Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisja monet euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emisja monet euro

Unia Europejska (UE) określa zasady emisji monet euro przeznaczonych do obiegu, w tym monet okolicznościowych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 651/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie emisji monet euro

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie mogą emitować dwa rodzaje monet euro: monety obiegowe i monety kolekcjonerskie.

Monety obiegowe

Monety obiegowe są wprowadzane do obiegu zgodnie ze swoją wartością nominalną.

Niewielka część może zostać wprowadzona do obrotu powyżej swojej wartości nominalnej, jeśli jest to uzasadnione szczególnym charakterem monety, specjalnym opakowaniem lub wiąże się to z jakimikolwiek innymi dodatkowymi usługami.

Każde państwo członkowskie, którego walutą jest euro, może emitować tylko dwie monety okolicznościowe rocznie, chyba że:

  • monety okolicznościowe emitowane są wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro, lub
  • moneta okolicznościowa jest emitowana w związku z czasowym zastępstwem na stanowisku szefa państwa lub gdy stanowisko to pozostaje czasowo nieobsadzone.

Łączna liczba monet okolicznościowych wprowadzonych do obiegu w ramach poszczególnych emisji nie może przekraczać wyższego z dwóch następujących pułapów:

  • 0,1% skumulowanej łącznej liczby netto monet o nominale 2 euro, które zostały wprowadzone do obiegu przez wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro, do początku roku poprzedzającego rok emisji danej monety okolicznościowej, pułap ten może zostać podwyższony do 2,0% skumulowanej łącznej liczby netto monet o nominale 2 euro wyemitowanych przez wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro, i znajdujących się w obiegu, jeżeli moneta okolicznościowa upamiętnia głęboko symboliczne wydarzenie, lub
  • 5,0% skumulowanej łącznej liczby netto monet o nominale 2 euro, które zostały wprowadzone do obiegu przez dane państwo członkowskie do początku roku poprzedzającego rok emisji danej monety okolicznościowej.

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie mają status prawnego środka płatniczego jedynie w emitującym państwie członkowskim. Emitujące państwo członkowskie jest wyraźnie i w łatwo rozpoznawalny sposób wskazane na monecie.

Aby monety kolekcjonerskie łatwo odróżnić od monet obiegowych, te pierwsze muszą spełniać wszystkie z następujących kryteriów:

  • ich wartość nominalna jest inna od wartości nominalnej monet obiegowych,
  • widniejące na nich obrazy muszą być różne od tych, które widnieją na wspólnych stronach monet obiegowych,
  • ich barwa, średnica i waga znacznie się różnią od tych charakteryzujących monety obiegowe w przypadku co najmniej dwóch z trzech powyższych cech, oraz
  • nie mają one kształtowanego brzegu z drobnymi półokrągłymi nacięciami ani kształtu „hiszpańskiego kwiatu”.

Monety kolekcjonerskie mogą być wprowadzane do obrotu po cenie równej wartości nominalnej lub od niej wyższej.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki, aby zniechęcać do posługiwania się monetami kolekcjonerskimi jako środkiem płatniczym.

Konsultacje przed zniszczeniem monet obiegowych

Przed zniszczeniem monet obiegowych państwa członkowskie konsultują się wzajemnie i informują dyrektorów mennic państw członkowskich, których walutą jest euro.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 651/2012

16.8.2012

-

Dz.U. L 201 z 27.7.2012

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2013

Top