Help Print this page 
Title and reference
Wprowadzenie euro: kryteria konwergencji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wprowadzenie euro: kryteria konwergencji

Zanim państwo członkowskie uzyska możliwość wprowadzenia euro, musi spełnić pewne wymagania gospodarcze i finansowe, nazywane kryteriami konwergencji. Są to cztery warunki:

  • stabilność cen,
  • sytuacja finansów publicznych,
  • kryterium kursowe – uczestnictwo w mechanizmie ERM II europejskiego systemu walutowego,
  • zbieżność stóp procentowych.

Rada UE sprawdza, czy państwo członkowskie ubiegające się o przystąpienie do strefy euro, spełnia wszystkie cztery kryteria. Jeśli tak, Rada podejmuje decyzję upoważniającą państwo członkowskie do przyjęcia euro i przedstawia wyniki kontroli kryteriów konwergencji.

Stabilność cen

Państwa członkowskie muszą utrzymywać trwałą stabilność cen. Rada analizuje stopę inflacji w państwie członkowskim w ciągu roku, aby sprawdzić spełnienie tego kryterium. Następnie porównuje tę stopę ze stopami inflacji w trzech państwach członkowskich osiągających najlepszych wyniki w zakresie stabilności cen. Jeśli stopa kandydującego państwa członkowskiego nie przekracza o więcej niż 1,5 % stopy z trzech państw o najniższej stopie, wtedy kryterium stabilności cen jest spełnione.

Sytuacja finansów publicznych

Państwo członkowskie kandydujące do strefy euro musi mieć dobrą sytuację finansów publicznych. Innymi słowy, budżet nie może mieć zbyt dużego deficytu.

Uczestnictwo w mechanizmie ERM II europejskiego systemu walutowego

System ERM II jest europejskim mechanizmem kursowym wymiany narodowych walut państw członkowskich a euro. Jego głównym celem jest stabilizacja kursów walut europejskich przez unikanie zbyt dużych wahań między wartością euro a wartością walut krajowych.

Państwo członkowskie ubiegające się o wprowadzenie euro musi uczestniczyć w mechanizmie ERM II przez co najmniej dwa lata. Ponadto w ciągu tych dwóch lat nie mogą występować poważne napięcia na rynku walutowym.

Konwergencja długoterminowych stóp procentowych

Długoterminowe stopy procentowe są obliczane na podstawie pożyczek zaciąganych przez państwa członkowskie, np. kiedy emitują obligacje lub inne papiery wartościowe.

Długoterminowa stopa procentowa kandydującego państwa członkowskiego jest porównywana z wartością referencyjną. Wartość ta jest wyznaczana na podstawie średniej ze stóp procentowych w trzech krajach UE, najlepszych pod względem stabilności cen. Spełnienie tego kryterium ma miejsce, gdy długoterminowa stopa procentowa państwa członkowskiego kandydującego do euro nie przekracza wartości referencyjnej o więcej niż 2 %.

Sprawozdanie z konwergencji

Państwa członkowskie, które nie spełniają wszystkich kryteriów konwergencji, jednocześnie nie mogą przejść do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej. Przynajmniej co dwa lata Komisja Europejska i Bank Centralny sporządzają raport z konwergencji tych państw członkowskich. Raporty te opisują postępy poczynione przez państwa członkowskie w kwestii przestrzegania kryteriów konwergencji.

Przypomnijmy, że Dania oraz Zjednoczone Królestwo są zwolnione z trzeciej fazy unii gospodarczej i walutowej. Oba kraje nie zamierzają w tym momencie przystąpić do strefy euro. Zatem nie muszą spełniać kryteriów konwergencji.

Kontekst

Podstawą prawną kryteriów konwergencji jest artykuł 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) oraz protokół nr 13 załączony do traktatów ustanawiających UE.

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010

Top