Help Print this page 
Title and reference
Europejska rada zakładowa (od 2011 r.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Europejska rada zakładowa (od 2011 r.)

Nowa dyrektywa dotycząca europejskich rad zakładowych poprawia prawo pracowników do uzyskania informacji oraz przeprowadzania konsultacji ponadnarodowych w przedsiębiorstwach o zasięgu europejskim. Nowe przepisy pomogą zwiększyć liczbę rad oraz zagwarantować ich należyte funkcjonowanie.

AKT

Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest zagwarantowanie prawa do ponadnarodowego informowania pracowników * i konsultowania sie z nimi *. Dyrektywa przewiduje powołanie europejskiej rady zakładowej lub wprowadzenie trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym *.

Kwestie rozpatrywane przez europejską radę zakładową lub w innym trybie informowania pracowników i konsultowania się z nimi mają charakter ponadnarodowy.

Kompetencje europejskiej rady zakładowej oraz zakres trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi obejmują: wszystkie zakłady pracy przedsiębiorstwa lub wszystkie zakłady pracy grupy o zasięgu wspólnotowym mające swą siedzibę w państwach członkowskich.

Państwa członkowskie mogą ustalić, iż niniejszej dyrektywy nie stosuje się do załóg marynarki handlowej.

Dominujący wpływ jednego przedsiębiorstwa

Dyrektywa definiuje pojęcie „przedsiębiorstwa sprawującego kontrolę”, czyli takiego, które może wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo („przedsiębiorstwo kontrolowane”). Za zdolność wywierania dominującego wpływu uważa się sytuacje, kiedy przedsiębiorstwo:

  • posiada większość subskrybowanego kapitału innego przedsiębiorstwa,
  • kontroluje większość głosów, związanych z udziałami w kapitale innego przedsiębiorstwa,
  • może mianować ponad połowę członków organu administracyjnego, kierowniczego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa (ostatnie kryterium jest decydujące).

Ustanowienie europejskiej rady zakładowej

Centralne kierownictwo przedsiębiorstwa lub grupy jest odpowiedzialne za ustanowienie europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi. W przypadku niepowołania przedstawiciela, jeżeli siedziba centralnego kierownictwa nie znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obowiązek spoczywa na kierownictwie zakładu pracy lub przedsiębiorstwa wchodzącego w skład grupy, które zatrudnia największą liczbę pracowników w jednym z państw członkowskich.

Centralne kierownictwo podejmuje negocjacje w celu ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi. Kierownictwo podejmuje działania

  • z własnej inicjatywy lub
  • na pisemny wniosek przynajmniej 100 pracowników lub ich przedstawicieli z przynajmniej dwóch przedsiębiorstw lub zakładów pracy, zlokalizowanych w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich.

Specjalny zespół negocjacyjny składa się z przedstawicieli pracowników wybieranych lub wyznaczanych w zależności od liczby zatrudnionych w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Zadaniem specjalnego zespołu negocjacyjnego jest prowadzenie negocjacji z centralnym kierownictwem w celu ustalenia zasad funkcjonowania europejskiej rady zakładowej lub warunków ustanowienia trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi.

Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego korzystają z takiej samej ochrony jaka jest przewidziana dla przedstawicieli pracowników w obowiązującym ustawodawstwie lub praktyce państwa, w którym są zatrudnieni.

Kontekst

Wraz z pełnym wejściem w życie niniejszej dyrektywy 6 czerwca 2011 r. traci moc dyrektywa 94/45/WE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Przedsiębiorstwo o zasięgu wspólnotowym: przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 1000 pracowników w państwach członkowskich oraz co najmniej 150 pracowników w każdym z przynajmniej dwóch państw członkowskich.
  • Informowanie: przekazywanie przez pracodawcę danych przedstawicielom pracowników w celu umożliwienia im zapoznania się z podnoszoną kwestią i jej zbadania. Przedstawiciele pracowników mogą przeprowadzić dogłębną ocenę ewentualnego wpływu i – w razie potrzeby – przygotować konsultacje.
  • Konsultowanie: nawiązywanie dialogu oraz wymiany poglądów, które umożliwiłyby przedstawicielom pracowników wyrażenie opinii na temat proponowanych działań. Opinia ta może zostać uwzględniona przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/38/WE

5.6.20096.6.2011 (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11) (załącznik I)

5.6.2011

Dz.U. L 122 z 16.5.2009

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2010

Top