Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europa 2020: strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Strategia Europa 2020 wspiera inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Jej celem jest poprawa konkurencyjności UE przy jednoczesnym utrzymaniu unijnego modelu społecznej gospodarki rynkowej i znaczącym podniesieniu skuteczności wykorzystywania swoich zasobów.

AKT

Komunikat komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [COM(2010) 2020 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Kryzys gospodarczy i finansowy odsłonił strukturalne słabości europejskiej gospodarki i doprowadził do nagłego pogorszenia się stanu środowiska gospodarczo-społecznego. Celem strategii Europa 2020 jest zapewnienie, że ożywienie gospodarcze wspierane jest szeregiem reform w celu stworzenia solidnych podstaw dla rozwoju i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej do 2020 roku, mając jednocześnie na względzie długofalowe problemy, takie jak globalizacją, rosnące zapotrzebowanie na ograniczone zasoby i starzenie się społeczeństw.

Strategia Europa 2020 powinna umożliwić Unii Europejskiej osiągnięcie wzrostu:

  • inteligentnego, poprzez rozwój wiedzy i innowacji,
  • trwałego, w oparciu o bardziej ekologiczną, bardziej efektywną w zarządzaniu zasobami i bardziej konkurencyjną gospodarkę,
  • spójnego, na rzecz wzrost zatrudnienia oraz spójności społecznej i terytorialnej.

UE wyznaczyła sobie pięć głównych celów, aspiracje te należy osiągnąć najpóźniej do 2020 r.:

  • osiągnięcie przynajmniej 75% stopy zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat,
  • inwestowanie 3% produktu krajowego brutto w badania i rozwój,
  • zmniejszenie o przynajmniej 20% emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej do poziomu 20% i wzrost o 20% efektywności energetycznej,
  • zmniejszenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10% i zwiększenie o przynajmniej 40% liczby absolwentów szkół wyższych,
  • zmniejszenie o 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele strategii Europa 2020 wspierane są też przezsiedem inicjatyw przewodnich na poziomie europejskim oraz w krajach UE: Unię dla innowacji, Mobilną młodzież, Europejską agendę cyfrową, Europę efektywnie korzystającą z zasobów, politykę przemysłową w dobie globalizacji, program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem.

Na poziomie unijnym rynek jednolity, budżet Unii Europejskiej i europejska polityka zagraniczna stanowią dodatkowe dźwignie pomagające osiągnąć cele strategii Europa 2020.

Wdrożenie strategii w ramach europejskiego semestru

Strategia Europa 2020 wdrażana jest za pośrednictwem sześciu ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii (zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2010 r.) i czterech wytycznych dla polityki zatrudnienia w państwach członkowskich (decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r.), zastępujących wytyczne strategii lizbońskiej (zob. Akty powiązane).

Państwa członkowskie zostały wezwane do przełożenia celów strategii Europa 2020 na cele krajowe. Każdego roku, w kwietniu, publikują one krajowe programy reform, w których przedstawiają działania przedsięwzięte w celu osiągnięcia celów krajowych.

Komisja jest zobowiązana prowadzić nadzór nad postępem realizacji strategii.. Przedstawia ona roczną wizję wzrostu, ocenia programy reform państw członkowskich i przedkłada każdemu z państw szczegółowe zalecenia.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Podsumowanie realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu ( COM(2014) 130 final -sprostowanie dotyczące załączników 1-3 ( COM(2014) 130 final/2 ) [nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]

Cztery lata po zainicjowaniu strategii Europa 2020 niniejszy komunikat ma na celu podsumowanie pierwszych lat jej wdrażania.

Komisja zainicjowała konsultacje publiczne z zamiarem zgromadzenia opinii wszystkich zainteresowanych stron w związku ze śródokresowym przeglądem strategii.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Działanie na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia [ COM (2012) 299 wersja ostateczna ].

Mając na uwadze kryzys gospodarczy, w komunikacie zbadano rolę zarówno UE, jak i państw członkowskich, w ramach nowej inicjatywy na rzecz wzrostu, której celem jest przywrócenie gospodarce UE solidnych podstaw. Komisja sugeruje, że UE mobilizuje: zewnętrzne źródła wzrostu, potencjał unijnego finansowania wzrostu, którego potrzebuje Europa, oraz potencjał wzrostu unii gospodarczej i walutowej, rynku wewnętrznego i kapitału ludzkiego.

Decyzja Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [Dz.U. L 308 z 24.11.2010].

Zalecenie Rady 2010/410/UE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii [Dz.U. L 191 z 23.7.2010].

Konkluzje Rady Europejskiej w Brukseli, z dnia 25 i 26 marca 2010 r. Rada Europejska zatwierdziła główne aspekty strategii Europa 2020 na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2014

Top