Help Print this page 
Title and reference
Ochrona pracowników narażonych na działanie azbestu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Ochrona pracowników narażonych na działanie azbestu

Działalność związana z przetwarzaniem azbestu może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego. Pracownicy narażeni na działanie azbestu powinni zostać objęci właściwą ochroną poprzez ograniczenie narażenia na jego działanie oraz odpowiednie procedury.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Narażenie pracowników na działanie pyłu pochodzącego z azbestu lub materiałów zawierających azbest stanowi niebezpieczeństwo dla ich zdrowia. Dyrektywa ustanawia zasady ochrony oraz prewencji mające na celu ograniczenie tego niebezpieczeństwa.

Pojęcie azbestu jest stosowane do następujących substancji: azbest aktynolitowy, azbest gruenerytowy (amozyt), azbest antofilitowy, chryzotyl, krokidolit, azbest tremolitowy.

Narażenie na działanie azbestu

Dyrektywa zabrania:

 • nakładania azbestu przez rozpylanie oraz wszelkich metod pracy obejmujących stosowanie materiałów izolacyjnych termicznych lub akustycznych o małej gęstości (poniżej 1 g/cm3),
 • wydobywania, produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych, w tym wyrobów zawierających azbest.

Dozwolona jest obróbka i usuwanie materiałów powstających z rozbiórki i usuwania azbestu. Należy obniżyć do minimum narażenie pracowników, uwzględniając:

 • ich liczbę,
 • procesy technologiczne, które nie powodowałyby powstawania pyłu azbestowego, w szczególności jego wydostawania się do atmosfery,
 • miejsca i sprzęty, które należy poddawać regularnemu i efektywnemu czyszczeniu oraz konserwacji,
 • składowanie oraz transport w odpowiednich, szczelnych opakowaniach,
 • gromadzenie odpadów, które należy usuwać jak najszybciej , w odpowiednich, szczelnych opakowaniach z etykietami wskazującymi na obecność azbestu zgodnie z dyrektywą 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.

Dopuszczalne wartości działania azbestu

Pracodawcy zapewniają, aby żaden pracownik nie był narażony na działanie azbestu unoszącego się w powietrzu w stężeniu przekraczającym 0,1 włókna na cm3 jako średnia ważona w przeliczeniu na 8-godzinny okres odniesienia (TWA).

Ocena ryzyka

Przed rozpoczęciem prac z narażeniem na działanie pyłu pochodzącego z azbestu lub materiałów zawierających azbest, należy dokonać oceny ryzyka. Pobieranie próbek musi odzwierciedlać indywidualne narażenie pracownika na działanie azbestu.

Przy pomiarach stężenia azbestu w powietrzu uwzględniane są tylko włókna mające:

 • długość większą niż 5 mikrometrów oraz szerokość mniejszej niż 3 mikrometry,
 • stosunek długości do szerokości większy niż 3:1.

Przebieg prac

Przed rozpoczęciem prac pracodawca przedstawia informacje odpowiedzialnemu organowi państwa dotyczące:

 • lokalizacji miejsca pracy,
 • rodzaju i ilości azbestu,
 • przeprowadzanych prac i stosowanych metod pracy,
 • liczby pracowników,
 • czasu trwania prac,
 • środków podjętych w celu ograniczenia narażenia pracowników na działanie azbestu.

Miejsce prac nie może być dostępne dla osób niebędących pracownikami. Należy je odpowiednio odgraniczyć i oznaczyć. Ponadto powinno być objęte zakazem palenia.

Prace rozbiórkowe lub związane z usuwaniem azbestu są prowadzone według wcześniej sporządzonego planu pracy gwarantującego usunięcie azbestu przed rozbiórką oraz zminimalizowanie związanego z tym ryzyka.

Należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników zwłaszcza w odniesieniu do właściwości azbestu i jego skutków dla zdrowia, procedur ratunkowych, procedur usuwania zanieczyszczeń oraz opieki medycznej.

Ocena stanu zdrowia

Ocena stanu zdrowia każdego pracownika musi zostać przeprowadzona zanim pracownik zostanie narażony na działanie azbestu. Dla każdego pracownika zakłada się kartę zdrowia celem określenia środków ochronnych i zapobiegawczych. Nadzór lekarski może być kontynuowany również po zakończeniu prac.

Państwa członkowskie prowadzą rejestr znanych przypadków chorób związanych z działaniem azbestu (np. azbestoza i mezotelioma).

Kontekst

Dla większej przejrzystości przepisów prawnych dyrektywa uchyla dyrektywę 83/477/EWG.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/148/WE

5.1.2010

Dz.U. L 330 z 16.12.2009

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2010

Top