Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprawiedliwy handel i pozarządowe systemy zapewnienia zrównoważonego rozwoju związanego z handlem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sprawiedliwy handel i pozarządowe systemy zapewnienia zrównoważonego rozwoju związanego z handlem

Sprawiedliwy handel jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska (UE) wspiera różnorodność systemów certyfikacji i przyznawania oznakowań.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 5 maja 2009 r. zatytułowany „Wkład w zrównoważony rozwój: rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem” [COM(2009) 215 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W odniesieniu do komunikatu z 1999 r. w sprawie sprawiedliwego handlu Komisja przedstawia bilans zmian, które zaszły w tym sektorze.

Od tego czasu jednolity znak międzynarodowy zastąpił krajowe znaki sprawiedliwego handlu w państwach członkowskich. Wprowadzenie znaku umożliwiło wzmocnienie zaufania konsumentów i postrzegania produktów pochodzących z tego handlu. W 2009 r. od 60% do 70% światowej sprzedaży pochodzącej ze sprawiedliwego handlu było przeznaczone dla Unii Europejskiej (UE).

Wzrost w sektorze sprzyjał powstawaniu nowych systemów zrównoważonego rozwoju. Sprawiedliwy handel * opiera się na rozwoju ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Prywatne systemy zrównoważonego rozwoju związane z handlem * opierają się przynajmniej na jednym z tych trzech filarów.

Definicja sprawiedliwego handlu jest oparta na wspólnych kryteriach tworzących zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju, którymi są:

 • definicja sprawiedliwej ceny, pokrywającej koszty produkcji i utrzymania w sposób zrównoważony oraz wypłacania zaliczek producentom,
 • ustanawianie długotrwałych relacji między producentami i dystrybutorami,
 • przejrzystość i możliwość identyfikacji całego łańcucha dostaw,
 • zgodność z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w szczególności konwencjami dotyczącymi godnej pracy, wolności zrzeszania się i standardów pracy,
 • poszanowanie praw człowieka, środowiska naturalnego i tradycyjnych metod produkcji,
 • zwiększanie zdolności produkcyjnych i zwiększanie dostępu producentów do rynku,
 • zwiększanie świadomości podmiotów i konsumentów związanej z funkcjonowaniem i celami sprawiedliwego handlu,
 • ustanowienie procesu certyfikacji,
 • ocena wpływu na działalność handlową.

Prywatne systemy zrównoważonego rozwoju związane z handlem tworzą również możliwości wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Zdaniem Komisji, aby poprawić ich wyniki, należy przyjąć odpowiednie środki. Konieczne wydaje się zachowanie pozarządowego charakteru organizacji wdrażających takie systemy, stymulowanie synergii pomiędzy różnymi systemami i zwiększanie ich widoczności. Chodzi również o stworzenie wspólnej definicji podstawowych wymagań i ustalenie kryteriów oceny wpływu.

Prywatne systemy zrównoważonego rozwoju są zgodne z zasadami wielostronnego systemu handlowego. Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz polityka handlowa UE wspierają integrację krajów rozwijających się ze światową gospodarką. Mimo to przyznawanie oznakowań sprawiedliwego handlu musi być zgodne ze zobowiązaniami w ramach WTO dotyczącymi zasad przejrzystości i niedyskryminacji.

Przyznawanie zamówień publicznych stanowi 16% produktu krajowego brutto UE. Ich procedury powinny być w większym stopniu zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2009 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie ekologicznych zamówień publicznych. Opracowywany jest również przewodnik na temat zamówień uwzględniających kryteria społeczne. Zaleca on uwzględnienie kryteriów sprawiedliwego handlu w przetargach publicznych.

Poprzez instrumenty współpracy na rzecz rozwoju UE wspiera organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie sprawiedliwego handlu między 2007 r. i 2008 r. UE finansowała działania za 19 466 mln EUR, w tym działania podnoszące świadomość tematu sprawiedliwego handlu. Takie działania prowadzone są również w ramach wspierania rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i handlu poprzez specjalne ramy pomocy dla tradycyjnych dostawców bananów z krajów AKP i krajów sygnatariuszy Protokołu w sprawie cukru.

W najbliższych latach dalsze działania powinny umożliwić zwiększenie pomocy UE dla rozwoju systemów sprawiedliwego handlu. Komisja proponuje poprawę obecnych działań poprzez prowadzenie oceny pomocy, oceny wpływu oraz wspieranie przejrzystości rynku.

Kluczowe pojęcia

 • Sprawiedliwy handel: termin stosowany w stosunku do organizacji zgodnych z wymogami międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i zajmujących się oceną zgodności, będących członkami Międzynarodowego sojuszu na rzecz społecznej i ekologicznej akredytacji i oznakowania (ISEAL).
 • Prywatne systemy zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem: termin stosowany w odniesieniu do innych systemów oznakowania mających na celu informowanie konsumentów o zgodności procesu wytwarzania produktu ze zrównoważonym rozwojem.

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2009

Top