki z ubóstwem. Pozwoli to na kontynuację działań podjętych podczas realizowanego w 2010 r. europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem. Działanie platformy będzie poddawane ocenie w czasie dorocznej konwencji, podczas której, wraz z państwami członkowskimi, będą analizowane dotychczasowe postępy, a także zostaną przedstawione propozycje działań na kolejny rok.

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2011

Top