Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Składanie sprawozdań przez państwa członkowskie na temat planowanego deficytu publicznego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Składanie sprawozdań przez państwa członkowskie na temat planowanego deficytu publicznego

W rozporządzeniu określone zostały szczegółowe zasady składania sprawozdań do Komisji przez państwa członkowskie na temat wysokości ich deficytu oraz długu publicznego.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania maksymalnych progów dotyczących ich długu publicznego i deficytu budżetowego sektora publicznego. Komisja jest odpowiedzialna za kontrolę realizacji zobowiązań państw członkowskich w tym zakresie.

Na mocy rozporządzenia określony zostaje sposób, w jaki państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wysokości ich deficytu oraz długu publicznego.

Nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie zobowiązań budżetowych naraża je na sankcje w ramach procedury dotyczącej nadmiernego deficytu.

Zasady dotyczące składania sprawozdań przez państwa członkowskie

Państwa członkowskie zobowiązane są przekazywać kilka rodzajów informacji, a mianowicie:

  • dane szacunkowe określające ich deficyt publiczny na bieżący rok (rok „n”),
  • dane szacunkowe określające ich deficyt publiczny na rok „n-1”,
  • rzeczywiste deficyty publiczne w latach „n-2”, „n-3” i „n-4”,
  • dane szacunkowe określające poziom ich długu publicznego na rok „n”,
  • wysokość ich rzeczywistego długu publicznego w latach „n-1”, „n-2”, „n-3” i „n-4”.

Powyższe informacje państwa członkowskie zobowiązane są przekazywać dwa razy do roku:

  • po raz pierwszy – przed dniem 1 kwietnia roku bieżącego,
  • po raz drugi – przed dniem 1 października tego samego roku; sprawozdania złożone w tym okresie stanowią aktualizację danych szacunkowych przekazanych przed dniem 1 kwietnia.

Jakość informacji dostarczanych przez państwa członkowskie

Departamentem Komisji odpowiedzialnym za przyjmowanie informacji dostarczanych przez państwa członkowskie jest Eurostat (DE) (EN) (FR). Jego rola polega na zapewnieniu jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie, zwłaszcza w zakresie ich kompletności, wiarygodności oraz zgodności z zasadami rachunkowości. Zasady te znajdują się w europejskim systemie rachunków narodowych i regionalnych UE.

Eurostat regularnie dokonuje oceny jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie. W ten sposób podtrzymuje stały dialog z organami państw członkowskich, do których może się zwrócić m.in. z prośbą o szczegółowe wykazy metod rachunkowości, procedur oraz źródeł wykorzystywanych przez nie do opracowywania danych statystycznych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

30.6.2009

-

Dz.U. L 145, 10.6.2009

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 679/2010

19.8.2010

Dz.U. L 198, 30.7.2010

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2011

Top