Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizacja szkolnictwa wyższego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Modernizacja szkolnictwa wyższego

Komisja przedstawia plan modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w celu zwiększenia ich wkładu w realizację celów strategii „Europa 2020”.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 20 września do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego” [KOM(2011) 567 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W strategii „Europa 2020”, będącej planem działania Unii Europejskiej (UE) na rzecz wzrostu gospodarczego na kolejne dziesięć lat, za niezbędny mechanizm osiągnięcia inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu uznano wiedzę. Aby stawić czoła konkurencji na świecie, UE potrzebuje więcej wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych osób o innowacyjnych zdolnościach. Kluczową rolę do odegrania w tym zakresie mają zatem instytucje szkolnictwa wyższego.

Europa nadal pozostaje w tyle w kwestii inwestycji w szkolnictwo wyższe i liczbę naukowców. Aby temu zaradzić, Komisja wskazuje kluczowe cele, jakie państwa członkowskie i instytucje szkolnictwa wyższego powinny zrealizować, jak również środki, które UE podejmie w celu wsparcia ich wysiłków.

Cele krajowe

Reformy muszą zostać przeprowadzone zarówno przez państwa członkowskie, jak i instytucje szkolnictwa wyższego. Komisja definiuje w tym zakresie cele i środki służące do ich realizacji.

 • Podwyższenie poziomu wykształcenia: jednym z celów strategii „Europa 2020” jest, aby do 2020 r. 40% młodych ludzi posiadało wykształcenie wyższe. W tym celu należy zachęcać więcej osób do podejmowania studiów wyższych, zwłaszcza poprzez programy pomocy skierowane do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak również osób dorosłych. Aby zwiększyć liczbę naukowców, konieczne jest zwiększenie możliwości kariery pozaakademickiej oraz zlikwidowanie przeszkód, na jakie w tym zawodzie natrafiają kobiety.
 • Poprawa jakości i przydatności szkolnictwa wyższego: programy nauczania, w tym szkolenia w zakresie umiejętności badawczych, muszą być dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Należy wykorzystywać nowe technologie w celu zwiększenia skuteczności metod badawczych oraz zapewnienia bardziej elastycznego i zindywidualizowanego nauczania (np. poprzez wykorzystywanie eLearningu). Niezbędna jest także poprawa warunków pracy oraz umożliwienie korzystania z kształcenia ustawicznego, aby UE była w stanie wykształcić i zatrzymać więcej wysokiej jakości pracowników naukowych.
 • Promocja mobilności i współpracy transgranicznej: liczba studentów odbywających część studiów lub szkoleń za granicą powinna zostać podwojona do 2020 r. W tym celu do programów nauczania musi być systematycznie włączana mobilność, a przeszkody z nią związane, takie jak uznawanie dyplomów, punktów czy przenoszenie grantów, usuwane.
 • Powiązanie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu: należy wspierać współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami. Ważne jest, aby szkoły wyższe włączały innowacyjne wyniki badawcze do swojej oferty edukacyjnej i promowały umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.
 • Poprawa zarządzania i finansowania: niezbędne jest zwiększenie inwestycji w szkolnictwo wyższe oraz zdywersyfikowanie źródeł finansowania poprzez większe wykorzystanie funduszy prywatnych. Ponadto systemy finansowania muszą być bardziej elastyczne, pozwalać szkołom wyższym definiować strategiczne kierunki działania i opierać się na wynikach w celu wprowadzania elementów konkurencji.

Wkład UE

UE zamierza wspierać wysiłki władz i instytucji poprzez monitorowanie realizacji celów strategii „Europa 2020” oraz zapewnienie, w zakresie ram finansowych na lata 2014–2020, różnym obszarom polityki, mającym znaczenie w tej dziedzinie, wspomagania modernizacji szkolnictwa wyższego.

Komisja podejmie w tym zakresie pewną liczbę działań, a w szczególności:

 • opracuje opierające się na wynikach w pięciu dziedzinach narzędzie do tworzenia rankingów szkół wyższych, które ułatwi studentom dokonywanie wyboru w ramach instytucji szkolnictwa wyższego,
 • poprawi uznawanie studiów realizowanych za granicą poprzez wzmocnienie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) (DE) (EN) (FR),
 • opracuje system gwarancji kredytów studenckich dla studentów podejmujących studia magisterskie w innym państwie członkowskim,
 • przyjmie strategiczny plan w obszarze innowacji,
 • zaproponuje ramowe wytyczne dotyczące jakości praktyk, uzupełnione pojedynczą bazą ofert praktyk w Europie,
 • będzie rozwijać współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego z krajami trzecimi,
 • zaproponuje zmiany dyrektyw w sprawie studentów i naukowców z państw trzecich, aby UE stała się dla tych ostatnich jeszcze bardziej atrakcyjna,
 • powoła grupę wysokiego szczebla na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego.

AKTY POWIĄZANE

Zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie polityk na rzecz ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki [Dz.U. C 191 z 1.7.2011].

Komunikat Komisji z dnia 31 stycznia 2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii „Europa 2020” [COM(2011) 18 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2011

Top