Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobilna młodzież

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Mobilna młodzież

Inicjatywa przewodnia „Mobilna młodzież” stawia młodych ludzi w centrum działań związanych z tworzeniem silnej gospodarki opartej na wiedzy, badaniach naukowych oraz innowacjach.

AKT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 15 September 2010 – Youth on the Move – An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union [COM(2010) 477 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 września 2010 r. – „Mobilna młodzież” – Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej [COM(2010) 477 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Kształcenie i szkolenie na wysokim poziomie, skuteczna integracja na rynku pracy oraz większa mobilność osób młodych są konieczne dla uwolnienia potencjału młodzieży oraz osiągnięcia celów strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej (UE). Mimo to w praktyce młodzi ludzie wciąż napotykają na problemy w tym zakresie. Dlatego poprzez projekt przewodni „Mobilna młodzież” UE zamierza wprowadzić działania mające stanowić odpowiedź na te problemy, ułatwiając młodym osobom osiągnięcie sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy.

Projekt „Mobilna młodzież” stanowi przegląd nowych działań priorytetowych, wzmacnia istniejące działania i gwarantuje ich realizację na poziomie krajowym oraz unijnym przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z programów europejskich w tym obszarze oraz z funduszy strukturalnych. Inicjatywa koncentruje się na czterech głównych kierunkach działania:

Uczenie się przez całe życie

Celem strategii „Europa 2020” jest zmniejszenie odsetka przedwczesnego kończenia nauki szkolnej do 10%. Jego osiągnięcie zostanie zrealizowane poprzez prowadzone na wczesnym etapie działania ukierunkowane na prewencję i na uczniów, u których stwierdzono ryzyko wystąpienia tego zjawiska. W czerwcu 2011 r. Rada przyjęła zalecenie dotyczące przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki. Zalecenie określa różne przyczyny występowania tego problemu. Komisja powołała również grupę ekspertów wysokiego szczebla, której rolą będzie wskazanie skutecznych działań w celu poprawy sprawności czytania w krajach UE.

W komunikacie dotyczącym nowego bodźca do europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Komisja podkreśla konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie dla poprawy jakości oraz oferty edukacyjnej. VET zwiększa szanse młodych ludzi na zatrudnienie i przyczynia się do zmniejszenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. Współpraca w tej dziedzinie zyskała nowy wymiar wraz z przyjęciem pod koniec 2010 r. komunikatu z Brugii. Komunikat określa strategiczne cele na lata 2011–2020, jak również plan działania połączony z konkretnymi środkami na poziomie krajowym oraz wsparciem na szczeblu europejskim.

Kształcenie zawodowe realizowane poprzez edukację oraz wysokiej jakości staże jest niezbędne, gdyż umożliwia młodym ludziom dostosowanie się do wymogów, a tym samym do lepszej integracji z rynkiem pracy. Komisja zaproponuje tym samym wysokiej jakości ramy dla staży oraz pomoc krajom unijnym w zwiększaniu dostępu i uczestnictwa w stażach.

Uznanie i walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (nauczanie poza systemem edukacji formalnej) mogą ułatwiać dostęp do kształcenia uzupełniającego, w szczególności osobom młodym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej. W tym celu Komisja przedstawiła w 2011 r. projekt zalecenia Rady w celu wsparcia dla działań państw członkowskich na rzecz uznawania umiejętności nabytych dzięki temu rodzajowi uczenia się.

Szkolnictwo wyższe

Wkład szkolnictwa wyższego jest niezbędny w dążeniu do realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Aby jednak ten wkład był jeszcze bardziej efektywny i mógł osiągnąć cel zawarty w strategii „Europa 2020”, jakim jest ukończenie przez 40% młodych ludzi szkoły wyższej lub jej odpowiednika, system szkolnictwa wyższego wymaga modernizacji. Założenia zostały przedstawione przez Komisję we wrześniu 2011 r. w komunikacie dotyczącym nowego programu działania na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego.

Współpraca i konkurencyjność pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego są silnie uwarunkowane wynikami ich działalności. Poznanie efektów działalności jednostki szkolnictwa wyższego może pomóc studentom w wyborze studiów oraz ułatwić tworzenie współpracy partnerskiej ponad granicami. W czerwcu 2011 r. Komisja przedstawiła wyniki studium wykonalności dotyczącego opracowania wielowymiarowego narzędzia służącego do klasyfikacji szkół wyższych. Na podstawie tych wyników Komisja kontynuuje rozwój systemu oceny od końca 2011 r.

Dla zapewnienia konkurencyjności gospodarczej Europy kluczowa jest zdolność do innowacji, która wymaga partnerstwa opartego na wiedzy oraz silniejszych powiązań między systemem oświatowym, badaniami naukowymi i innowacjami. W tak zakrojonym kontekście Komisja zaproponowała w czerwcu 2011 r. opracowanie wieloletniego programu strategicznego w dziedzinie innowacji (EN), który określa priorytety dotyczące szkolnictwa wyższego, innowacji oraz przedsiębiorczości na siedem kolejnych lat.

Mobilność

Mobilność edukacyjna umożliwia młodzieży zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, przez co zwiększają się szanse na zatrudnienie. Mobilność edukacyjna odegrała również ważną rolę w otwarciu się systemów oraz instytucji kształcenia i szkolenia; sprawiła, że są bardziej międzynarodowe, dostępne i efektywne. Aby umożliwić wszystkim młodym osobom zrealizowanie części kształcenia za granicą, Komisja podjęła następujące działania:

  • uruchomienie strony internetowej „Mobilna młodzież” (EN) zawierającej informacje o możliwościach nauki i mobilności w UE,
  • przyjęcie przez państwa członkowskie zalecenia Rady w sprawie eliminowania przeszkód mobilności w edukacji,
  • rozwój karty „Mobilna młodzież” na rzecz ułatwienia procesu integracji osób uczących się za granicą,
  • realizacja w 2012 r. europejskiego paszportu umiejętności na wzór Europass, który ułatwi uznawanie w UE kwalifikacji młodych Europejczyków uzyskanych w ramach uczenia się pozaformalnego.

Wciąż jednak istnieje wiele przeszkód w odniesieniu do mobilności zawodowej, dzięki której młodzi ludzie mają możliwość zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. Z tego powodu Komisja planuje wdrożyć:

  • projekt pilotażowy „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, którego celem jest wypróbowanie nowych sposobów pomocy młodym ludziom w znalezieniu pracy w jednym z 27 państw członkowskich UE,
  • europejski system monitorowania wolnych miejsc pracy” informujący o wolnych miejscach pracy w Europie oraz wymaganych umiejętnościach.

Zatrudnienie młodzieży

W realizacji celu strategii „Europa 2020” polegającej na osiągnięciu wskaźnika ogólnego zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 20–64 lat do poziomu 75% niezbędnym elementem jest zmniejszenie wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi. W tym celu młodzież powinna uzyskać lepsze wsparcie w okresie przejścia z systemu kształcenia do zatrudnienia, za pomocą środków aktywizacji lub pomocy socjalnej. Jednocześnie należy wdrożyć środki zachęcające ułatwiające pracodawcom zatrudnianie młodych pracowników. Młodym z grup zagrożonych trzeba zaproponować odpowiednie rozwiązania, aby powrócili do kształcenia i szkolenia lub aby weszli na rynek pracy. W celu opracowania działań w niniejszym obszarze Komisja zdecydowała się prowadzić systematyczne monitorowanie sytuacji młodzieży niepracującej i nieuczącej się. Postanowiła również ożywić dialog między europejskimi służbami zatrudnienia, które już podczas spotkania w marcu 2011 r. analizowały przyjęte przez siebie podejścia i środki działania na rzecz nisko wykwalifikowanej młodzieży.

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość powinny być traktowane jako ważne środki wspomagające zmniejszanie bezrobocia młodych i zwalczające wykluczenie społeczne. Tym samym konieczne jest, aby instytucje edukacyjne wspierane zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny wzbudziły w młodych ludziach ducha przedsiębiorczości. Młodzież powinna otrzymywać również więcej możliwości i wsparcia w celu stworzenia własnego przedsiębiorstwa lub rozpoczęcia pracy na własny rachunek. W takiej perspektywie Komisja zachęca do szerszego wykorzystania nowego europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress, mającego na celu wsparcie potencjalnych młodych przedsiębiorców.

AKTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie inicjatywy Mobilna młodzież – zintegrowane podejście będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi [Dz.U. C 326 z 3.12.2010].

Rada zaleca, aby inicjatywa „Mobilna młodzież” została wdrożona w kontekście strategii Europa 2020 oraz w powiązaniu z programem Edukacja i szkolenia 2020. Wskazuje również na konieczność zracjonalizowania i zoptymalizowania przyjętych celów oraz inwestycji w okresie ograniczeń budżetowych.

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2011

Top