Help Print this page 
Title and reference
Wymogi dla ram budżetowych państw członkowskich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wymogi dla ram budżetowych państw członkowskich

Na mocy dyrektywy ustanowione zostają szczegółowe zasady dotyczące krajowych ram budżetowych państw członkowskich. Reguły te wpisują się w ramy nadzoru budżetowego wewnątrz Unii Europejskiej (UE). Zostały one ustanowione, aby przyczynić się do przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań wynikających z paktu stabilności i wzrostu.

AKT

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich [Dz.U. L 306 z 23.11.2011].

STRESZCZENIE

Dyrektywa ma zastosowanie do krajowych ram budżetowych państw członkowskich. Oznaczają one zbiór uzgodnień, reguł i instytucji, na podstawie których instytucje rządowe i samorządowe państw członkowskich prowadzą politykę budżetową i fiskalną.

System rachunkowości sektora publicznego i sprawozdawczości statystycznej

Państwa członkowskie muszą dysponować systemami rachunkowości publicznej obejmującymi w sposób kompleksowy i spójny wszystkie podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Systemy rachunkowości muszą więc pomagać państwom członkowskim w regularnym udostępnianiu publicznych danych budżetowych dotyczących instytucji rządowych i samorządowych ustanowionych w oparciu o rachunkowość w ujęciu kasowym i zawierających informacje wymagane do sporządzania wiarygodnych danych w zgodzie z koncepcjami i definicjami krajowych systemów rachunkowości.

Ponadto systemy rachunkowości sektora publicznego muszą podlegać kontroli wewnętrznej i niezależnym audytom.

Wreszcie, dyrektywa wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny przydatności Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego dla państw członkowskich do końca roku 2012.

Prognozy na potrzeby planowania budżetowego

Podstawą planowania budżetowego przez państwa członkowskie są jak najbardziej realistyczne prognozy makroekonomiczne i budżetowe. W prognozach tych analizuje się główne zmienne budżetowe przy różnych założeniach dotyczących ewolucji wzrostu gospodarczego i stóp procentowych.

Państwa członkowskie publikują swoje prognozy makroekonomiczne i budżetowe, w tym wykorzystaną metodologię i parametry. Określają również instytucję odpowiedzialną za sporządzanie tych prognoz.

Prognozy państw członkowskich są następnie porównywane z prognozami Komisji. Również Komisja zobowiązana jest do podania do wiadomości publicznej wykorzystanej metodologii, założeń i parametrów. Wszelkie znaczące rozbieżności między prognozami państw członkowskich i prognozami Komisji są określane i uzasadniane.

Numeryczne reguły fiskalne

Nadzór budżetowy UE musi również opierać się na numerycznych regułach fiskalnych, specyficznych dla każdego państwa członkowskiego. Celem stosowania tych reguł jest zapobieganie nadmiernemu deficytowi publicznemu i zbyt wysokiemu długowi publicznemu.

Do specyficznych dla każdego państwa numerycznych reguł fiskalnych zaliczają się:

 • określenie celu i zakres reguł,
 • skuteczne monitorowanie przestrzegania reguł w oparciu o wiarygodną analizę przeprowadzaną przez niezależne organy lub organy, które są funkcjonalnie niezależne od władz budżetowych państw członkowskich,
 • konsekwencje nieprzestrzegania tych reguł.

Średniookresowe ramy budżetowe

Państwa członkowskie ustanawiają średniookresowe ramy budżetowe. Ramy te stanowią zbiór procedur wydłużających perspektywę kształtowania polityki budżetowej poza roczny harmonogram. Umożliwiają one przyjęcie co najmniej trzyletniej perspektywy planowania budżetowego.

Średniookresowe ramy budżetowe obejmują również:

 • kompleksowe i przejrzyste wieloletnie cele budżetowe, np. w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych,
 • prognozy dotyczące każdej głównej pozycji wydatków i dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych,
 • opis przewidywanych działań średniookresowych przewidywanych polityk mających wpływ na finanse sektora instytucji rządowych i samorządowych,
 • oceny tego, w jaki sposób przewidywane działania mogą wpłynąć na długookresową stabilność finansów publicznych.

Kontekst

Pakt stabilności i wzrostu to zbiór przepisów, na podstawie których ustanowiony zostaje na szczeblu europejskim nadzór gospodarczy i budżetowy w celu zagwarantowania stabilności gospodarczej i finansowej UE.

W 2011 r. pakt stabilności i wzrostu został gruntownie zreformowany. Pakt stabilności i wzrostu obejmuje od tej chwili sześć aktów ustawodawczych, które weszły w życie 13 grudnia 2011 r. Są to:

 • rozporządzenie (UE) nr 1173/2011 w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro,
 • rozporządzenie (UE) nr 1174/2011 w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro,
 • rozporządzenie (UE) nr 1175/2011 zmieniające procedury nadzoru pozycji budżetowych,
 • rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania,
 • rozporządzenie (UE) nr 1177/2011 zmieniające procedurę nadmiernego deficytu,
 • Niniejsza dyrektywa w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Obecnie ma ona zastosowanie w całości, ponieważ termin transpozycji przez państwa członkowskie był wyznaczony na dzień 31 grudnia 2013 r., biorąc pod uwagę, że Komisja obowiązana była przedstawić śródokresowe sprawozdanie z postępów we wdrażaniu dyrektywy pod koniec roku 2012.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2011/85/UE

13.12.2011

31.12.2013

Dz.U. L 306 z 23.11.2011

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich Przydatność MSRSP dla państw członkowskich [ COM(2013) 114 final - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w 2013 r. [ COM(2014) 122 final - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Raport opiera się na głównych wynikach oceny danych zgłoszonych w 2013 roku w ramach procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP). Ogólnie Komisja odnotowuje, że jakość sprawozdawczości w zakresie danych budżetowych w roku 2013 ulegała ciągłej poprawie.

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014

Top