Help Print this page 
Title and reference
Europejski mechanizm stabilizacji finansowej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej

Niniejsze rozporządzenie ustanawia europejski mechanizm stabilizacji finansowej. Mechanizm ten zapewnia pomoc finansową dla państw członkowskich znajdujących się w trudnościach finansowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej.

STRESZCZENIE

Kryzys finansowy, który dotknął gospodarkę światową pod koniec 2008 r., miał liczne negatywne skutki dla gospodarki państw członkowskich:

  • spowolnienie wzrostu gospodarczego,
  • zwiększenie deficytu budżetowego i długu publicznego państw członkowskich,
  • destabilizacja rynków finansowych.

W związku z tym trudności finansowe, jakie napotykają państwa członkowskie, mogą stanowić poważne zagrożenie dla stabilności finansowej Unii Europejskiej (UE) jako całości. W tej sytuacji konieczne staje się ustanowienie europejskiego systemu wsparcia finansowego, który będzie w stanie pomóc państwom członkowskim znajdującym się w trudnej sytuacji i tym samym utrzymać stabilność finansową UE.

Zakresy zastosowania

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej udziela pomocy państwom członkowskim, gdy:

  • dane państwo członkowskie odczuwa poważne zakłócenia finansowe lub jest w sposób znaczący zagrożone poważnymi zakłóceniami finansowymi,
  • zakłócenia finansowe lub groźby zakłóceń finansowych są spowodowane przez zdarzenia będące poza kontrolą danego państwa członkowskiego.

Pomoc finansowa

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej może przybrać formę pożyczki lub linii kredytowej przyznanej państwom członkowskim. Linia kredytowa jest zezwoleniem udzielonym państwu członkowskiemu na pobieranie funduszy aż do określonej wysokości przez określony czas.

Procedura

Aby móc skorzystać z europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej, państwo członkowskie musi złożyć wniosek zawierający:

  • ocenę potrzeb finansowych,
  • program ożywienia gospodarczego i finansowego opisujący poszczególne kroki mające na celu przywrócenie stabilności finansowej.

Następnie Rada podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy finansowej dla państwa członkowskiego. Podejmuje decyzje, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji. Jeśli Rada podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla państwa członkowskiego, decyzja zawiera:

  • warunki pomocy finansowej, takie jak wysokość, liczba płatności, okres dostępności pomocy finansowej itd.,
  • ogólne warunki dotyczące polityki gospodarczej, które są ustalane przez Komisję. Warunki te wiążą się z pomocą finansową UE w celu przywrócenia stabilnej sytuacji gospodarczej w danym państwie członkowskim i przywrócenia jego zdolności do samodzielnego finansowania na rynkach kapitałowych,
  • program poprawy sytuacji gospodarczej i finansowej państwa członkowskiego.

Ponadto ogólne warunki dotyczące polityki gospodarczej są przedmiotem protokołu ustaleń między państwem członkowskim i Komisją. Komisja musi regularnie dokonywać przeglądu przestrzegania tych warunków we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym. Zmiana tych warunków może doprowadzić do przeformułowania programu poprawy sytuacji gospodarczej i finansowej państwa członkowskiego.

Przyznanie pomocy finansowej

Wypłaty pożyczek lub otwarcie linii kredytowych przyznanych państwom członkowskim są obsługiwane przez Komisję, która sprawdza regularnie, czy polityka gospodarcza państwa członkowskiego będącego beneficjentem jest zgodna z jego programem naprawczym.

Komisja jest również upoważniona do zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych na rzecz finansowania kredytów udzielanych państwom członkowskim.

Ponadto Trybunał Obrachunkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli i audytów finansowych w celu sprawdzenia prawidłowości pomocy finansowej udzielanej przez UE.

Zgodność z innymi mechanizmami wsparcia finansowego

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej jest zgodny z mechanizmem średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych. Należy pamiętać, że pomoc finansowa jest skierowana do państw członkowskich, które nie przyjęły euro i które mają trudności z bilansem płatniczym.

Europejski mechanizm stabilizacji finansowej nie wyklucza stosowania finansowania zewnętrznego w stosunku do UE, w szczególności przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (EN) (ES) (FR). Komisja powinna dokonać przeglądu zgodności europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej z zewnętrznymi źródłami finansowania.

Przegląd europejskiego mechanizmu pomocy finansowej

Sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna dokonać przeglądu, dzięki któremu zbada, czy nadal występują szczególne okoliczności uzasadniające ustanowienie europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej. Jeżeli europejski mechanizm zostaje utrzymany, Komisja dokonuje kolejnych przeglądów co sześć miesięcy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 407/2010

12.5.2010

-

Dz.U. L 181 z 11.5.2010

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2010

Top