Help Print this page 
Title and reference
Strategia rozszerzenia na lata 2011–2012

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia rozszerzenia na lata 2011–2012

Komisja Europejska przedstawia strategię rozszerzenia na lata 2011–2012. Podsumowuje postępy procesu rozszerzenia UE na Bałkanach Zachodnich, w Turcji i Islandii oraz określa przyszłe priorytety.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 października 2011 r. – Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012 [COM(2011) 666 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Proces rozszerzenia wszedł w nową fazę, w szczególności ze względu na zakończenie negocjacji z Chorwacją, której akcesja do Unii Europejskiej (UE) ma nastąpić w połowie 2013 r. Sukces ten jest dla Komisji Europejskiej inspiracją do przyszłych negocjacji z innymi państwami.

Komunikat stanowi podsumowanie obecnego programu rozszerzenia UE i określa priorytety strategii na lata 2011–2012 oraz środki, które Komisja zamierza stosować, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Priorytety strategii rozszerzenia na lata 2011–2012

W ramach strategii rozszerzenia Komisja zaleca:

  • konsolidowanie państwa prawa i reformowanie administracji publicznej,
  • gwarantowanie wolności słowa w mediach,
  • pogłębienie współpracy regionalnej i pojednanie w regionie Bałkanów Zachodnich,
  • wspieranie ożywienia gospodarczego w krajach kandydujących lub w krajach potencjalnie kandydujących i wpisanie ich gospodarek w ramy strategii Europa 2020,
  • rozwijanie sieci transportowych i energetycznych.

Postępy poczynione przez kraje Bałkanów Zachodnich

Negocjacje akcesyjne z Chorwacją zostały zakończone w czerwcu 2011 r. po tym, jak kraj ten spełnił kryteria akcesyjne. Traktat akcesyjny został podpisany w grudniu 2011 r. Pod warunkiem zakończenia wymaganych procedur ratyfikacyjnych Chorwacja powinna przystąpić do UE 1 lipca 2013 r.

Była jugosłowiańska republika Macedonii dąży do spełnienia kryteriów politycznych. Kraj jest obecnie zaangażowany w reformy parlamentu, sądownictwa i administracji publicznej. Jednakże powinien wzmocnić wolność słowa w mediach oraz zwalczanie korupcji. Komisja ponawia propozycję dotyczącą otwarcia negocjacji akcesyjnych.

Czarnogóra ma status państwa kandydującego od grudnia 2010 r. Od tego czasu kraj poprawił swoje ramy legislacyjne i instytucjonalne, mimo to musi kontynuować politykę zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. Komisja zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.

W Albanii trwa impas polityczny, zarówno przed, jak i po wyborach lokalnych przeprowadzonych w maju 2011 r. Jednakże pod koniec roku udało się przywrócić dialog między siłami politycznymi w Albanii. Kraj osiągnął niewiele, jeśli chodzi o kryteria polityczne akcesji, lecz poczynił pewne postępy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Od wyborów w październiku 2010 r. Bośnia i Hercegowina nie była w stanie utworzyć rządu krajowego, w związku z tym realizacja reform umożliwiających postępy na drodze do przystąpienia do UE została opóźniona. System rządów nadal wymaga obecności międzynarodowej z mandatem wykonawczym.

W odniesieniu do Serbii Komisja zaleciła przyznanie statusu kraju kandydującego pod warunkiem, że Serbia wznowi dialog z Prisztiną i wdroży szybko w dobrej wierze umowy już zawarte. Komisja proponuje również otwarcie negocjacji akcesyjnych z Serbią, gdy tylko poczyni ona dalsze postępy w normalizacji stosunków z Prisztiną. W opinii Komisji Serbia poczyniła znaczne postępy w wypełnianiu kryteriów politycznych wyznaczonych przez Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. Ponadto kraj wprowadził gospodarkę rynkową i osiągnął pewną stabilność makroekonomiczną. Komisja uważa, że Serbia powinna być w stanie przyjąć zobowiązania wynikające z członkostwa pod warunkiem, że w tym kraju zostaną poczynione dalsze postępy.

W Kosowie (zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ) lata 2010–2011 upłynęły pod znakiem przedterminowych wyborów parlamentarnych oraz powołania obecnej prezydent w kwietniu 2011 r. Wobec tego kraj osiągnął niewielkie postępy w realizacji programu reform, mimo że dokonał poprawy w dziedzinie handlu oraz powołał krajową radę ds. integracji z UE. Mimo to zjawiskiem niepokojącym pozostaje przestępczość zorganizowana i korupcja. Komisja zaproponowała jednakże realizację środków przewidzianych w komunikacie z 2009 r., w szczególności w zakresie wiz, handlu oraz uczestnictwa w programach UE.

Postępy poczynione przez Turcję

Niniejsza strategia podkreśla, że Turcja jest już w wysokim stopniu zintegrowana z UE dzięki wymianom handlowym i inwestycjom dokonanym w ramach unii celnej. Mimo to kraj nie może ustawać w wysiłkach w celu spełnienia politycznych kryteriów członkostwa. Przede wszystkim muszą być przestrzegane prawa człowieka, takie jak wolność słowa, prawa kobiet i wolność religijna.

Na arenie międzynarodowej Turcja odegrała w 2011 r. pierwszoplanową rolę w wydarzeniach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Mimo to jej stosunki z Cyprem są nadal napięte. Komisja zamierza wdrożyć nową pozytywną strategię, aby umożliwić ściślejszą współpracę i dialog z tym krajem.

Postępy poczynione przez Islandię

Lata 2008–2009 charakteryzowało załamanie gospodarcze Islandii. Sytuacja w stopniowo się poprawia; państwo było w stanie utrzymać stabilność polityczną, która umożliwiła mu kontynuowanie procesu przystąpienia do UE. Poziom integracji Islandii jest dość wysoki. Komunikat stwierdza, że negocjacje między Islandią a Unią Europejską są prowadzone w sposób zadowalający.

Środki wsparcia dla procesu rozszerzenia

Komisja wspiera proces rozszerzenia poprzez:

  • pomoc finansową pochodzącą głównie z instrumentów pomocy przedakcesyjnej (IPA), których budżet wynosi 11,6 mld EUR na lata 2007–2013,
  • liberalizację reżimu wizowego i wspieranie mobilności sprzyjającej reformom w krajach,
  • informację i komunikację, które umożliwiają wspieranie opinii publicznej.

See also

  • Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia – Strategia rozszerzenia i raporty o postępach w 2011 r. (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2012

Top