Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek: równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek: równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn ma zastosowanie do sektora działalności prowadzonych na własny rachunek *. Przestrzeganie tej zasady ma w szczególności przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet prowadzących ten rodzaj działalności. Ponadto ma doprowadzić do uznawania w większym stopniu pracy wykonywanej przez małżonków, którzy pomagają * osobom prowadzącym działalność na własny rachunek. W dyrektywie ustanowiono nowe przepisy dotyczące walki z dyskryminacją, zakładania przedsiębiorstw, ochrony socjalnej i macierzyństwa.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG.

STRESZCZENIE

Zgodnie z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn zakazana jest wszelka forma dyskryminacji płci, bez względu na to, czy chodzi o dyskryminację bezpośrednią * czy pośrednią *. Zasady tej należy przestrzegać w związku z zakładaniem, wyposażaniem lub rozszerzaniem działalności firmy lub w związku z rozpoczynaniem lub rozszerzaniem jakiejkolwiek innej formy działalności na własny rachunek.

Molestowanie * oraz molestowanie seksualne * uznawane są za dyskryminację ze względu na płeć.

Na mocy tej dyrektywy państwa Unii Europejskiej (UE) mogą przyjmować środki przewidujące działania pozytywne, które mają zapewnić w praktyce całkowitą równość kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym, na przykład poprzez propagowanie zakładania przez kobiety przedsiębiorstw.

Pary wspólnie prowadzące działalność

Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w tym kontekście oznacza, że małżonkowie lub partnerzy życiowi, którzy zakładają wspólnie przedsiębiorstwo, traktowani są w ten sam sposób co inne osoby.

Jeżeli ponadto w danym państwie członkowskim istnieje system ochrony socjalnej dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, małżonkowie i partnerzy życiowi, którzy biorą udział w działalności osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, mogą korzystać z ochrony socjalnej w swoim własnym imieniu. Decyzja, czy taka ochrona socjalna jest obowiązkowa czy dobrowolna, należy do państw członkowskich.

Prawa związane z macierzyństwem

Kobiety prowadzące działalność na własny rachunek oraz małżonkowie i partnerzy życiowi, którzy współpracują przy wykonywaniu działalności osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, uprawnieni są do zasiłku macierzyńskiego przez co najmniej 14 tygodni. Wysokość takiego zasiłku musi być na tyle wystarczająca, aby pozwoliła im, jeśli zechcą, na przerwanie działalności zawodowej. Tym samym zasiłek ten musi być równy:

  • utraconemu średniemu dochodowi lub zyskowi w wysokości podlegającej ewentualnym ograniczeniom lub
  • określonemu na poziomie krajowym zasiłkowi w przypadku przerwania swojej działalności z powodów zdrowotnych lub
  • jakiemukolwiek innemu zasiłkowi rodzinnemu ustalonemu przez państwa UE.

Kobiety, które przerwały swoją działalność zawodową z powodów zdrowotnych, powinny mieć w czasie tej przerwy dostęp do usług zapewniających zastępstwo i do istniejących na poziomie krajowym usług socjalnych. Dostęp do tych usług może w całości lub w części zastępować możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Kontekst

Dawna dyrektywa 86/613/EWG uchylona zostaje z dniem 5 sierpnia 2012 r. Do tej daty państwa UE muszą dokonać transpozycji niniejszej dyrektywy.

Ochrona równego traktowania osób prowadzących działalność na własny rachunek zapewniona jest również w innych dyrektywach. Są to: dyrektywa 2006/54/WE mająca zastosowanie do zatrudnienia, dyrektywa 79/7/EWG mająca zastosowanie do zabezpieczenia społecznego i dyrektywa 2004/113/WE obejmująca dostęp do prywatnych lub publicznych towarów i usług.

Pojęcia kluczowe

  • Osoby prowadzące działalność na własny rachunek: wszystkie osoby prowadzące samodzielną działalność zarobkową na warunkach określonych przez prawo krajowe, w tym rolnicy i osoby wykonujące wolne zawody.
  • Małżonkowie osób prowadzących działalność na własny rachunek: małżonkowie osób prowadzących działalność na własny rachunek lub partnerzy życiowi takich osób, jeżeli ich związek uznawany jest przez prawo krajowe, którzy nie są pracownikami ani wspólnikami, ale w stały sposób uczestniczą, na warunkach określonych przez prawo krajowe, w działaniach osoby prowadzącej działalność na własny rachunek i wykonują takie same zadania lub zadania o charakterze wspomagającym.
  • Dyskryminacja bezpośrednia: sytuacja, w której dana osoba traktowana jest mniej korzystnie ze względu na płeć.
  • Dyskryminacja pośrednia: sytuacja, w której z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiałaby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym położeniu, chyba że różnica w traktowaniu jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem, a środki osiągnięcia tego celu są właściwe i niezbędne.
  • Molestowanie: sytuacja, w której następuje niepożądane zachowanie związane z płcią osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby i stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy.
  • Molestowanie seksualne: sytuacja, w której ma miejsce jakakolwiek forma niepożądanego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przy stwarzaniu atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2010/41/UE

4.8.2010

5.8.2012

Dz.U. L 180 z 15.7.2010

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2010

Top