Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prawo walutowe strefy euro - przejście na euro w praktyce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prawo walutowe strefy euro - przejście na euro w praktyce

Kraj Unii Europejskiej (UE), który spełnia surowe kryteria przyjęcia euro, musi postępować zgodnie z jasnymi zasadami podczas zmiany swojej dotychczasowej waluty. Następnie taki kraj musi stosować dyscyplinę budżetową wymaganą na mocy niedawno przyjętego traktatu, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego zarządzania w strefie euro.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro

STRESZCZENIE

Kraj Unii Europejskiej (UE), który spełnia surowe kryteria przyjęcia euro, musi postępować zgodnie z jasnymi zasadami podczas zmiany swojej dotychczasowej waluty. Następnie taki kraj musi stosować dyscyplinę budżetową wymaganą na mocy niedawno przyjętego traktatu, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego zarządzania w strefie euro.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie określa prawo walutowe krajów UE, które przyjęły euro jako jednolitą walutę, i ustanawia etapy prowadzące do jego wprowadzenia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zezwala się na okres przejściowy wynoszący do trzech lat od daty przyjęcia euro przez dany kraj do czasu wprowadzenia do obiegu monet i banknotów euro. W praktyce te daty są obecnie takie same, jak zademonstrowano na przykładzie Litwy, która przyjęła euro dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewiduje się okres wycofywania wynoszący do jednego roku dla krajów, które nie realizują ustaleń przejściowych. W tym okresie można stosować zarówno euro, jak i walutę krajową, zanim ta ostatnia zostanie całkowicie wycofana.

Banki centralne krajów, które wprowadziły euro, a także Europejski Bank Centralnyto jedyne instytucje, które są upoważnione do wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro.

Kraje stosujące walutę euro odpowiadają za zwalczanie wszelkich prób fałszerstwa banknotów i monet.

W celu wzmocnienia ram gospodarczych strefy euro kraje UE przyjęły Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu. Wszedł on w życie dnia 1 stycznia 2013 r. Zasady traktatu mają na celu:

sprzyjanie poprawie dyscypliny budżetowej poprzez pakt fiskalny (tzn. utrzymywanie budżetów krajowych w stanie równowagi lub nadwyżki),

wzmocnienie koordynacji krajowych polityk gospodarczych,

poprawę zarządzania w strefie euro.

Unia Europejska ustanowiła także roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej. Cykl ten nazwano europejskim semestrem. W ramach europejskiego semestru Komisja przeprowadza szczegółową analizę krajowych planów budżetowych, makroekonomicznych i reform strukturalnych. Następnie Komisja wydaje szczegółowe zalecenia dla każdego kraju UE na następne 12 do 18 miesięcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej waluty euro.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 974/98

1.1.1999

-

Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1-5

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 2596/2000

1.1.2001

-

Dz.U. L 300 z 29.11.2000, s. 2-3

Rozporządzenie (WE) nr 2169/2005

18.1.2006

-

Dz.U. L 346 z 29.12.2005, s. 1-5

Rozporządzenie (WE) nr 1647/2006

1.1.2007

-

Dz.U. L 309 z 9.11.2006, s. 2-3

Rozporządzenie (WE) nr 835/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 1-2

Rozporządzenie (WE) nr 836/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 3-4

Rozporządzenie (WE) nr 693/2008

1.1.2009

-

Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 1-2

Rozporządzenie (UE) nr 670/2010

1.1.2011

-

Dz.U. L 196 z 27.8.2010, s. 1-3

Rozporządzenie (UE) nr 827/2014

1.1.2015

-

Dz.U. L 228 z 31.7.2014, s. 3-4

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Top